Skrifter 2010

2010:4, Att mätas och vägas

- En bild av de äldre (≥ 60 år) i Karlskrona kommun, sex år senare Av: Pia Gunnarsson, Jan Resebo, Blekinge kompetenscentrum

Blekinge är en del av den nationella forskningsstudien The Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) sedan dess start år 2001. Denna är en långsiktig nationell studie av åldrandet samt vården och omsorgen för de äldre.

SNAC-studien kombinerar ett befolkningsperspektiv inriktat på att beskriva åldrandet och de äldres livssituation med ett vårdsystemperspektiv som beskriver och analyserar vård- och omsorgssystemets funktion i förhållande till de äldres behov.

Läs "Att mätas och vägas" - En bild av de äldre (≥60 år) i Karlskrona kommun, sex år senare

2010:3, Vård och omsorg för personer 65 år och äldre i Karlskrona

Av: Jan Resebo, Blekinge kompetenscentrum

I det nationella forskningsprojektet SNAC (Swedish National Study of Aging and Care) har det under tio år utvecklats metoder för att följa behov och insatser inom äldreomsorgen i ett antal kommuner.

Karlskrona kommun har vid ett tidigare tillfälle, år 2001, deltagit i den delen av forskningsprojektet som benämns "Vårdsystemdelen" eller "Vårdsystemperspektivet". Data från denna period finns tillgängliga och innebär, i tillgängliga delar, att dessa kan användas som jämförelsematerial i denna rapport.

Läs Vård och omsorg för personer 65 år och äldre i Karlskrona

2010:2, Utvärdering av projekt inom Finsam i Blekinge

Av: Jan Björkman, Karin Chamoun, Blekinge kompetenscentrum

Finsamprojekten har genomförts i följande kommuner: Sölvesborg, Olofström, Karlshamn och Karlskrona. Berörda myndigheter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Blekinge och olika förvaltningar i kommunerna.

Syftet med utvärderingsprojektet är att handläggarna från de olika myndigheterna med stöd av utvärderarna ska vidareutveckla gemensamma metoder för samverkan och samordning mellan myndigheterna.

Det slutliga målet med utvärderingsprojektet är att deltagarna i samordningsförbundets projekt ska kunna få ett samordnat stöd från myndigheterna så att de inte "faller mellan stolarna" eller "hamnar i en rundgång".

Läs Utvärdering av projekt inom Finsam i Blekinge

2010:1, På väg mot ett fungerande kvalitetsledningssystem

-ett tvärkommunalt fokusgruppsarbete i Blekinge

Av: Mats Wennstig, Blekinge kompetenscentrum

Under åren 2008-2009 pågick ett omfattande arbete kring kvalitetsledningssystem i Blekinges fem kommuner. Ett av syftena med arbetet var att lägga en grund för utvecklingen av kvalitetsledningssystem inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i Blekinges fem kommuner. Arbetet inriktades på de fyra delområdena: handläggning, genomförandeplan, klagomål och synpunkter samt fel, brister och avvikelsehantering. Ett andra syfte var att skapa ett lärande nätverk där olika personer och professioner från kommunerna fick mötas, dela erfarenheter och kunskaper.

Läs På väg mot ett fungerande kvalitetsledningssystem

Senast uppdaterad 2015-10-13 08:41:38 av Sverker Berggren