Utbildning till personcentrerad välbefinnande coach

Denna metod har utformats för att skol-, hälso- och sjukvård samt omsorgspersonal och chefer med flera, ska kunna främja hälsa och välbefinnande.

Informationsmöte

Den 9e augusti klockan 10:00 - 12:00 kommer det hållas ett informationsmöte om utbildningen i lokalen Carl von Linné på Blekinge Kompetenscentrum. För att delta i informationsmötet skicka en anmälan till: valbefinnandecoaching@ltblekinge.se senast 1 augusti.

Ny utbildning

En ny utbildning kommer att starta den 21a augusti 2017 på Blekinge Kompetenscentrum. Datum för den nya utbildningen är följande:

V.34   21-25 augusti

V.38    18-22 september.

V.44    30 oktober - 3 november.

V.50    11-15 december.

V.5      29 januari - 2 februari.

V.10     5-9 mars.

V.15     9-13 april .

V.20     14-18 maj.

De sista veckorna kommer att presenteras senare.

Personcentrerad välbefinnande coach utbildning

Utbildningen till certifierad välbefinnande coach har utformats i samarbete mellan Center for Well-Being vid Washington University School of Medicine i St. Louis, USA och den ideella organisationen Anthropedia Foundation. Syftet med utbildningen är att förmedla de kunskaper och färdigheter som krävs för att genom coaching kunna stärka och medvetandegöra individen till att göra livsstilsval som ger ett ökat välbefinnande och bättre hälsa. Framförallt är metoden hälsofrämjande och förebyggande. Utbildningen riktar sig mot ett brett urval av olika yrkesgrupper. Chefer i olika nivåer inom en organisation, lärare, läkare, sjuksköterskor, socialarbetare, folkhälsovetare och annan vård- och omsorgspersonal som utbildas till välbefinnande coach, får genom utbildningen redskap och metoder för att kunna stödja ungdomar i utanförskap, vuxna mitt i arbetslivet och en allt större äldre befolkning, att göra egna levnadsval för att främja psykisk, fysisk och social hälsa. 

Utbildningens upplägg:

Utbildningen är koncentrerad till 5 dagar i månaden:

Måndagar: 08.30-18.30 (5 moduler á 1,5 timme)

Tisdagar: 08.30-16.30 (4 moduler á 1,5 timme)

Onsdagar: eventuella tillägg i kursen läggs denna dag.

Torsdagar: 08.30-18.30 (5 moduler á 1,5 timme)

Fredagar: 08.30-16.30 (4 moduler á 1,5 timme)

 

De första veckorna är obligatoriska

 

Utbildningen pågår i 12 månader och är indelad i två delar:

  • Del 1 – Coaching Foundation, 136,5 timmar
  • Del 2 – Advanced Methods and Certification, 123,5 timmar

 

Utbildningen är upplagd som en studiecirkel med högläsning och genomgång av moduler inom psykiatri, medicin, psykologi, filosofi, historia, kultur, pedagogik, coaching,näringslära, ekonomi, etc. Vi använder en blandning av undervisningsmetoder: didaktiskt lärande, upplevelsebaserat lärande, personlig studie och fysisk rörelse. Studietakten är på halvfart.

Efter utbildningen förväntas en certifierad välbefinnande coach vara en expert i livsstilsförändring, stresshantering, och även expert i att stimulera till ökande självkännedom. En personcentrerad välbefinnande coach hjälper individer i hur de blir hälsosamma, positiva, inspirerade, produktiva, och motståndskraftiga (eng. resilient) när de möter stress och utmaningar i sina liv.

Välbefinnande coaching strävar både efter att främja en hållbar hälsa och välbefinnande och att minska andelen livsstils- och stressrelaterade sjukdomar. Allt vi gör fokuserar på hela människan: kropp, tankar och själ.

Coachens färdigheter:

Den certifierade välbefinnande coachen har utbildats i co-active coaching metoder (dvs. klient-coach samarbete), motiverande samtal och i att respektera International Coach Federations (ICF) etiska regler. Coachen har under utbildningstiden fått lära sig att använda en mängd olika verktyg för att kunna stimulera till förändring och ett ökat välbefinnande hos sina klienter.

Coachingens innehåll:

Coaching–metoden är integrerande och har ett tvärvetenskapligt innehåll. Metoden kombinerar teoretisk kunskap och fysiska övningar för att klienten ska utveckla både fysisk, psykisk och själslig hälsa och välbefinnande.  En betydelsefull del är förståelsen för hur viktig konst och kultur (och alla humaniora ämnen) är för vårt välmående.

Genom samarbete med koreografer används ett unikt program, Body Awakening. Body Awakening hjälper till att fördjupa förståelsen av och medvetandet om sin egen kropp genom rörelse, koordinationsövningar, och samtida danstekniker.

Coaching upplägg:

Coaching är i enskild form där en session är 1,5 timmar. Frekvensen bör vara 1gg/v men kan även ske var 14:e dag. I en session ingår olika moment som t.ex. body-awakening, genomgång av interaktiv DVD, co-active coaching och övningar av olika slag.

 

Utbildningskvalifikationer:

För att kunna påbörja utbildningen måste du uppfylla minst ett av följande krav: 

- Examen; filosofie doktor, licentiat, master eller magister inom medicin, omvårdnad, socialt arbete, pedagogik eller psykologi.  
- Kandidatexamen plus 5 års erfarenhet av rådgivning, omvårdnad, utbildning eller socialt arbete.
- Kandidatexamen plus 5 års coaching eller PCC / MCC referens från ICF.

Om du är intresserad av att söka men inte uppfyller något av ovanstående krav, vänligen kontakta oss.

 Kostnad: Utbildningen har ett självkostnadspris på 30 000kr exkl. moms per delkurs ( 60.000 exkl. moms för hela kursen). I kursavgiften ingår fika vid kurstillfällena, samt kurslitteratur.

 Ansökan:

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, inklusive examensbevis samt personligt brev som innefattar varför du är intresserad av utbildningen, dina intentioner som coach och ditt förhållningsätt till hälsa och välbefinnande.

 Vid urval kommer du att bli kontaktad för en kort intervju.

 Anmäl ditt intresse och skicka ditt CV, examensbevis och personliga brev, till valbefinnandecoaching@ltblekinge.se

För mer information om utbildningen, kontakta;

Danilo Garcia; danilo.garcia@ltblekinge.se

Chef Blekinge kompetenscentrum

Fil. Dr. och docent i psykologi

För mer information om utbildningen, besök:

Center for Well-Being: http://psychobiology.wustl.edu/

Anthropedia Foundation: https://anthropedia.org/

Senast uppdaterad 2017-06-30 11:28:53