Kallelse landstingsfullmäktige sammanträder den 11 juni 2018

2018-06-01

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 11 juni 2018 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande: 

1. Mötets öppnande.

2. Anmälda förhinder. 

3. Upprop. 

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande och plats för justering.

5.  Planeringsdirektiv och riktlinjer för budgetarbetet 2019. 

6.  Budgetomfördelningar över fem mnkr.

7.  Kvartalsrapport mars 2018 för Landstinget Blekinge samt helårsprognos. 

8.  Skatteväxling Region Blekinge. 

9.  Riktlinjer för föreningsstöd i Landstinget Blekinge - återremiss. 

10.Sammanträdesplan 2019 för regionfullmäktige. 

11. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. 

12. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Blekinge l

      Finsam år 2017. 

13. Svar på motion – Mätning av graden av personcentrerad vård. 

14. Valärenden.             

15. Interpellationer och frågor. 

16. Anmälan om inkomna motioner som ej behandlats av landstinget. 

17. Återrapportering av inkomna motioner som bifallits samt åtgärd. 

18. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom.

Karlskrona den 28 maj 2018 

Jan Björkman 

Landstingsfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress

http://www.ltblekinge.se/

P r o g r a m

inför landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2018 klockan 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

 Kl. 09.00-09.05                  Mötets öppnande

                                          Upprop

 Kl. 09.05-10.00                   Plenum

 Kl. 10.00-10.20                   Kaffepaus                       

 Kl. 10.20-12.30                  Plenum  forts

 Kl. 12.30-13.30                  LUNCH

 Kl. 13.30-                            Plenum forts

 

 

Senast uppdaterad 2018-06-01 12:23:39