Frågor och svar om den nya regionen

Här hittar du frågor och svar om nya Region Blekinge.

Varför ska vi bilda region?

I stället för att ha två parallella organisationer med uppgifter som överlappar och påverkar varandra, kan vi samlas i en organisation, med en politisk ledning och en tjänstepersonledning.

Den nya regionen kommer att ha ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvården är den dominerande verksamheten. Andra områden är kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, hållbarhet, samhällsplanering, innovation och näringslivsutveckling, internationella frågor, folkhälsa och kultur.

Vad innebär regionbildningen för invånarna?

Att medborgarna i Blekinge län får en tydligare bild av beslut och processer på regional nivå och bättre förutsättningar att kunna påverka dem.

Vad ska den nya regionen heta?

Region Blekinge.

Kommer det att blir färre anställda i den nya regionen?

Nej, det finna inga planer på att minska antalet anställda.

Blir det färre politiker?

Det blir varken fler eller färre. Antalet politiker blir det samma som i dag.

Vem ska leda organisationen?

De kommer att finnas både en politisk ledning och en tjänstepersonledning.

Den politiska ledningen leds av regionstyrelsens ordförande, som har det högsta formella ansvaret. Regionstyrelsens ordförande är Alexander Wendt (M). Här kan du läsa om den politiska organisationen.

Tjänstepersonorganisationen kommer att ledas av Peter Lilja, som får titeln regiondirektör.

Varför bildas nya Region Blekinge?

Invånarna i Blekinge får ett ökat inflytande. Tidigare har vi som är folkbokförda i Blekinge röstat till en politisk församling som styr direkt över hälso- och sjukvården. Från och med höstens val kommer vi i stället att rösta till en politisk församling som förutom hälso- och sjukvård även styr direkt över områden som kollektivtrafik, kulturverksamhet och regional utveckling.

Med en gemensam regional organisation kan vi arbeta mer sammanhållet och långsiktigt med utvecklingen av viktiga samhällsfrågor. Det kan bidra till att göra Blekinge starkare och mer attraktivt.

När träder den nya organisationen i kraft?

Nya Region Blekinge träder i kraft den 1 januari 2019.

Kommer ni att spara pengar på regionbildningen?

Målet är inte att spara pengar men vi ska bli mer effektiva så att de resurser vi har används på bästa sätt.

Kommer jag som bor och arbetar i Blekinge att märka någon skillnad?

Valet 2018 gav dig möjlighet att påverka besluten genom att du valde till regionfullmäktige. Sedan byter organisationen namn, tidigare har du mötts av skyltar eller brev eller annat informationsmaterial där det stått Landstinget Blekinge. Nu står det i stället Region Blekinge.

Vad ska ingå i regionen?

Hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik och områden som handlar om regional utveckling och tillväxt. Utgångspunkten är att skapa en region som har en starkare förmåga att attrahera invånare, företag och besökare.

Vad är skillnaden mellan en region och en länsstyrelse?

Ledningen i en region är demokratiskt vald. Länsstyrelsen är utsedd av staten. Länsstyrelsen har till uppdrag att se till att lagar och riktlinjer följs.

Hur kommer organisationen se ut?

Både den politiska organisationen och tjänstepersonsorganisationen är beslutade i landstingsfullmäktige. Bland annat är direktörerna för de olika förvaltningarna beslutade.

Är det helt bestämt att det blir en region?

Ja, riksdagen tog det formella beslutet den 19 juni. Mer information om riksdagsbeslutet.

Vad händer med storregionen? Blekinge skulle ju ingå i en storregion?

Den är inte aktuell längre eftersom det inte fanns någon politisk enighet kring den frågan.

Det finns något som heter regionsamverkan Sydsverige – är inte det en slags storregion? Eller vad är skillnaden?

Det är ett samarbetsorgan för Sveriges 6 sydligaste regioner. Här bor 25% av Sveriges befolkning. Samarbetsorganet arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige. Mer information finns här: http://regionsamverkan.se/

Senast uppdaterad 2018-11-28 16:20:51 av Malin Bodenholm