Pengar, vänner och psykiska problem

Det sociala livet, privatekonomin och psykisk hälsa - en insatsstudie i "Supported Socialization". Ett utvecklings- och samverkansprojekt mellan kommun, landsting, brukarrörelse och forskning. Studien avslutades december 2014.

Vid Blekinge kompetenscentrum genomfördes 2009-2010 en brukarundersökning riktad till personer med psykiska funktionshinder i länet. Syftet var att synliggöra vilka behov dessa personer har för att kunna leva ett liv "som alla andra".

I rapporten presenteras brukarnas perspektiv på hur det är att leva med psykiska funktionsnedsättningar i Blekinge. I rapporten framkom bland annat att levnadsförhållandena är generellt sämre än hos befolkningen i övrigt, inkomsterna är lägre liksom kontantmarginalerna och man har svårare att klara nödvändiga utgifter.

Sämre ekonomi ger sämre levnadsvillkor

Människor med allvarliga psykiska funktionshinder eller funktionsstörningar har en sämre ekonomi jämfört med andra grupper i det svenska samhället, inklusive andra grupper med funktionsnedsättningar. Deras ekonomiska tillstånd har försämrats under de senaste årtiondena.

Svåra ekonomiska levnadsvillkor, utöver den psykiatriska problematiken, har visat sig kunna leda till ensamhet och social isolering. Social isolering kan leda till en försämring av individens psykiatriska tillstånd och psykosociala situation. De ekonomiska levnadsvillkoren hindrar många av dem att dessutom köpa läkemedel, glasögon, gå till tandläkare och läkare, vilket bidrar till deras sämre fysiska hälsa.

Försämringarna innebär en segregering som står i motsats till strävandena efter normalisering av levnadsvillkoren för denna grupp, som varit ledande både på nationell och på lokal nivå. Förbättrad ekonomi kan spela en viktig roll för återhämtningsprocessen för denna grupp.

Syfte med projektet

Projektets syfte är att undersöka följderna av en förbättrad privatekonomi för människor med allvarliga psykiska störningar eller funktionsnedsättningar vad gäller deras sociala liv, symtom och funktionsnivå. Resultaten från studien kan bidra till att utveckla evidensbaserade psykosociala insatser för denna grupp.

Samarbete med amerikanska forskare

I USA genomfördes en randomiserad kontrollerad studie om "Supported socialization". Den svenska studien har utvecklats i samarbete med de amerikanska forskarna när det gäller design.

 

Senast uppdaterad 2015-06-16 15:54:18

Kontakt

Ingemar Ljungqvist Projektledare för Blekingeparaplyet Blekinge kompetenscentrum 0734-47 19 77 och 076-861 05 28
Alain Topor Vetenskaplig ledare Projekt vid Blekinge kompetenscentrum: Pengar, vänner och psykiska problem 070-484 66 38