Miljövård är friskvård

Landstingets miljöarbete ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär en utveckling som tillgodoser våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Vi är beroende av ren luft, rent vatten och andra livsuppehållande naturresurser för att kunna leva och behålla en god folkhälsa. Målet att skapa ett hållbart samhälle -ekonomiskt, socialt och ekologiskt- är en central fråga för framtiden.

Stor miljöpåverkan

Landstingets verksamhet förbrukar resurser, energi och råvaror vilket påverkar luft, mark och vatten. Verksamheten har en stor direkt miljöpåverkan och mycket görs inom miljöledning, upphandling, läkemedel, kemikalier, transporter, klimat och energi, lustgas, avfall, ekologiska livsmedel med mera. Indirekt miljöpåverkan uppkommer även vid till exempel planering, beslut och upphandling av varor och tjänster.

Vi har ett aktivt miljöarbete

Inom landstinget pågår ett aktivt miljöarbete för att nå nationella och internationella miljömål samt uppfylla miljöbalkens lagar och krav. Genom ett aktivt miljöarbete kan landstinget minska verksamhetens miljöbelastning. På detta sätt bidrar vi till en bättre miljö, en bättre hälsa och god hushållning med både naturresurser och ekonomiska medel.

Verksamheten påverkar miljön på många olika sätt. Läs mer om landstingets viktigaste miljöpåverkan under rubrikerna i menyn.

Senast uppdaterad 2015-11-24 11:20:07 av Sverker Berggren

Kontakt

Annika Christensson Annika Christensson Miljöchef Planerings- och utvecklingsenheten 0455-73 40 29 och 0734-47 10 27