Frågor och svar om den nya regionen

Här hittar du frågor och svar om den nya regionen

Varför ska vi bilda region?

I stället för att ha två parallella organisationer med uppgifter som överlappar och påverkar varandra, kan vi samlas i en organisation, med en politisk ledning och en tjänstemannaledning.

Den nya regionen kommer att ha ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvården är den dominerande verksamheten. Andra områden är kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, hållbarhet, samhällsplanering, innovation och näringslivsutveckling, internationella frågor, folkhälsa och kultur

Vad innebär regionbildningen för invånarna?

Att medborgarna i Blekinge län får en tydligare bild av beslut och processer på regional nivå och bättre förutsättningar att kunna påverka dem.

Vad ska den nya regionen heta?

Region Blekinge

Kommer det att blir färre anställda i den nya regionen?

Nej, det finna inga planer på att minska antalet anställda.

Blir det färre politiker?

Så snart den nya politiska organisationen är beslutad (hösten 2017) så vet vi hur många förtroendevalda den nya organisationen kommer att ha.

Vem ska leda organisationen

De kommer att finnas både en politisk ledning och en tjänstemannaledning. Hur de kommer att formeras är inte klart i dagsläget.

Den politiska ledningen leds av Regionstyrelsens ordförande, som har det högsta formella ansvaret. Den och övriga politiska poster utses av vinnande partier i valet 2018. 

Tjänstemannaorganisationen kommer att ledas av en regiondirektör.

Kommer ni att spara pengar på regionbildningen?

Målet är inte att spara pengar men vi ska bli mer effektiva så att de resurser vi har används på bästa sätt.

Kommer jag som bor och arbetar i Blekinge att märka någon skillnad?

Valet 2018 ger dig möjlighet att påverka besluten genom att du väljer till regionen och inte till landstinget. Sedan byter organisationen namn, tidigare har du mötts av skyltar eller brev eller annat informationsmaterial där det stått Landstinget Blekinge. Nu står det i stället Region Blekinge.


Vad ska ingå i regionen?

Hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik och områden som handlar om regional utveckling och tillväxt. Utgångspunkten är att skapa en region som har en starkare förmåga att attrahera invånare, företag och besökare.

Vad är skillnaden mellan en region och en länsstyrelse?

Ledningen i en region är demokratiskt vald. Länsstyrelsen är utsedd av staten. Länsstyrelsen har till uppdrag att se till att lagar och riktlinjer följs.


Hur kommer organisationen se ut?

Det vet vi inte i dagsläget. Detta blir klart först under 2018.


Är det helt bestämt att det blir en region?

Landstinget Blekinge har tillsammans med några andra landsting ansökt om att bli region. Regeringen väntas ta beslut under våren 2018. Allt pekar på att ett sådant beslut kommer att tas och att från och med den 1 januari 2019 kommer alla landsting att vara regioner. Mer information om detta hittar du hos SKL.


Vad händer med storregionen?

Blekinge skulle ju ingå i en storregion?
Den är inte aktuell längre eftersom det inte fanns någon politisk enighet kring den frågan.

Det finns något som heter regionsamverkan Sydsverige – är inte det en slags storregion? Eller vad är skillnaden?

Det är ett samarbetsorgan för Sveriges 6 sydligaste regioner. Här bor 25% av Sveriges befolkning. Samarbetsorganet arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige. Mer info finns här: http://regionsamverkan.se/

Senast uppdaterad 2017-06-02 14:19:06 av Sverker Berggren