Forskning nära vårdens vardag

Landstinget satsar på forskning inom områden som ligger nära vårt möte med patienter och invånare i Blekinge.

Vi prioriterar också områden som ligger i fas med hur sjukdomsbilden i samhället förändras. De närmaste åren satsar vi särskilt på forskning kring:

  • kvinnors hälsa
  • åldrandets sjukdomar
  • mötet med patienter med bestående funktionshinder och deras anhöriga
  • de hälsofrämjande insatsernas effekter.

Landstinget och Blekinge Tekniska Högskola i samverkan

Landstinget och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har sedan 2008 ett samarbetsavtal kring forskning och utveckling där landstinget har avsatt 20 miljoner kronor under fem år att användas till forskningsprojekt som bägge parter har nytta av att samarbeta kring. Forskningsområden som vård- och folkhälsovetenskap, programvaruteknik och datavetenskap, signalbehandling och mobila tjänster, hållbar utveckling, arbetsvetenskap, management och utvecklandet av forskningsämnet hälsoteknik är exempel på sådana områden. Ytterligare områden kan vara patientnära forskning och forskning med inriktning mot äldres och kvinnors hälsa.

Forskningsanslag

Landstingsstyrelsens arbetsutskott ser forsknings- och utvecklingsarbete som en förutsättning för att kunna förbättra hälso- och sjukvården. Arbetsutskottet har för 2009 beviljat 3,2 miljoner kronor till 14 olika samverkansprojekt. Det är första gången som gemensamma forskningsanslag i denna storleksordning har delats ut.

Blekinge forskningsråd, bildat 2008, har beviljat projekten bland annat utifrån prioriterade områden och om projektet bedöms vara värdeskapande. Till grund för de större projekten ligger förstudier, eller så kallade uppstartsprojekt, som landstingsstyrelsens arbetsutskott anslog medel till våren 2008.

Övriga projekt

Utformning, implementering och utvärdering av elektroniskt beslutsstöd för sjuksköterskor och patienter vid sekundär prevention efter hjärtinfarkt

Ansvarig: Ania Willman, BTH
Beviljat: 326 000 kronor

Användning av ACG Case-mix för att studera läkemedelsanvändning hos äldre

Ansvarig: Anders Halling
Beviljat: 300 000 kronor

Prediktion av risken för sjukhusinläggning av äldre

Ansvarig: Niklas Lavesson, BTH
Beviljat: 250 000 kronor

Utvärdering av röstövningsapparat i klinisk verksamhet: En pilotstudie med Parkinsonpatienter

Ansvarig: Sven Johansson, BTH
Beviljat: 200 000 kronor

Ortopedisk mottagnings- och operationslogistik

Ansvarig: Marie Persson
Beviljat: 250 000 kronor

Gallvägs- och pankreascancer i Blekinge - faktorer vid uppföljning och behandling som har betydelse för livskvalitet och överlevnad

Ansvarig: Henrik Forssell
Beviljat: 250 000 kronor

Virtuellt Hälsotorg: En ny arena för hälsofrämjande kommunikation?

Ansvarig: Evy Olander, BTH
Beviljat: 100 000 kronor

Märknings- och upphandlingsstöd för hållbar produktinnovation

Ansvarig: Sophie Hallstedt, BTH
Beviljat:100 000 kronor

Aktiva pensionärer - digitala spel som sällskap, sysselsättning och rehabilitering? Del II

Ansvarig: Pirjo Elovaara, BTH
Beviljat: 100 000 kronor

Treatments and the adaptation to persistent (non malignant) pain among the elderly (Uppstartsprojekt/förstudie)

Ansvarig: Lena Sandin Wranker
Beviljat: 100 000 kronor

Evidensbaserad vård i kommunal vård och omsorg - kunskapssökning (Uppstartsprojekt/förstudie)

Ansvarig: Boel Sandström
Beviljat: 100 000 kronor
Uppstartprojekt/förstudie till projektet

Att växa upp med en mamma som har en psykisk utvecklingsstörning

Ansvarig: Ingrid Weiber, BTH
Beviljat: 95 000 kronor

 

Senast uppdaterad 2016-02-01 11:35:40 av Sverker Berggren