Delmål C Akut Internmedicin

Här finner du ämnesspecifika kurser inom C-delmålen som är olika för specialiteterna.

Kurs Akut Internmedicin, 5 dagar

Tid Nästa kurs i mars 2018

Plats Karlskrona, Blekinge Kompetenscentrum

Anmälan Öppnas i september 2017 här

Delmål

Internmedicin 2008:17 - del av delmål 1,2,4,5,7

Internmedicin 2015:8 – del av delmål c1- c3, c6- c8, c10

Endokrin. 2015:8 – del av delmål c1- c3, c6

Infektion 2015:8 – del av delmål c3, c10, c11

Njurmedicin 2015:8 – del av delmål c1- c3, c6- c8

Geriatrik 2015:8 – del av delmål c1- c3

Hematologi 2015:8 – del av delmål c1-c3, c7

Med. gastro. 2015:8 – del av delmål c1- c3, c6, c7

Kardiologi 2015:8 – del av delmål c1- c3, c6- c9

Lunga 2015:8 – del av delmål c1-c3, c6, c7, c9

Anestesi 2015:8 – del av delmål c1, c9, c12

 

Kursinnehåll  

Dag 1 kardiologi

Tachyarytmier: SVT, VT, VF. Fallövningar EKG-tolkning

Bradyarytmier och hjärtstopp: SSS, AV-block, farmakologisk behandling, extern och intern pace. HLR – behandling och prognos. Fallövningar EKG-tolkning

Bröstsmärtor: STEMI, NSTEMI, instabil angina. Mobi-Med och PCI. Prehospital trombolys? Farmakologisk behandling i akutskedet samt sekundärprofylax. Risk score. Aortadissektion.

Hjärtsvikt: kardiogen shock, lungödem, akut klaffdysfunktion, kardiomyopatier. Hypertensiv kris           

Dag 2 hantera prio 1- patienter

Livshotande tillstånd, vitala funktioner: grundläggande fysiologi och ABCDE, prioritering enligt RETTS. SBAR, tillgängliga personalresurser i akutsituationen HUSK/MIDAS, fallgropar, samt vätskebalans och syrabas

Övningar: HLR, scenarie, akut UL, praktiska färdigheter    

Avstämning och frågor

Dag 3 njure, gastro, lunga

Akut njursvikt: Differentialdiagnostik. Akut utredning. Kliniska fallgropar. Farmakologisk justering.

Intox: Handläggning av intox med läkemedel, metanol, etylenglykol, CO och rökgaser, svamp samt oklar substans. Ormbett. Antidoter och forcerad elimination. Varningssymptom och fallgropar.

IBD: Varningssymptom diarre. Gradering allvarlighet av skov. Handläggning misstänkt nydebuterad IBD på akuten. Rektoskopi: genomgång av instrumentet, exempelbilder

Leversvikt: Utredning av patologiska leverprover. Handläggning akut leversvikt, hepatiter. Komplikationer till levercirrhos.

Medicinsk Intensivvård: Indikationer för IVA-vård. Översiktligt om NIV, IV

Akut lungsjukdom: Obstruktiv lungsjukdom: Prognosmarkörer, behandling (Bi-PAP, antibiotikaval, indikationer för syrgas, respirator, kortison). Fallgropar. Resp insuff. Utredning av lungcancer, alveolit. Analys blodgas och spirometri.

Dag 4 blod och neurologi

Lungemboli: Diagnostik och behandling. Risk-score Wells och PESI.

Hematologi – patientfall: Anemi, myeloproliferativa sjukdomar: akut utredning och ev behandling. Hemolys. Akut leukemi. Neutropen feber.

Tromboembolism och blödning: DVT-diagnostik och behandling. Hantera Waran/NOAK på akuten, reversering. Trombofili, hemofili. Trombocytopeni, ärfliga sjukdomar, akuta manifestationer: diagnostik och behandling.

Akut neurologi: Cerebral infarkt, trombolys. Hjärnblödning. Kramper; behandling och utredning. Differentialdiagnostik huvudvärk och yrsel. Fallövningar: Ex: Trombolys eller ej

Dag 5 endokrin, psykiatri, sepsis + avslut

Akut endokrinologi: Ketoacidos: diagnostik, behandling och orsaker. Hypoglykemi. Elektrolytrubbningar, hyperosmolalitet. Addison. Thyreotoxikos. Feokromocytom. Hyponatremi, hyperkalcemi. Indikationer för inläggning.

Psykiatri på akuten: Bedömning suicidrisk, mani, serotonergt syndrom, malignt neuroleptikasyndrom, psykos, panikångest, konfusion.  LPT, rättigheter och skyldigheter kring vårdintyg, nödvärn, nödrätt. Anmälan barn som far illa. Beroendetillstånd; diagnos och abstinens

Sepsis: Definition, provtagning, behandling. Antibiotikaval. Pneumoni, endokardit, meningoencephalit, urosepsis. Fallgropar.

Test i form av gruppdiskussioner: Genomgång av 2 frågor/föreläsning. Inlämnad utvärdering för erhållande av kursintyg.

Senast uppdaterad 2017-04-06 15:37:01