Sociala investeringsmedel

Landstinget Blekinge har social investeringsmedel med syfte att gynna en god hälsa hos befolkningen genom tidiga insatser. Sociala investeringar ska stimulera till samverkan och utveckling av nya arbets- och tankesätt som på sikt ger minskade samhällskostnader.

Så fungerar fonden

Landstingets sociala investeringsmedel ska användas för samverkansprojekt mellan verksamheter inom Landstinget Blekinge och/eller mellan Landstinget Blekinge och extern part i förebyggande arbete. Särskilt fokus riktas mot barn och unga. Ansökan kan göras av alla verksamheter inom Landstinget Blekinge tillsammans med kommunerna i Blekinge, ideella föreningar, företag och institutioner. För att erhålla medel ska det finnas en samverkan mellan två parter inom landstinget och/eller mellan Landstinget Blekinge och extern part. Vid samverkan med externa aktörer utgör landstinget alltid ansvarig part. Det krävs alltså minst två parter för att en ansökan ska prövas.

Till skillnad från traditionella projektmedel ställs strikta krav på de satsningar som finansieras genom sociala investeringar på att tydliggöra arbetssätt, förväntad effekt för målgrupp och ekonomiska utfall samt genomföra noggrann uppföljning och utvärdering av satsningens effekter.

På sikt ska investeringen ge minskade samhällskostnader och för att möjliggöra nya sociala investeringar i framtiden så används en återföringsmodell. Detta innebär att de medel som beviljas  också ska återföras från de verksamheter i Landstinget som får minskade kostnader till följd av satsningarna.

Se dokumentet med riktlinjer för mer information.

Så ansöker du

Ansökan av till sociala investeringsmedel ska göras enligt mallen längst ner på sidan. Så här gör du för att ansöka:

  1. Fyll i idéprövningsblanketten. Det är viktigt att alla involverade parter är med redan i detta steg.
  2. Kontakta landstingets beredningsgrupp för sociala investeringar för att utifrån er idé göra en första bedömning av satsningens innehåll samt stämma av hur ni går vidare för att göra ansökan.
  3. En tidsplan för ansökan görs och stäms av med beredningsgruppen.
  4. Skriv ansökan enligt mallen för ansökan av sociala investeringsmedel. Stäm kontinuerligt av med beredningsgruppen.
  5. När ansökan är klar skickas den till beredningsgruppen som skickar den vidare till Landstingsstyrelsen för beslut.

Tänk på att dialog med beredningsgruppen behöver göras i god tid innan ansökan kan tas upp för beslut i landstingsstyrelsen.

Senast uppdaterad 2018-02-28 11:44:47 av Sverker Berggren