Rapporter från 2015

Rapport 2015:1 Utvärdering av Projektet Våga Låta!

© 2015 Författare och Blekinge kompetenscentrum.

Av: Matilda Ahl, Karin Chamoun

Under 2010-2013 har en försöksverksamhet med äldrelotsar pågått i Blekinge län som en del i satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre”. Satsningen förmedlades av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på uppdrag av regeringen.

Syftet med projektet Våga Låta! är att förstärka barnperspektivet och ge barn och ungdomar inom korttidsverksamheten i Karlshamn kommun ökad möjlighet till inflytandr och delaktigheter.

Syftet med utvätderingen är att beskrivs personalens upplevelse av att delta i projektet , och hur det har påverkat deras sätt att arbeta utifrån projektmålen. Samt vilka effekter personalen upplever att deltagande i projektet haer fått för de barn och ungdomar som vistats på Pärlan.

Läs rapporten här

2015:2 Pengar, vänner och psykiska problem

Det sociala livet, privatekonomin och psykisk hälsa
en insatsstudie i ”Supported Socialization.

© 2015 Författare och Blekinge kompetenscentrum.

FÖRFATTARE: Alain Topor, Ingemar Ljungqvist, Leif Bohman, Anneli Malmborg, J Quijote (pseudonym).

Läs rapporten här

Rapport 2015:3 Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge
BUFUS i Blekinge, delstudie 1


© 2015 Författare och Blekinge kompetenscentrum
FÖRFATTARE: Matilda Ahl, Karin Chamoun och Peter Anderberg
KOPIERINGSFÖRBUD

 Läs rapporten här

Rapport 2015:4 Äldres Bästa Äldrelots i Blekinge

En brobyggare för ökad delaktighet och trygghet bland de mest sjuka äldre

Av: Anna Lengstedt Cecilia Fagerström

Syftet med denna rapport var att beskriva de mest sjuka äldres hälsosituation, deras behov samt upplevelse av delaktighet och trygghet i vård- och omsorgskontakter i samband med att de hade kontakt med en samordnande äldrelots

Läs rapporten här

Rapport 2015:5 Användning av Icke Farmakologiska Meteoder (IFM) bland äldre personer.

Av  Karin Nedfors, Cecilia Fagerström

Det gemensamma FoU-arbetet i Blekinge har en ambition att finnas nära verksamheter inom äldreområdet: Detta innebär att aktuella problem och frågeställningar i olika sammanhang kontinuerligt lyfts fram och följs upp.

Äldre och läkemedel är ett av de områden som fått en särskild uppmärksamhet de senaste åren, såväl nationellt som lokalt.


Läkemedelsanvändning kan vara en bidragande orsak till att många äldre mår dåligt. Samtidigt är det i många fall nödvändigt för den äldre att använda läkemedel för att undvika sjukdom och ohälsa. Att arbeta med äldres läkemedelsanvändning kräver ett ifrågasättande förhållningssätt hos vård- och omsorgspersonal, framför allt när det gäller användningen av olämpliga läkemedel. I samband med eventuell utsättning av läkemedel kan personalen behöva använda andra metoder för att behandla det behov som den äldre har. Icke Farmakologiska Metoder (IFM) kan då vara den metod som möter behov hos den äldre i situationer där läkemedel är olämpliga eller onödiga. Läkemedel och IFM, trots att de i vissa avseenden är varandras motpoler, borde således kunna komplettera varandra för att den äldre på bästa sätt ska få sina behov tillgodosedda. Med grund i ovanstående resonemang har användningen av begreppet IFM i Blekinge innan denna begreppsdefinition genomfördes tagit sin utgångspunkt i följande två punkter:

  • IFM används för att förebygga, lindra eller hjälpa en enskild person i sin situation/problem
  • IFM är en medvetet vald metod – till en specifik person – utifrån ett aktuellt behov.

Lär rapporten här

Rapport 2015:6 Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge, delstudie 2a, ny mobil teknik

© 2015 Författare och Blekinge kompetenscentrum.

FÖRFATTARE: Karin Chamoun, Peter Anderberg

Läs rapporter här

Rapport 2015:7 Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekeinge 

BUFUS i Blekinge, delstudie 2b, ny mobil teknik

© 2015 Författare och Blekinge kompetenscentrum.

FÖRFATTARE: Karin Chamoun, Peter Anderberg

Läs rapporten här

Rapport 2015:8 Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekeinge 

BUFUS i Blekinge, delstudie 1b, personlig assistans

© 2015 Författare och Blekinge kompetenscentrum.

FÖRFATTARE: Karin Chamoun, Peter Anderberg, Matilda Ahl

Läs rapporten här

Senast uppdaterad 2017-03-14 15:16:09