Kungörelse landstingsfullmäktige sammanträder den 12 februari 2018

2018-02-01

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 12 februari 2018 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

1. Mötets öppnande.

2 Anmälda förhinder.

3. Upprop.

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och
plats för justering.

Informationsdel

5. Information om nya kommunallagen och Hälso- och Landstingsjurist
sjukvårdslagen. Kristina Bergqvist Kl. 09.00-09.40

Beslutsdel

6. Förslag till patientavgifter 2018.

7. Prognos och åtgärdsförslag Landstinget Blekinge 2018.

8. Budgetomfördelningar över 5 mnkr.

9. Överskridande av ratingnivåerna.

10. Namnfrågan avseende pensionärsrådet, länsfunktionsstödsrådet samt
ungdomsrådet.

11. Riktlinjer för investeringsprocess och investeringsbeslut.

12. Fastställande av mobilitetsstöd till folkhögskolor 2018.

13. Partistöd 2018 beslut om utbetalning.

14. Varumärkesstrategi med verksamhetsidé, vision och uppdrag för Region Blekinge.

15. Ny måltidspolicy.

16. Svar på motion angående att öka integriteten och möjligheten till stimulans för
patienter i fyrsalar.

17. Svar på motion angående psykiatrikommissionen.

18. Svar på motion angående beredskapslager av läkemedel och sjukvårdsmaterial.

19. Svar på motion angående ökad patientsäkerhet genom förbättrad e-hälsa.

20. Svar på motion angående stödlinjer för personer med narkotikaberoende och dess
anhöriga.

21. Valärenden.

22. Avsägelser.

23. Interpellationer och frågor

24. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom.


Karlskrona den 29 januari 2018

 

Jan Björkman

Landstingsfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress
http://www.ltblekinge.se/

 

Program

Inför landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2018 klockan 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Kl. 09.00-09.05 Mötets öppnande, Upprop

Kl. 09.05-10.00 Plenum

Kl. 10.00-10.20 Kaffepaus

Kl. 10.20-12.00 Plenum  forts

Kl. 12.00-13.00 Lunch

Kl. 13.00-14.30 Plenum forts

Kl. 14.30-14.50 Kaffepaus

Kl. 14.50 - Plenum forts

 

Senast uppdaterad 2018-02-01 09:49:48 av Sverker Berggren