Säkerhet

Landstinget Blekinge ska tillhandahålla en trygg och säker miljö för patienter, medarbetare, förtroendevalda, uppdragstagare, studerande och besökare.

Landstingets alla verksamheter och funktioner ska upprätthållas oavsett oönskade händelser, störningar eller omständigheter i samhället. Det förebyggande arbetet är avgörande och en kritisk framgångsfaktor för att på ett kostnadseffektivt sätt reducera risker och konskevenser av oönskade händelser.

Detta gäller för hela landstinget Blekinge och för alla verksamheter som bedrivs i egen regi eller på uppdrag av dess förvaltningar. Den som anlitar entreprenörer, inhyrd personal, konsulter och leverantörer ska se till att dessa externa medarbetare i tillämpliga delar omfattas av säkerhets och krisberedskapspolicyn

Landstinget ska bedriva systematisk säkerhets och krisberedskapsarbete i syfte att säkerställa integritet, säkerhet och trygghet för patienter, anställda, förtroendevalda och alla övriga som berörs av landstingets olika verksamheter. Det strategiska säkerhets- och krisberedskapsarbetet ska bedrivas inom ramen för säkerhets och krisberedskapspolicyn samt enligt tillhörande riktlinjer och handlingsplaner för säkerhet och krisberedskap. Gällande lagar och förordningar ska följas och utgör lägsta nivå för säkerhet- och krisberedskapen inom landstinget Blekinge.

För att alla ska kunna känna trygghet är det viktigt med en god säkerhetskultur. Uppdraget i säkerhetsarbetet är att ta fram och förvalta policy, riktlinjer och rutiner inom säkerhetsområdet, gör uppföljningar, stödja och bistå verksamheterna, utbilda, ta fram verktyg som kan användas i säkerhetsarbetet och - i mån av tid - bistå vid olika övningar, riskanalyser o dyl.

I säkerhetsarbetet samverkar vi, förutom med interna aktörer, med Länsstyrelsen, kommuner, andra landsting/regioner och med statliga myndigheter och arbetar strategiskt utifrån de hotbilder vi kan se.

Senast uppdaterad 2017-04-27 13:48:54 av Oscar Larsson

Kontakt

Stefan Österström Säkerhetschef Kanslienheten, landstingsdirektörens stab