Kallelse Landstingsfullmäktige sammanträder den 8 oktober 2018

2018-09-29

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 8 oktober 2018 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande: 

1.                   Mötets öppnande.

2.                   Anmälda förhinder. 

3.                   Upprop. 

4.                   Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid 
                      och plats för justering. 

5.                   Budgetomfördelningar.

6.                   Redovisning av partistöd 2017 till landstingsfullmäktige och beslut
                      om utbetalning av partistöd 2019.

7.                   Interpellationer och frågor.

8.                   Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom.

9.                   Avtackning av avgående ledamöter i landstingsfullmäktige

Karlskrona den 24 september 2018 

Jan Björkman

Landstingsfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress http://www.ltblekinge.se/

P r o g r a m

inför landstingsfullmäktiges sammanträde den 8 oktober 2018 klockan 09.00 i
landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona. 

Kl. 09.00-09.05                  Mötets öppnande

                                         Upprop

Kl. 09.05-10.00                  Plenum

Kl. 10.00-                           Kaffe 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-09-29 12:40:35