Rapporter från 2010

2010:3, Allmänläkaren och placebobegreppet

- En kvalitativ studie

"Hela vårt sätt att arbeta - det rymmer jättemycket placebo"

Av: Monica Othén, Ingvar Ovhed och Eva Lena Strandberg, Blekinge kompetenscentrum
Använder vi allmänläkare oss av placeboeffekter i vårt dagliga arbete? Vad har vi för syn på innebörden i begreppet placebo och placeboeffekt? Är vi medvetna om och använder oss av begreppet "doctor as a drug"? Det var några av de frågor jag hade inför denna studie. Genom fokusgruppsintervjuer och analys av dessa belystes dessa frågor.
Helandets konst och kraften hos doktor-patientrelationen spelar stor roll för att öka välbefinnandet hos patienten. Slutsatsen blev att de allmänläkare, som intervjuats använder placebo både medvetet och omedvetet i sin vardag. Dels i form av förskrivningar av icke bevisat verksamma läkemedel eller naturmedel, dels i form av råd om egenvård och hälsokurer. Även begreppet "doctor as a drug" eller "doktorn som bot", är tydligt för allmänläkaren och används medvetet i konsultationen för att skapa en god dialog och en trygg patient.

Läs Allmänläkare och placebobegreppet

2010:2, Diabetes typ 2 och smärta hos kvinnor och män, 60 år och äldre i Karlskrona kommun

Av: Ann L Fasth, Jenny R Powis, Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola

Bakgrund: Kronisk smärta är vanligt hos personer med diabetes typ 2. Smärtan varierar i intensitet och är oftare närvarande hos kvinnor än hos män. Närvaro av smärta påverkar egenvården vid diabetes typ 2 negativt, vilket torde medföra en sämre skött diabetes typ 2.

Syfte: Att undersöka smärta hos kvinnor och män i åldrarna 60 år och äldre med diabetes typ 2, boende i Karlskrona kommun, med särskilt fokus på boende, den dagliga aktiviteten och hur den påverkas av smärta.
Metod: En kvantitativ studie, grundad på material från SNAC-B. För att beskriva materialet har deskriptiv och analyserande statistik använts.
Resultat: Resultatet tyder på att det inte finns någon skillnad i smärta mellan personer med diabetes typ 2 och personer utan diabetes typ 2, men bland personer med diabetes typ 2 finns tendens till att fler sammanboende än ensamboende lever med smärta och att fler kvinnor än män använder läkemedel som smärtlindring. Den dagliga aktiviteten har tendens till att påverkas främst hos kvinnor.
Diskussion: I denna studie har flera grupper av individer med ökad risk för smärta identifierats bland personer med diabetes typ 2. En kunskap som kan vara av stort värde för diabetessjuksköterskan att ha med sig i mötet med personer med diabetes typ 2 och deras närstående. Detta för att hitta vägar till ökad förmåga att utföra olika egenvårdsåtgärder.

Läs Diabetes typ 2 och smärta hos kvinnor och män, 60 år och äldre i Karlskrona kommun

2010:1, Brukarundersökning 2010

- Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Av: Peter Anderberg, Karin Chamoun, Blekinge kompetenscentrum
Synen på människor med funktionshinder och på deras roll i samhället har förändrats en hel del under de senaste decennierna. Från att ha placerats helt utanför samhällsgemenskapen till att ses som människor med olika former av defekter som skulle normaliseras har man nu, åtminstone i teorin, börjat se människor med funktionsnedsättningar som fullvärdiga medborgare med ansvar och bestämmanderätt över sina liv. Personlig assistans är ett starkt exempel på denna senare syn. Människor med funktionsnedsättningar ges här ett stort inflytande över både vem som ska utföra assistansen och hur den ska genomföras.

Läs Brukarundersökning 2010

Senast uppdaterad 2015-10-12 16:03:52 av Sverker Berggren