Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT inom vård och omsorg

IT spelar en viktig roll för framtidens vård och omsorg. Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola. Projektet fick ekonomiskt stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågick 2008-2011.

Målet är att ta reda på hur vi med modern teknik kan göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig och på så vis effektivisera och höja vårdkvaliteten. Projektet innebär också att vi sätter Blekinge på kartan som en intressant region vad gäller IT i vård och omsorg. På Landstinget Blekinge byggs ett lab för att testa IT-lösningar i verklig vård- och omsorgsmiljö. Kopplat till detta har Blekinge Tekniska Högskola skapat ett forskningslab för innovationer och utveckling. Här utvecklas verktyg och teknik innan de tas i drift, samt bedrivs en vårdrelaterad forskning. Resultatet ska öka tillgängligheten för länets invånare. Arbetet har delats upp i följande två områden - Folkhälsa och Hälso-, sjukvård och omsorg.

Förväntade effekter av projektet

 • ökad tillgänglighet
 • IT som ett hjälpmedel i patientkontakterna
 • kanal för patientutbildningar och personalfortbildning
 • nya metoder för lärande
 • gemensam kommunikationsteknik
 • plattform för samarbete mellan vårdgivare
 • metoder för snabb och säker symptomidentifiering
 • verktyg för evidensbaserad sjukvård
 • ökad kunskap och vilja att arbeta med teknik i dagligt vård och omsorgsarbete
 • minskad miljöpåverkan
 • effektivare resursanvändning
 • minskad risk för skador i trafiken

Samverkansparter

Landstinget Blekinge är projektägare. Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona kommuns Äldreförvaltning och Affärsverken Karlskrona AB är samverkansparter och medfinansiärer. Samverkan kommer även att ske med Lunds Universitetssjukhus samt parterna i Vårdkanalen Syster Gudrun och förstudien Öga till Öga. Ytterligare medfinansiärer och samverkansparter är välkomna under projektets gång!

Slutrapport

Publikationer

Senast uppdaterad 2018-12-05 16:25:59 av Malin Bodenholm