Avfall

Landstingets verksamhet genererar över tonvis avfall per år. Innan avfallet sorterades hamnade nära 100 procent på deponi.

Nu är den siffran mindre än fem procent, vilket är en enorm vinst för miljön och hälsan. De senaste årens skatteregleringar har dessutom gjort att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att sortera avfallet fullt ut.

Den stora mängden av fall är klassat som konventionellt hushållsavfall men en ansenlig mängd är miljöfarligt avfall i form av kemikalier, skärande och stickande produkter, oljor, smittförande avfall, biologiskt avfall och läkemedelsavfall med mera.

Landstinget arbetar med att minska miljöbelastningen från avfall genom att:

  • Minska den totala mängden avfall.
  • Sträva efter att allt avfall sorteras.
  • Återbruka, återvinna eller energiåtervinna avfallet.
  • Kompostera organiskt avfall.

Avfallsfrågan beaktas redan vid inköp av produkter. De flesta verksamheter har ett väl utbyggt system för källsortering. Sjukhusens matavfall på mer än 100 ton per år komposteras till jord.

Senast uppdaterad 2014-01-16 17:14:06