Krisberedskap

Landstinget Blekinge ska alltid erbjuda god och lättillgänglig hälso- och sjukvård. En förutsättning för att det ska var möjligt vid stora olyckor och katastrofer är att det finns en katastrofberedskap med planläggning, utbildning och övning.

Detta regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Följande är våra så kallade katastrofmedicinska definitioner, det vill säga de situationer som kan leda till att vi höjer vår krisbereskap.

Stor olycka

En situation där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta vårdbehovet. Genom omfördelning av resurser och förändrad teknik är möjligt att upprätthålla normala kvalitetskrav för medicinsk behandling.

Katastrof

En situation där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta vårdbehovet. Belastningen är så hög att normala kvalitetskrav för medicinsk behandling inte längre kan upprätthållas trots adekvata åtgärder.

Extraordinär händelse

En händelse som:

  • avviker från det normala,
  • innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner,
  • kräver skyndsamma insatser av kommun och/eller landsting.

 

Senast uppdaterad 2018-01-17 09:12:11 av Emma Karlsson