Ledning och styrning av folkhälsoarbetet

Folkhälsoutvecklingen i ett län är av central betydelse för landstingets och kommunernas ledning och styrning av sina verksamheter. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa trender, likheter och olikheter i hälsan hos vår befolkning.

Undersökningar

Kunskaperna om de faktorer som bestämmer befolkningens hälsa är lika viktiga som kunskaperna om hur hälsan och sjukligheten ser ut i olika befolkningsgrupper för att utvecklingen ska vara möjlig att påverka.

Vart tredje år genomförs en undersökning av befolkningens självupplevda hälsa i Blekinge län. Detta material ger möjligheten att följa och analysera hälsotrender över tid, identifiera sårbara grupper och ojämliketer i hälsa. Folkhälsorapport Blekinge 2011 är en sammanställning av de tre undersökningar som genomförts 2005, 2008 och 2011 i Blekinge. Det senaste resultatet från undersökningen 2014 presenteras i Folkhälsorapport Blekinge 2014.

Mål

De nationella folkhälsomålen är också styrande för vilka mål och prioriteringar landstinget arbetar fram inom folkhälsoområdet. Följ länken "Övergripande nationella folkhälsomål" på den här sidan för att läsa mer om dessa.

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver uthållighet och långsiktighet, då effekterna ofta kommer efter lång tid. I Landstinget Blekinge är det strategiska folkhälsoarbetet, såväl det hälsofrämjande som det sjukdomsförebyggande, en prioriterad fråga på den politiska dagordningen. Hälso- och sjukvården ska planeras utifrån befolkningens behov av hälso- och sjukvård och varje år görs en analys av rådande planeringsförutsättningar. I landstingsfullmäktiges landstingsplan är det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ett prioriterat område.

Särskilda medel har avsatts för att ytterligare förstärka folkhälsoarbetet med särskilt fokus på fortsatt länsgemensamt folkhälosarbete med utgångspunkt från den nyligen antagna regionala folkhälsopolicyn och på genomförandet av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

Folkhälsopolicy

Landstinget Blekinge, Blekinges alla kommuner, Länsstyrelsen i Blekinge och Region Blekinge har alla verksamheter som påverkar hälsan hos befolkningen. Därför antog man tillsammans under 2014 en gemensam folkhälsopolicy. Målet är att få en god och jämlik hälsa hos befolkningen som kan bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i Blekinge. I policyn beskrivs hur samarbetet bör utformas, vilka områden som bör prioriteras de kommande åren och hur uppföljning och utvärdering ska ske. Genom att samverka och arbeta i en gemensam riktning skapas rätt förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Blekinge.                                                

I folkhälsopolicyn har fyra särskilt viktiga områden prioriterats för det gemensamma folkhälsoarbetet under åren 2014-2018. De områdena är:

  • Goda livsvillkor
  • Psykisk hälsa
  • Alkohol, narkotika dopning, tobak och spel
  • Hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor

Senast uppdaterad 2018-07-09 09:34:32 av Malin Bodenholm