ST-kontrakt

Landstinget Blekinge har tagit fram ett gemensamt utbildningskontrakt för alla ST-läkare oavsett specialitet, för att kunna garantera en hög och jämn kvalitet på ST. ST-kontraktet kompletteras med ett individuellt utbildningsprogram som justeras regelbundet.

Överenskommelse träffad mellan namn, verksamhetschef klinik, namn, studierektor klinik, namn handledare och namn, ST-läkare.

Mål

Specialiseringstjänstgöringen syftar till att ST-läkaren skall uppfylla Socialstyrelsens målbeskrivning och föreskrifter för Specialiseringstjänstgöring enligt SOSFS 2015:8 och därmed uppnå specialistkompetens i basspecialitet/. Utbildningen skall även svara mot specialistföreningens riktlinjer och målbeskrivning för specialistkompetens i basspecialitet. Verksamhetschef, studierektor och handledare är ansvariga för att utfärda intyg om uppnådd specialistkompetens enligt utbildningsmålen.

Specialisttjänstgöringen påbörjas datum och beräknas vara fullgjord datum för basspecialiet. Tidsramarna avser heltidstjänstgöring och skall vid deltidstjänstgöring anpassas till motsvarande tjänstgöringstid. Fem års tjänstgöring motsvarande heltid utgör minimitid. Avgörande för uppnådd specialistkompetens är måluppfyllelse.  ST-läkaren kan  tillgodräkna sig 6 månaders tjänstgöringstid av eventuell doktorsexamen inom medicinsk vetenskap.

ST-läkaren åtar sig att delta i vårdenhetens normala verksamhet och utvecklingsarbete samt jourverksamhet enligt enhetens rutiner. Den vårdenhet där ST-läkaren är anställd ansvarar för att förutsättningar i form av tid och resurser bereds i enlighet med ST-kontraktet så att ST-läkaren ges möjlighet att uppfylla målbeskrivningens krav inom de tidsramar som detta kontrakt stipulerar.

Handledning

Till huvudhandledare utses namn, specialistläkare. Det avsätts minimum 1 timme/vecka i tjänstgöringsschemat för både ST-läkare och handledare för personlig handledning. Handledarsamtalen genomförs och dokumenteras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8, 3 kap). Utvärdering av ST-läkarens kunskaper ska ske regelbundet i enlighet med målbeskrivningen. Huvudhandledaren bör vara behjälplig med att utse sidohandledare vid sidoutbildningar. Uppgörelser rörande sekretess, lokal, struktur och konflikthantering mellan ST-läkare och handledare kan nedtecknas i ett separat handledarkontrakt.

Tjänstgöringsplan

A.     Placeringar

1.      Huvudklinik

Huvudansvarig vårdenhet för specialiseringstjänstgöringen är klinik, Blekingesjukhuset/vårdcentral i Ort.  Tjänstgöringen innefattar avdelningsarbete, jourtjänstgöring och mottagningsarbete under handledning, och skall följa specialistföreningens riktlinjer för tjänstgöringsplanering. Sidoutbildning och placering vid huvudklinik fullgörs enligt utbildningsprogrammet, se bilaga. Detta ska revideras regelbundet samt godkännas av huvudhandledare, studierektor och verksamhetschef.

 

 

2.      Sidoutbildning

Sidoutbildning kan fullgöras vid annan vårdenhet eller sjukhus för att uppnå kompetens som inte kan erhållas på huvudansvarig vårdenhet eller det egna sjukhuset. ST-läkaren bibehåller full lön under sidoutbildning och ersätts för resor enligt gällande regler för sidoutbildning.

3.        Arbetsplats

ST-läkaren ska ha tillgång till egen ostörd arbetsplats med dator med nödvändig programvara och Internet-förbindelse samt med arbetsmiljö enligt arbetsmiljöverkets rekommendationer.

 

B.     Forskning

Vid önskemål skall möjlighet beredas till schemalagd klinik- och jourledig tid för forskning motsvarande 12 månader under specialiseringstjänstgöringen. Beräknad minimitid för att uppnå specialistkompetens förlängs då med 12 månader såvida inte forskningen leder till disputation. 6 månader kan då avräknas från minimitiden. Tiden skall kunna schemaläggas fortlöpande t ex var femte vecka alternativt sammanhängande perioder om 1-6 månader. Forskningsfinansiering ordnas separat via t ex ansökan till Blekinges Vetenskapliga råd.

C.     Utlandstjänstgöring

ST-läkaren kan tillgodoräkna sig upp till 4 års tjänstgöring i annat EES-land eller tredjeland, under förutsättning att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i SOSFS 2015:8, 6 kap, 6§ uppfylls.

