Policydokument

Här hittar du gällande policydokument för delar av landstingets verksamhet.

Här hittar du gällande policydokument för delar av landstingets verksamhet.

Alkohol och droger

Det är Landstinget Blekinges ansvar att förhindra och förebygga missbruksproblem och på bästa sätt stödja sina medarbetare. Alkohol- och drogpolicyn avser alkohol, narkotika, anabola steroider och andra dopingpreparat samt vissa läkemedel och kemiska medel.  

Alkohol- och drogpolicy
Bilaga alkohol- och drogpolicy

Arbetsmiljö

Landstinget Blekinge ska ha ett aktivt arbetsmiljöarbete som förebygger fysisk, psykisk och psykosocial ohälsa samt skapar förutsättningar för ett stimulerande och utvecklande arbete.  

Arbetsmiljöpolicy
Bilaga arbetsmiljöpolicy

Arkivering

Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. Utifrån rådande lagar och regler arkiveras, gallras, rensas och förvaras dokument och handlingar.

Arkivreglemente

Bisysslor

Landstingets medarbetare ska inte ha konkurrerande bisysslor inom samma yrkeskategori som anställningen. Bisyssla inom annan yrkeskategori kan bedrivas om den inte hindrar arbetsuppgifterna, skadar allmänhetens förtroende eller utgör konkurrerande verksamhet.
 
Policy för bisysslor
Bilaga och blankett för bisysslor

Ekonomiska placeringar

Denna policy reglerar portföljförvaltningen av medel avsatta för pensioner. Här finns regler och riktlinjer fastställda för dem som jobbar inom och utanför landstinget med placeringarna.

Placeringspolicy gällande pensionsmedel

Epedimiplan

Vid allvarliga händelser, som till exempel pandemi eller hot om pandemi, krävs det att sjukvårdens resurser organiseras på ett särskilt sätt.

Beredskapsplan för Pandemisk influensa

Etnisk mångfald

Sverige är en nation med invånare från 100-talet olika nationer. Om Landstinget speglar samhället och tar tillvara på den etniska mångfalden som finns kan detta ge en ökad förståelse för patienter, kunder och medarbetare.
 
Etnisk mångfald

Filminspelning, fotografering och ljudupptagning

I takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt har möjligheterna att snabbt sprida bild och ljud till allmänheten via internet ökat. Syftet med riktlinjerna för filminspelning, fotografering och ljudupptagning i landstingets lokaler är att trygga patienternas rätt till sekretess.

Filminspelning, fotografering och ljudupptagning

Forskning och utbildning

För att kunna erbjuda patienterna bästa behandling måste diagnos och åtgärder ske utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det förutsätter att aktuella kunskaper och metoder används och att medarbetarna håller sig ajour med nya forskningsresultat och nya behandlingsmetoder.

FoU-strategi

Handikappolitik

Landstinget Blekinge ansvarar för att miljöer och verksamheter ska utvecklas på ett sådant sätt att hinder för en jämlik tillgänglighet till vård och behandling för personer med funktionsnedsättning kan minskas eller helt undanröjas.

Handikappolitiskt program

Hälso- och friskvårdspolicy

Landstinget Blekinge ska vara en bra och attraktiv arbetsplats där trivsel och hälsa är viktiga inslag. Genom att arbeta med en långsiktig och genomtänkt strategi kring hälsa och friskvård på arbetsplatsen skapar landstinget goda förutsättningar för att bland annat trygga den framtida personalförsörjningen.
 
Hälso- och friskvårdspolicy

Informationssäkerhet

Information av olika slag är en alldeles nödvändig förutsättning för att landstinget ska nå sina verksamhetsmål. Den totala mängden information och utbytet av information ökar i omfattning både inom och mellan olika verksamheter i landstinget liksom mellan landstinget och andra organisationer, allmänheten, förtroendevalda och andra intressenter.

