Rapporter från 2009

2009:2, Brukarundersökning 2009

- Upplevd kvalité inom LSS insatser daglig verksamhet och särskilt boende i Blekinge

Av: Peter Anderberg, Karin Chamoun, Blekinge kompetenscentrum

Som en del av det omfattande kvalitetsarbete som ständigt pågår i kommunernas handikappomsorg har en brukarundersökning genomförts inom daglig verksamhet och särskilt boende. Undersökningen har genomförts parallellt i de fem blekingekommunerna under senare delen av våren 2009.

ISBN 978-91-978991-6-1 (tryck)
ISBN 978-91-978991-7-8 (pdf)

Läs Brukarundersökning 2009

2009:1, Upplevd hälsa hos äldre IT-användare

Av: Christina Wieslander, Blekinge kompetenscentrum

Fler människor blir idag äldre vilket kan medföra att fler kommer att behöva dela på samhällets vårdresurser. Informations- och kommunikationsteknologi, IKT, utgör ett avgörande utvecklingssteg i dagens samhälle. Kan hälsotjänster på Internet ha positiv effekt på folkhälsan?

Läs Upplevd hälsa hos äldre IT-användare

Senast uppdaterad 2015-10-12 16:03:57 av Sverker Berggren