Säkerhetsskydd

Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) är Landstinget Blekinge, såsom regional myndighet och sjukvårdshuvudman, ålagd att besitta ett verksamt säkerhetsskydd i syfte att skydda rikets säkerhet och förebygga terroristbrott.

Med säkerhetsskydd avses enligt säkerhetsskyddslagen:

  • Skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet.
  • Skydd av uppgifter som omfattas av sekretess (hemliga uppgifter), enligt offentlighets och sekretesslagen (2009:400), och som rör rikets säkerhet.
  • Skydd mot terroristbrott (terrorism), enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, även om brott inte hotar rikets säkerhet (lag 2009:464).

Säkerhetsskyddets funktion skall utifrån detta särskilt beakta och förebygga:

  • att uppgifter som omfattas av sekretess och som berör rikets säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet)
  • att obehöriga inte får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som avses i punkt 1 eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning), och
  • att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsprövning)

Senast uppdaterad 2017-04-27 13:48:58 av Oscar Larsson