Eventuell utlandstjänstgöring utvärderas och planeras i samråd med huvudhandledaren, studierektor och verksamhetschef. ST-läkaren bibehåller full lön, i de fall lönen från sidotjänstgöringskliniken ej når ST-läkarens ordinära lönenivå. ST-läkaren kompenseras enligt gällande regler för sidoutbildning.

Utbildning

A.     Teoretiska utbildningsmoment

ST-läkaren ansvarar för sin teoretiska vidareutbildning, som planeras i samråd med handledaren.

1.      Litteraturstudier, fördjupningsarbeten och intern utbildning

2-4 timmar/vecka i genomsnitt (exkl. 10 sommarveckor) avsätts för egna litteraturstudier i ST-läkarens tjänstgöringsschema, i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd samt SYLFs ST-policy. Självstudierna ska bedrivas på arbetsplatsen samt dokumenteras och redovisas för handledaren.

Därtill ska 10 veckor avsättas för ett individuellt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer inkluderande obligatorisk FoU-kurs för detta delmål. 4 veckor avsätts för ett kvalitets- och utvecklingsarbete enligt målbeskrivningen. Ämnet för arbetet bestäms i samråd med huvudhandledaren.

ST-läkaren deltar i klinikens ordinarie internutbildning.

2.      Litteratur

Arbetsgivaren ska tillhandahålla referensbibliotek.  ST-läkaren får disponera 1000 kr/år för inköp av nödvändig litteratur. Handledaren ska vid behov ge litteraturanvisningar.

 

3.      Kurser

Under specialiseringstjänstgöringen avsätts tid för adekvat antal kvalitetssäkrade kurser enligt Socialstyrelsens målbeskrivning samt specialistföreningens rekommendationer. Arbetsgivaren står för lön, resor, logi och eventuell kursavgift. Kurserna väljs i samråd med huvudhandledaren och ska prioriteras utifrån omfattning av kvarstående ouppfyllda delmål i Socialstyrelsens målbeskrivning.

Utöver ovanstående kurser bör ST-läkaren beredas möjlighet att delta i lokala/regionala utbildningar samt utbildningar anordnade av specialistförening och Läkarförbundet.

4.      Kongresser/möten

ST-läkaren ska under sin specialiseringstjänstgöring beredas tillfälle att delta i minst 1-2 internationella och minst 1-2 nationella kongresser/konferenser under specialiseringstjänstgöringen. Arbetsgivaren betalar lön, resa, logi och eventuell deltagaravgift.

5.      Specialistexamen

Vid önskemål skall ST-läkaren erbjudas möjlighet att fullgöra specialistföreningens frivilliga specialistexamen i basspecialitet. Det skall avsättas 1-2 veckors schemalagd inläsningstid inför examina med bibehållen lön, samt utgå ersättning för resor och logi i samband med examina.

B.     Praktiska utbildningsmoment

ST-läkaren ska erbjudas möjlighet till strukturerad feedback via sit-in, videoinspelade konsultationer, direct observation of procedural skills ( DOPS) eller träning i simulerad miljö med huvudhandledare eller sidohandledare . Bedömningen ska dokumenteras enligt standardiserad mall.

 

Utbildningssamtal, medarbetarsamtal

Utbildningssamtal mellan ST-läkare och studierektor hålls minst 1-2 gånger årligen. Medarbetarsamtal mellan ST-läkare och verksamhetschef hålls minst 1 gång årligen.

Revidering/tvister

Parterna är överens om att utbildningsplanen kan komma att revideras till följd av ändrade förutsättningar som ej kunnat förutses vid upprättandet. ST-läkaren samt verksamhetschefen måste vara fullständigt eniga vid revidering. Om förhållanden uppstår som omöjliggör ett konstruktivt samarbete mellan ST-läkare och huvudhandledare bör ny huvudhandledare utses i samråd med ST-läkare, studierektor och verksamhetschef.

 

 

 

Revidering av mallens innehåll beslutas av personaldirektören efter beredning i styrgruppen för läkarförsörjning.

 

 

Ort och datum______________________________________________________________________

 

 

 

 

Namn, ST-läkare, klinik,

Blekingesjukhuset/Vårdcentral i Ort.

 

Namn, huvudhandledare, klinik, Blekingesjukhuset/Vårdcentral i Ort.

 

 

 

 

Namn, Verksamhetschef, klinik, Blekingesjukhuset/Vårdcentral i Ort.

 

Namn, studierektor, klinik,

Blekingesjukhuset/Vårdcentral i Ort.

 

 

Bilaga 1: utbildningsprogram

Bilaga 2: målbeskrivning basspecialitet SOSFS 2015:8

Bilaga 3: målbeskrivning basspecialitet enligt specialistförening.

Senast uppdaterad 2017-04-06 15:17:18