Levnadsvanor - en viktig förutsägelse om framtida hälsa

Levnadsvanorna är en stor orsak till mycket av sjukligheten hos våra medborgare i Blekinge. Därför är de ett angeläget och viktigt område att ständigt utveckla och bearbeta.

Vad vill medborgaren och patienten?

Medborgarundersökningen Vårdbarometern och patientundersökningen Nationell Patientenkät visar att medborgare och patienter gärna vill bli tillfrågade om och få stöd för att förändra sina levnadsvanor när de besöker hälso- och sjukvården.

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder innehåller rekommenderade åtgärder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Rekommendationerna gäller vuxna generellt samt ett antal tillstånd eller situationer där det föreligger särskild risk: inför operation, vid graviditet, vid amning, när man är förälder samt vid biomedicinska förändringar eller sjukdomar. 
 
De nationella riktlinjerna bidrar till ett systematiskt ochkvalitetssäkert arbetssätt. Som stöd och vägledning för all personal finns ett lokalt vårdprogram.

Senast uppdaterad 2018-01-18 13:14:31 av Emma Karlsson