Miljöorganisation och miljöarbete

Inom landstingets planerings- och utvecklingsavdelning finns en miljöenhet som arbetar med de övergripande och strategiska miljöfrågorna. Varje förvaltning har en miljösamordnare som har till uppgift att planera, samordna, utbilda och följa upp miljöarbetet.

Kansliets miljöenhet driver och samordnar miljöarbetet genom miljörådet som består av samtliga miljösamordnare och miljöutredare inom organisationen. Miljöstrategen är ordförande i miljörådet. Varje arbetsplats har tillgång till ett miljöombud. Uppdragens innehåll och omfattning kan variera mellan olika arbetsplatser, beroende på verksamhetens storlek och inriktning.

Ungefär 200 anställda har en formell miljöfunktion i sin tjänst som är relaterad till landstingets miljöplan och policy.

Miljösamordnarens roll

Enligt landstingets interna miljöpolicy, bör det för varje förvaltning finnas en miljösamordnare. De har till uppgift att:

  • hjälpa och stödja förvaltningschefen och verksamhetscheferna samt övriga medarbetare i miljöfrågor
  • ha god kännedom om verksamhetens miljöpåverkan
  • sammanställa statistik och underlag till miljörapport och miljöredovisning
  • upprätta förslag till handlingsplan, egenkontroll och miljöledningssystem för förvaltningen
  • vara kontaktperson gentemot miljötillsynsmyndigheterna
  • anordna miljöutbildning i respektive förvaltning
  • samordna, stötta och informera miljöombuden
  • representera sin förvaltning i miljörådet.

Miljöombudets roll

Varje arbetsplats i landstinget har tillgång till ett miljöombud. Deras främsta uppgift är att verka för att miljöfrågorna på arbetsplatsen blir en naturlig del av det dagliga arbetet. Dessutom kan miljöombudet vara ett stöd för sin arbetsledare i miljöfrågor och en kanal mellan den egna arbetsplatsen och förvaltningens miljösamordnare

Miljösamverkan med andra landsting och regioner

Landstingens miljöchefer (LMC) är ett fungerande nätverk sedan 2005 med miljöcheferna från samtliga landsting och regioner. Landstingets Blekinges miljöstrateg ingår i nätverkets verkställande utskott. Landstingens miljöchefer har till uppgift att lyfta viktiga gemensamma miljöfrågor tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och gentemot myndigheter inom Sverige och EU. För ett effektivt arbete utses mindre arbetsgrupper som koncentrerar sitt arbete kring olika aktuella frågor.

I det större miljönätverket NÄMIL finns fler deltagare från landstingen och regionerna. NÄMIL verkar för information och erfarenhetsutbyte i miljöfrågor främst miljösamordnare emellan.

Senast uppdaterad 2014-01-16 16:31:38