Policy för informationssäkerhet

Informationsteknik

Modern informationsteknik skapar tekniska förutsättningar för att utföra, organisera och samordna vården och FoU praktiskt och till rimliga kostnader. IS/IT ger medborgarna möjlighet att påverka och att aktivt ta del i den vård som ges vilket ökar deras valmöjligheter.

IS/IT-policy

Katastrofberedskap

Planen anger inriktningen för katastrof- och beredskapsplanering i Landstinget Blekinge och är utgångspunkt för samordningen av insatser vid stora olyckor, katastrofer och extraordinära händelser.

Regional kris- och katastrofplan

Kommunikation

Väl fungerande kommunikation är en förutsättning för att skapa kunskap om, förståelse för och delaktighet i de beslut som fattas av Landstinget Blekinge. Kommunikation är också själva livsnerven i den demokratiska processen och i det interna arbetet.

Kommunikationspolicy
Grafisk profil
Riktlinjer för partipolitisk verksamhet och information

Kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling menas till exempel vuxenmobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier. Alla medarbetare skall arbeta i en arbetsmiljö där det inte förekommer någon form av kränkande särbehandling och har skyldighet att motarbeta sådan behandling.
 
Kränkande särbehandling
Kränkande särbehandling bilaga

Ledningsfilosofi och chefspolicy

Ledningsfilosofin och chefspolicyn beskriver hur landstinget har valt att organisera och bedriva den inre formen av verksamheten och landstingets uppfattning om ett bra ledarskap.

Ledningsfilosofi 
Chefspolicy

Löner

Inom landstinget ska samma principer för lönesättning gälla oavsett kön, religion, etnisk bakgrund och handikapp. Det är också viktigt att landstinget kan konkurrera framgångsrikt om den bästa kompetensen på olika områden vid rekrytering.

Lönepolicy

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är ett planerat, strukturerat, regelbundet återkommande och förberett samtal mellan chef och medarbetare. Medarbetarsamtalet ger möjlighet att samtala om hur arbetet planeras och utförs samt vilka resultat som uppnås.
 
Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal bilaga

Miljö

Landstinget Blekinges verksamhet ska bedrivas så att skadorna på miljön minimeras. Landstinget ska även förebygga miljörelaterad ohälsa och med olika medel undanröja risker för sjukdomar.

Miljöplan och hållbarhetsplan

Rekrytering

Rekryteringsprocessen ska ske utifrån landstingets behov av kompetens på kort och lång sikt och genomföras på ett professionellt sätt.
 
Rekryteringspolicy
Bilaga Rekryteringspolicy

Resor i tjänsten

Landstinget Blekinges resepolicy utgör en gemensam grund för resor i tjänsten. Tjänsteresor ska ske så kostnadseffektivt som möjligt samtidigt, ta hänsyn till arbetsmiljö och miljö.

Riktlinjer för resor i tjänsten

Tobak

Landstinget som organisation ska vara en förebild för god hälsa och framgångsrik personalpolitik. Våra arbetsplatser ska vara föredömen som hälsofrämjande miljöer. Landstinget ska gå i spetsen för att minska användandet av tobak. Patienter, besökande, förtroendevalda och medarbetare ska garanteras rökfria miljöer inom och i anslutning till landstingets lokaler.

Tobakspolicy
Se anvisade rökzoner på sjukhusområdena

Upphandling

Landstinget Blekinge köper varje år in varor och tjänster för över 800 miljoner kronor. Upphandling ska ske enligt gällande lagar och bestämmelser och samtidigt utnyttja möjligheter till besparingar och effektivisering.

Upphandlingspolicy

Värdegrund

I Landstinget Blekinge har vi en värdegrund. Den ska hjälpa oss att förverkliga vår vision - livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Värdegrunden beskriver den gemensamma grund vi vill ha. Den är en vägvisare för våra handlingar och hjälper oss att fatta kloka beslut så att vi kan nå våra mål. Den vägleder oss i hur vi förhåller oss till dem vi finns till för, invånarna, och hur vi förhåller oss till varandra som medarbetare. 

Värdegrund

Senast uppdaterad 2018-03-23 11:11:29 av Emma Karlsson