Forskning nära vårdens vardag

Landstinget satsar på forskning inom områden som ligger nära vårt möte med patienter och invånare i Blekinge.

Forskning kring dyspné, syrgas och symptomlindrande behandling

Bakgrund: Andnöd (dyspné) är vanligt i befolkningen och en ledande orsak till lidande vid svår sjukdom men är bristfälligt studerat.  

Syfte: Att ta fram evidens kring orsaker till symptom, främst dyspné, i befolkningen och vid olika sjukdomar samt att ta fram evidensbaserad behandling.

Frågor:

1. Vilka faktorer bidrar till dyspné och lidande i befolkningen och vid svår sjukdom?

2.Hur ska vi bäst mäta dyspné i forskning och kliniskt arbete?

3. Hur kan vi bättre behandla symptom med fokus på dyspné?

Typ av projekt och data: Jag ingår i ett internationellt forskningsnätverk kring dyspné (Australien, Norge, Tyskland, UK, USA) och medverkar och leder ett flertal projekt inom epidemiologi (analys av databaser), intervjustudier, laboratoriestudier (såsom klinisk fysiologi), och kliniska behandlingsstudier. Nätverket har tillgång till stora mängder data kring flera frågeställningar. Jag leder även forskning utifrån det unika svenska Andningssviktsregistret (Swedevox). Där finns data kring patienter med andningssvikt (hemsyrgas, ventilator, CPAP) i Sverige sedan 1987. Jag är även aktiv inom stora befolkningsstudier i Europa och Sverige. Vi har publicerat i ledande tidskrifter såsom BMJ, Lancet Resp Med och New England Journal of Medicine.

Kontakt: Vi är öppna för samarbeten på olika nivåer: examensprojekt, ST-projekt, intresse av forskning/idéer; doktorandstudier; post-doc; pmekstrom@gmail.com

 

 

Senast uppdaterad 2017-04-27 11:11:58