SNAC i Blekinge

Blekinge är ett av de fyra studieområdena i det nationella forskningsprojektet Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) sedan projektets start år 2001. SNAC är en långsiktig nationell studie av åldrandet samt vården och omsorgen för de äldre. SNAC-studien kombinerar ett befolkningsperspektiv inriktat på att beskriva åldrandet och de äldres livssituation med ett vårdsystemperspektiv som beskriver och analyserar vård- och omsorgssystemets funktion i förhållande till de äldres behov.

Under de två första åren bedrevs både befolkningsstudie och vårdsystemstudie i Karlskrona kommun. Befolkningsstudien har fortlöpt enligt planerna och efter ett uppehåll har under år 2010 vårdsystemstudien återupptagits.

Befolkningsstudien avser att ge information om vilken betydelse bland annat omgivning, livsstil och tidigare sjukdomar har för hälsa och välbefinnande på äldre dagar. Genom tvärvetenskapliga undersökningar, intervjuer och enkäter som upprepas med tre eller sex års intervall kartläggs förändringar över tiden av såväl ohälsa, funktionsförmåga, psykiskt tillstånd, upplevd livskvalitet som sociala förhållanden och kontakter med vård- och omsorgssystemet.

Vad är SNAC?

SNAC är en longitudinell tvärvetenskaplig studie av åldrande, sjukdomsdebuty, förlopp, vård och omsorg. SNAC- Blekinge är en delstudie av multicenterstudien Swedish National Study om Ageing and Care (SNAC)

SNAC:s forskning i Blekinge

I Blekinge bedrivs forskning inom ett flertal områden där data hämtats från SNAC. Exempel på några av dessa områden är:

  • Tandhälsa hos äldre samt munhälsans betydelse för allmänhälsa.
  • Multisjuklighet - utveckla instrument för beräkning av befolknings sjuklighet och varför vi åldras olika.
  • Livsstilens betydelse för hälsan och välbefinnandet.
  • Arbetsvetenskap med inriktning att studera de som arbetar respektive inte arbetar i åldern 60-65 år.
  • Studier om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kognitiv funktion.
  • Vårdkvalitet samt vilka omgivande faktorer som kan kopplas till behov av vård och omsorg.
  • Naturläkemedelsanvändande i förhållande till annan läkemedelsanvändning, livsstil och psykologiska faktorer.

Första studien av äldre i länet

Under 2001-2003 genomfördes den första datainsamlingen i SNAC-Blekinge och under våren 2003 då denna slutfördes hade 1 402 personer av de totalt 2 312 personer i åldrarna 60-96 år som inbjudits till studien undersökts.

Inmatning av data från dessa 1402 personer var klar under våren 2004 och därefter vidtog de första bearbetningarna och analyserna parallellt med planering inför återundersökning. Deltagandet vid baseline var drygt 60% för hela gruppen 60-96 år och varierade mellan cirka 55 och 75 % i de olika ålderskohorterna. Det högre deltagandet fanns bland de yngre.

Uppföljning av undersökning

Återundersökningar av de äldre personer som ingår i studien (81 år och äldre) påbörjades i oktober månad 2004 och avslutades i juni 2006. Totalt har cirka 520 probander i dessa ålderskohorter deltagit i återundersökningen.

Det var 27% av probanderna i åldrarna 81-96 år från baslinje eller första undersökningen som avlidit när återundersökningen startade hösten 2004. Av dem som fortfarande var i livet och kallats till återundersökning är det cirka 80% som deltar även i denna andra undersökning. Dessutom genomfördes med start hösten 2004 en delstudie där probander i de yngre åldersgrupperna (60-78 år) genomgick en undersökning med fokus på kardiovaskulär och kognitiv sjukdom. I denna delstudie var deltagandet ca 90%.

En andra återundersökning av hela samplet började i januari 2007 då även en ny grupp 60-åringar erbjöds att delta. Den andra återundersökningen avslutades i oktober 2009 och en ny grupp 60-åringar inbjöds att delta (avslutades i januari 2010). Den tredje återundersökningen (9 år) påbörjades i februari 2010 och gäller personer 81 år och äldre (avslutades 2012).

Totalt var 470 personer aktuella för undersökning varav 372 undersökts och 31 personer avlidit innan undersökningstillfället. Detta motsvarar ett deltagande om 85 procent.

År 2013 inleds fas V som innebär att samtliga som fortfarande är i livet kommer att kallas till ny återundersökning (den fjärde). Denna fas pågår under åren 2013 till 2015.

Vårdsystemstudien - Karlskrona kommuns Äldreförvaltning har ett behov av att öka kunskaperna om åldrandet och vården av de äldre för att inför framtiden kunna förbättra vård och omsorg för äldre personer.

Under hösten 2009 startar därför SNAC, i samarbete med BTH, på uppdrag av Äldreförvaltningen, en forskningsstudie i Karlskrona om hur kommunens äldreomsorg är anpassad för de äldres behov. Samma slags studie görs samtidigt i ett antal andra kommuner i landet.Undersökningen omfattar alla personer som har fyllt 65 år och som beviljats äldreomsorg av Äldreförvaltningen i Karlskrona eller har varaktig hemsjukvård eller rehabilitering.

Under våren 2010 genomfördes en tvärsnittsstudie. Denna har redovisats och efter diskussioner med förvaltningsledningen kommer en fortlöpande registrering av omsorgstagarna att ske med start 1 februari 2011.

Våren 2011 genomfördes en jämförande studie avseende särskilda boenden åren 2010 och 2011. Systemet med fortlöpande registrering har inte fungerat varför vi återgår till att genomföra tvärsnittsstudier — longitudinella sekventiella studier. För särskilt boende två gånger om året och för ordinärt boende en gång per år. Under hösten 2011 gjordes en ny totalundersökning som därefter redovisades för Äldrenämnden. Våren 2012 genomfördes en ny studie inom särskilt boende och rapporten innehåller uppgifter från tre års undersökningar, 2010-2012.

En ny totalundersökning genomfördes i november 2012. Under detta år har problemområdet smärta aktualiserats och en fördjupad analys genomfördes på de särskilda boendena. dessutom introducerades ett nytt instrument, QUALID, för mätning av livskvalitet. Även detta på de särskilda boendena.

Under maj 2013 genomförs en ny undersökning riktad till SÄBO.

Hösten 2013 genomfördes en ny totalundersökning inom grupp-, service- och ordinärt boende. Rapporten är avlämnad till Äldreförvaltningen och till berörda verksamhetschefer.

Under maj 2014 genomfördes en ny undersökning riktad till SÄBO. Under hösten 2014 har resultatet återrapporterats till politiker, förvaltningsledning, verksamhetschefer samt områdeschefer. I november 2014 genomförs en totalstudie omfattande både ordinärt och särskilt boende.

SNAC- Blekinge leds av en styrgrupp av forskare med Johan Berglund som huvudansvarig. Projektet stöds av Socialdepartementet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kristianstad och Linnéuniversitet i Växjö. Samarbete finns med Landstinget Blekinge och med Karlskrona kommun.

Senast uppdaterad 2018-07-09 10:08:11 av Malin Bodenholm

Kontakt

Johan Berglund Verksamhetsansvarig SNAC, professor Blekinge kompetenscentrum 0455-73 78 08

Samarbetspartners

SNAC-projektet bedrivs i samarbete med:

Blekinge Tekniska Högskola, BTH
Högskolan i Kristianstad
Karlskrona kommun
Linnéuniversitetet
Lunds Universitet