Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Mental Health First Aid (MHFA) är ett utbildningsprogram utvecklat i Australien avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.
Länk till Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

http//ki.se/nasp.start

Ur utbildningsinnehållet

  • Utbildningen ger en god överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Kursdeltagaren får ingående kunskap om de tecken och symtom, som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns.
  • Kunskap om hur man känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och akuta psykostillstånd.
  • Hur man tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
  • Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.

Första hjälpen till psykisk hälsa - standard (Vuxen), 12 timmar

Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre, 12 timmar

Numera finns även en Äldreversion av Första hjälpen till psykisk hälsa som tagits fram i Sverige. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Den behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur man kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är handlingsplanen som metod vid bemötandet av en äldre person med tydliga problem.

Kostnader

Max 20 deltagare. Inga förkunskaper krävs

Kontakta Carina Ström för info och offert. 0734 - 47 12 75 mail carina.strom@ltblekinge.se

Prisexempel från 1100 kr per deltagare. Kurslitteratur ingår

 

Senast uppdaterad 2017-03-01 08:23:43