Vision och värdegrund

Landstinget Blekinges Vision

Landstinget Blekinges vision är livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Med utgångspunkt från visionen ska vi medverka till att invånarna har en god livskvalitet. Det gör vi genom att hålla hög kvalitet i vården och alltid ha patientens bästa för våra ögon.

Livskvalitet

I hälso- och sjukvården förebygger, lindrar och botar vi sjukdomar. Men ibland går det inte att bota sjukdomar och då måste vi ändå göra vårt bästa för att patienten ska uppleva välbefinnande i sin vardag. Vi kan lindra, vi kan trösta och människor kan på så sätt uppleva livskvalitet utan att för den skull vara friska. Vi har också en mycket viktig uppgift med att arbeta förebyggande. Att människor håller sig friska så länge som möjligt bidrar till ökad livskvalitet.

Vårdkvalitet

Ordet vårdkvalitet handlar om vårt interna arbete. För att kunna ge patienterna hälso- och sjukvård med hög kvalitet behöver vi hela tiden förbättra oss.

 

Landstinget Blekinges värdegrund

Med fokus på patientens bästa

För att förverkliga vår vision arbetar vi tillsammans med stöd av en gemensam värdegrund. Den beskriver den gemensamma grund vi vill skapa i Landstinget Blekinge. Den är en vägvisare för våra handlingar och hjälper oss som medarbetare att fatta kloka beslut som bidrar till att visionen och våra övergripande mål kan nås.

Värdegrunden vägleder oss i hur vi förhåller oss till dem vi finns till för, invånarna, och hur vi förhåller oss till varandra som medarbetare.

Vår värdegrund utgår från en humanistisk människosyn där vi värnar om och respekterar alla människors lika värde. Den syftar ytterst till att göra vården ännu bättre och få patienterna att känna sig trygga.

Värdegrunden vilar på tre ledstjärnor:

Engagemang

Vi visar vårt engagemang genom att aktivt medverka i och driva arbetsprocesser framåt. Vi delar med oss av våra kunskaper för att nå allt bättre resultat. Vårt engagemang stimuleras av ett öppet och kreativt klimat där nya idéer och lösningar värderas och prövas och där alla får komma till tals och bli lyssnade till. I mötet med andra människor märks vårt engagemang genom att vi är nyfikna, intresserade och visar en vilja att tillgodose behov och åstadkomma lösningar tillsammans med patienter, medarbetare i landstinget och samarbetspartner.

Samarbete

Vi är bra på att samarbeta inom och utanför landstinget: med patienter, andra organisationer, inom våra team, med andra verksamheter i landstinget och med enskilda personer. Ett gott samarbete där var och en bidrar med sin unika kompetens gör att vi använder all den kraft som finns i vår organisation på bästa sätt. Ett bra samarbete innebär att sätta sig in i en annan människas situation och se verkligheten utifrån dennes synvinkel. När vi ställs inför problem eller frågeställningar samarbetar vi utifrån en helhetssyn. Det innebär att vi hjälps åt med att lösa situationen oavsett vem som har ansvaret.

Kvalitet

Vi arbetar på ett sätt som gör att vår verksamhet genomsyras av god kvalitet. God kvalitet handlar om goda behandlingsresultat och en säker vård. Kvalitet innebär också hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Ett gott bemötande innebär att vi är välkomnande och närvarande i mötet. Vi ser, lyssnar, bekräftar och visar empati och respekt. Kvalitet förutsätter att vi arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom ett kvalitetsinriktat arbete skapar vi förutsättningar för att nå våra mål. Vårt arbetssätt genomsyras av att vi arbetar på ett sätt som skapar värde för dem vi finns till för. Vi arbetar med ständiga förbättringar och identifierar fel och brister i syfte att förbättra verksamheten ytterligare. Vi prövar regelbundet även det vi tycker görs rätt och fungerar bra för att se om det kan utvecklas ytterligare.

Senast uppdaterad 2018-07-09 11:19:28 av Malin Bodenholm