Läkemedel, besk medicin för hälsa och miljö?

Läkemedelsanvändningen ökar ständigt i världen och så också i Blekinge. Spridningen av läkemedelsrester till miljön sker bland annat genom att överblivna läkemedel inte lämnas in till Apoteket utan hamnar i de vanliga soporna eller i toalettstolen.

Det är också så att läkemedlen inte bryts ner helt i kroppen vilket gör att rester passerar ut med urin och avföring. Reningsverken har mycket begränsad förmåga att ta hand om läkemedelsrester. Det gör att en stor del av resterna passerar igenom reningsverken och hamnar i vattenmiljön. De aktiva substanserna kan anta andra former och bli svåra att upptäcka.

Läkemedelsrester påverkar djurlivet

Kunskaperna om läkemedelsanvändningens miljöpåverkan är bristfälliga, men visar att det kan finnas betydande risker. De läkemedelsgrupper som är mest uppmärksammade idag är hormonpreparat som visat sig kunna orsaka störningar i fortplantningen hos djur som lever i sjöar och åar, antibiotika som kan göra att bakterier blir resistenta och cellgifter som har starkt giftiga effekter och ofta är svårnedbrytbara i naturen. På senare tid har även andra läkemedel som används i stor skala kommit att uppmärksammas allt mer.

Minskar andelen överblivna läkemedel

Landstinget arbetar med att minska miljöriskerna med användningen av läkemedel genom att sträva efter att minska utskrivningen av läkemedel med stora miljörisker när det finns fullgoda alternativ. Projekt pågår som motverkar att läkemedel blir över och kasseras. Nya avfallsrutiner är under framtagande för att ständigt förbättra och effektivisera systemen för omhändertagande och destruktion av kasserade läkemedel.

Lämna överblivna läkemedel till Apoteket

Lämna alltid kasserade läkemedel till Apoteket! Apoteket skickar de vidare för miljöriktig destruktion genom särskild förbränning. Observera att detta även gäller läkemedelsplåster som till exempel östrogenplåster, smärtplåster och plåster med preventivmedel.

Senast uppdaterad 2014-01-17 08:53:45