Delmål A6 - Medicinsk Juridik

Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation

 

Kurs Hälso- och sjukvårdsjuridik för ST-läkare, 1 dag

Tid 2017-04-20 samt 2017-09-14

Plats Växjö

Anmälan via lokal kurssamordnare

Kursinnehåll  

Offentlighet och sekretess inom hälso- och sjukvården

-          Vad innebär hälso- och sjukvårdssekretessen?

-          Kan jag bryta mot sekretessen och lämna ut uppgifter om en patient?

-          När har jag anmälningsskyldighet?

-          Vad gäller om t.ex. polisen vill ha ut uppgifter om en patient?

-          Vad gäller i förhållande till anhöriga?

-          Gäller sekretess mellan barn och vårdnadshavare?

-          Har patienten alltid rätt att läsa sin egen journal? Vilka undantag finns?

Information och samtycke till vård och behandling

-          Vad innebär den nya patientlagen för patientens ställning?

-          Hur påverkas läkare av de skärpta informationsreglerna?

-          Vad innebär samtyckeskravet?

-          När kan man göra undantag från samtyckeskravet?

Patientdatalagen och att föra patientjournal

-          Vad innebär patientdatalagen för informationshanteringen inom hälso- och sjukvården?

-          Hur ska journalhandlingar hanteras?

-          Får jag maila och faxa patientinformation?

-          Finns det en ”inre sekretess”?

-          När är du behörig att ta del av uppgifter om en patient?

-          Vad är ett dataintrång?

-          Vilka uppgifter måste vara med i en patientjournal?

-          Vad ska man undvika att skriva i journalen

-          Vem ansvarar för uppgifterna i patientjournalen?

-          Vad innebär signeringskravet?

Yrkesansvar och ansvarsfrågor

-          Vilka skyldigheter har vårdgivare utifrån patientsäkerhetslagen?

-          Vilket yrkesansvar har hälso- och sjukvårdspersonalen?

-          Vad innebär skyldigheten att avvikelserapportera?

-          Vad ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (Lex Maria)

-          Vilken roll har Inspektionen för vård och omsorg?

-          Vilken roll har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

-          Vad händer ”om något går fel”?

-          Vilka disciplinåtgärder kan bli aktuella?

-          När kan man ställas inför allmän domstol?

Senast uppdaterad 2016-11-17 16:28:17