Rapporter från 2011

2011:4, Slutrapport följeforskning

- Syster Gudruns fullskalelaboratorium i Blekinge för IT i vård och omsorg

Av: Gunilla Albinsson, Kerstin Arnesson

Denna slutrapport inleds med en beskrivning av följeforskningen inom projektet Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg. (SGF). Därefter belyses formalisering av processtöd och hållbart lärande inom SGF, horisontella kriterier, styrgruppen inom SGF, samt projektets måluppfyllelse. I rapportens avslutande konklusioner sammanfattas projektets styrkor och svagheter och en diskussion förs om hur kritisk man kan vara som följeforskare.

ISBN 978-91-86711-33-7 (tryck)
ISBN 978-91-86711-34-4 (pdf)

Läs "Slutrapporten" här

Läs mer om Syster Gudruns fullskalelaboratorium i Blekinge för IT i vård och omsorg

2011:3, Boende i Blekinge

Funktionshinder och psykiatri

Av: Ulrika Harris, Blekinge kompetenscentrum

Den här studien är den andra av sammanlagt två rapporter om boende från Blekinge kompetenscentrum som syftar till att få en övergripande bild inom FoU-områdena äldre, psykiatri och funktionshinder. Den första är Boende för äldre i Blekinge.

Rapporten bygger på en sammanställning av intervjuer som genomförts med ansvariga inom området funktionshinder inom omsorgsförvaltningen i de fem blekingekommunerna. Intervjuerna har utgått från vissa frågeställningar för att kunna underlätta jämförelse mellan kommunerna, men har samtidigt lämnat utrymme för fria diskussioner för att få fram frågor som kan vara unika för varje enskild kommun.

ISBN tryck: 978-91-86711-23-8
ISBN pdf: 978-91-86711-24-5

Läs "Boende i Blekinge" här

2011:2, Boende för äldre i Blekinge

Av: Ulrika Harris, Blekinge kompetenscentrum

Den äldre delen av befolkningen växer och i Blekinge finns en något högre andel över 65 jämfört med det svenska genomsnittet. Detta ökar kraven på både kommunernas hemtjänst och på tillgången på bostäder som passar en äldre befolkning. Gruppen äldre är dessutom heterogen i fråga om vilken typ av bostäder som eftertraktas, vilket ytterligare ställer krav på de valmöjligheter som varje kommun kan erbjuda på bostadsmarknaden.

Projektet är en förstudie där representanter från kommunernas äldreomsorg och bostadsbolag har intervjuats utifrån vissa givna frågeställningar för att få fram en aktuell bild av Blekinges boende för äldre. De tre övergripande syftena med förstudien är att klargöra definitioner för boende för äldre, fastställa antal och former av bostäder för äldre som finns i nuläget och att få insikt i hur kommunerna i Blekinge planerar kring nuvarande och framtida bostadsbehov hos äldre. Om intresse finns bland kommunerna kommer projektet att leda vidare till en större studie där en eller flera frågor som har kommit fram i förstudien kan fördjupas.

ISBN tryck: 978-91-86711-21-4
ISBN pdf: 978-91-86711-22-1

Läs "Boende för äldre i Blekinge"

2011:1, "Dagarna däremellan lever vi"

- Psykisk funktionsnedsättning och välbefinnande i fokus

Av: Boel Sandström, Leif Bohman och Eva Lena Strandberg, Blekinge kompetenscentrum

Enligt 5 kap 8 § SoL har socialnämnden ansvar för att göra sig väl förtrogen med
levnadsförhållandena i kommunen för människor med psykiska funktionshinder. En god
kännedom om målgruppens storlek och behov av insatser är därför nödvändig för att
kommunerna ska kunna planera sin verksamhet och för att förtroendevalda ska få underlag för att tillföra de resurser som behövs.

Syftet med denna studie var att undersöka hur personer med psykisk funktionsnedsättning och med insatser från den kommunala psykiatrin i Blekinge ser på sin tillvaro och vilka behov de säger sig ha för att kunna leva ett liv som andra.

ISBN tryck: 978-91-86711-09-2
ISBN pdf: 978-91-86711-10-8

Läs "Dagarna däremellan lever vi" här

Senast uppdaterad 2015-10-12 16:03:43 av Sverker Berggren