Kallelse landstingsfullmäktige sammanträder den 9 april 2018

2018-03-29

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 9 april 2018 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande: 

1. Mötets öppnande.

2. Anmälda förhinder. 

3. Upprop. 

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande och plats för justering.

INFORMATIONSDEL:

5. Rapport från Patientnämnden.            
Ordförande Karin Jeppsson
Verksamhetschef Cecilia Klüft Frih  

6. Årsredovisning 2017.                        
Stf landstingsdirektör Jonas Kullberg
Ekonomidirektör Monica Magnusson

BESLUTSDEL:

7. Budgetomfördelningar över fem miljoner i samband med årsbokslut 2017. 

8. Nedskrivning av kundfordringar 2017. 

9. Revisorernas revisionsberättelse för Landstinget Blekinge år 2017.

10. Årsredovisning 2017.

11. Ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen.

12. Ansvarsfrihet för nämnden för Blekingesjukhuset.

13. Ansvarsfrihet för nämnden primärvård och folktandvård.

14. Ansvarsfrihet för nämnden för psykiatri och habilitering.

15. Ansvarsfrihet för samverkansnämnden i Blekinge.

16. Ansvarsfrihet för folkhögskolenämnden.

17. Ansvarsfrihet för patientnämnden.

18. Ansvarsfrihet för ALMI företagspartner Blekinge AB.

19. Ansvarsfrihet för Regionteatern Blekinge/Kronoberg.

20. Budgetomfördelningar över fem miljoner.

21. Riktlinjer för föreningsstöd i Landstinget Blekinge.

22. Styrmodell och styrformer för Region Blekinge.

23. Handlingsplan för jämställdhet i Landstinget Blekinge 2018-2020.

24. Revidering av dokumentation av Landstinget Blekinges övergripande planerings- och uppföljningsprocess.

25. Strategi för landstingets arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter.

26. Svar på motion angående brukarstyrd inskrivning för patienter i psykiatrin.           

27. Interpellationer och frågor.

28. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom.

29. Tilläggsärende: Valärende

Karlskrona den 26 mars 2018

Jan Björkman
Ordförande

Landstingsfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress http://www.ltblekinge.se/

P r o g r a m

inför landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 april 2018 klockan 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Kl. 09.00-09.05                 Mötets öppnande
                                        Upprop

Kl. 09.05-10.00                  Plenum 

Kl. 10.00-10.20                    Kaffepaus   

                     

Kl. 10.20-12.30                  Plenum  forts

Kl. 12.30 – 13.30               LUNCH

Kl. 13.30 –                         Plenum forts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-03-29 12:06:33