Budget för 2017-2019

Kostnadstrycket inom hälso- och sjukvården i landet är fortsatt högt inom nästan alla vårdgrenar. Trots det finns prioriterade satsningar på sammanlagt 219,7 miljoner kronor i Landstinget Blekinges budget år 2017-2019.

Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2015 om budget för Landstinget Blekinge 2016-2018, vilken är utgångspunkten för Landstinget Blekinges budget 2017-2019.

I budgeten finns ett antal prioriterade satsningar, bland annat:

  • Utbildningsenhet inom primärvården: Utbildningsenheten blir en viktig del i att stärka attraktivitet för nya och befintliga läkare, öka kvalitet och effektivitet i handledning samt erbjuda handledning, introduktion och praktik i tillräcklig omfattning.
  • Beroendemottagning: Under de senaste åren har det skett en stor ökning av antalet patienter med olika former av beroendeproblematik. Verksamheten är underdimensionerad för att klara de ökade behoven.
  • Första linjens närsjukvård: Invånarna kunna få huvuddelen av sina sjukvårdsbehov tillgodosedda i närsjukvården. Till primärvården tillförs nya resurser främst för att stärka arbetet med psykisk hälsa och äldres hälsa samt för att förbättra tillgänglighet och bemötande.
  • Cancersatsning: Allt fler botas eller lever längre med sin cancer. För att landstinget ska kunna erbjuda en personcentrerad och kvalitativt god cancervård både i dag och i framtiden det krävs omfattande utvecklingsinsatser.
  • Injektionsverksamhet ögonsjukdomar: Nya behandlingsmöjligheter för sjukdomar i ögat förhindrar utveckling av synsvårigheter och blindhet. 
  • Patientsäkerhet: För att stärka patentsäkerhetsarbetet inom framför allt områdena läkemedelsanvändning och uppföljning av multiresistenta bakterier. 
  • Snabbspår flyktingar: Under 2016 startades utbildnings- och praktikprogram för flyktingar och nyanlända, så kallat snabbspår. Genom en kombination av utbildning i svenska och sjukvårdssvenska samt språkpraktik på landstinget skapas förutsättningar att så snabbt som möjligt få en svensk legitimation och att kunna börja arbeta inom hälso- och sjukvården i Blekinge.
  • Förstärkning av satsning konkurrenskraftiga löner med fokus på jämställda löner.

Läs budgeten för 2017-2019

Senast uppdaterad 2017-01-04 13:16:09 av Ulrica Kalmerlind