Miljö och hållbar utveckling

Landstingets miljö- och hållbarhetsarbete är med och bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling som tillgodoser våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Vi är beroende av ren luft, rent vatten och andra livsuppehållande naturresurser för att kunna leva och behålla en god hälsa. Målet att skapa ett hållbart samhälle -ekonomiskt, socialt och ekologiskt- är en central fråga för framtiden och därför en viktigt fråga för oss i landstinget.

Vi har ett aktivt miljö- och klimatarbete

Inom landstinget pågår ett aktivt arbete för att nå nationella och internationella miljömål och konventioner, Agenda 2030 samt uppfylla miljöbalkens lagar och andra krav. Genom ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete kan landstinget minska verksamhetens miljö- och klimatbelastning och påverka i en positiv riktning. På detta sätt bidrar vi till en bättre miljö, en bättre hälsa och god hushållning med både naturresurser och ekonomiska medel.

Landstinget är en stor samhållsaktör och har stora möjligheter att kunna bidra till en hållbar utveckling – en möjlighet som vi tar tillvara på en mängd olika sätt. Vår verksamhet förbrukar stora volymer av jordens resurser, energi och råvaror vilket påverkar luft, mark och vatten. Vi har stor direkt och indirekt miljöpåverkan. Vi arbetar med ständiga förbättringar, enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14 001:2015.

Betydande systematiska insatser görs inom de direkta påverkansområdena läkemedel, kemikalier, transporter, klimat, energi, lustgas, cirkulär ekonomi, ekologiska livsmedel med mera. Indirekt miljöpåverkan uppkommer vid till exempel planering, beslut och upphandling av varor och tjänster, områden som vi arbetar med systematiskt och strategiskt. Vi ställer hållbarhetskrav på leverantörerna och gör uppföljningar på att de följer vår Uppförandekod och våra bidande miljökrav. Hållbar upphandling och socialt ansvarstagande i leverantörsleden är ett av våra bästa verktyg i miljö- och hållbarhetsarbetet. Våra engagerade medarbetare och chefer på alla nivåer är vår allra bästa resurs i miljö- och hållbarhetsarbetet.

Läs mer om landstingets viktigaste miljöpåverkan under rubrikerna i menyn.

Senast uppdaterad 2018-01-15 12:42:54 av Sverker Berggren

Kontakt