Planeringsförutsättningar

Landstingets verksamhet påverkas av omgivande faktorer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Planeringsförutsättningarna är en omvärldsanalys och det inledande steget i Landstinget Blekinges planerings- och uppföljningsprocess.

Planeringsförutsättningarna är ett informations- och diskussionsunderlag som ska ge en inblick i samhällsutvecklingen och hur den kan påverka landstingets möjligheter att leva upp till hälso- och sjukvårdens mål och uppdrag. I materialet presenteras viktiga trender som innebär såväl utmaningar som möjligheter för Landstinget Blekinge under de kommande åren.

Planeringsförutsättningar ger inga färdiga förslag till lösningar utan är till för att skapa förutsättningar för ett övergripande helhetsperspektiv i arbetet med att formulera långsiktiga strategier som tar hänsyn till viktiga framtidsfrågor. Detta ska skapa framförhållning och en beredskap för framtida behov och utmaningar.

Planeringsförutsättningarna ska primärt utgöra ett verktyg för den politiska ledningen att göra sina värderingar och omsätta dessa till politiska prioriteringar i landstingsplanen. Landstingsplanen är landstingets viktigaste styrdokument.

Planeringsförutsättningarna tas fram under våren varje år.

Senast uppdaterad 2018-04-27 09:33:35 av Ulrica Kalmerlind