Upphandling och materialval

I många fall har det visat sig att såväl val av råvaror som användning, transporter och hur man gör sig av med produkter kan medföra större miljöbelastning än vad själva produkttillverkningen medför.

I många fall har det visat sig att såväl val av råvaror som användning, transporter och hur man gör sig av med produkter kan medföra större miljöbelastning än vad själva produkttillverkningen medför.
Detta gör det viktigt att anlägga ett helhetsperspektiv på produkters miljöpåverkan genom att betrakta en produkt i dess hela så kallade livscykel.

Miljökrav vid inköp

Den ökade betydelsen av särskilda insatser för att minska miljöpåverkan från produkter har lett till att inköp och upphandling av miljöanpassade produkter kan ge betydande bidrag till en positiv samhällsutveckling. De miljökriterier som kan ställas vid upphandling får därför stor genomslagskraft.

Bara den offentliga sektorn upphandlar årligen för betydande belopp, motsvarande cirka 400 miljarder kronor. Myndigheter, organisationer och företag som ställer miljökrav vid upphandling utgör därför en viktig drivkraft för miljöanpassning av varor och tjänster på marknaden. Att ställa miljökrav vid upphandling är också ett sätt att indirekt minska den egna organisationens miljöbelastning.

Olika system medför svårigheter

Att ställa miljökrav i samband med upphandling kräver dock både kunskap och tid. För de flesta upphandlare är tid och resurser som man kan avsätta för att miljöanpassa upphandlingen begränsad. I samband med upphandling, särskilt inom den offentliga sektorn, behövs också tillgång till speciell information som säkerställer ett företräde för hållbara produkter inom ramen för gällande lagstiftning.

För närvarande används många olika system vid upphandling runt om i landet. Detta medför svårigheter för såväl inköpare som leverantörer att ställa och tillgodose rimliga och relevanta miljökriterier som är generellt accepterade och står överensstämmelse med de särskilda regler som gäller för offentlig upphandling och gällande rättsläge.

Vi förbättrar miljökraven

Landstinget Blekinge arbetar med ständiga förbättringar på området miljökrav vid upphandling. Inköpare vid upphandlingsenheten använder sig av statliga miljöstyrningsrådets verktyg för miljöanpassad upphandling, EKU-verktyget.

Senast uppdaterad 2014-01-17 08:55:20