Kultur och hälsa

Projektet avslutades december 2015. Treårigt Finsam-projekt som drevs av Blekinge kompetenscentrum i samverkan med Region Blekinge, Blekinge läns bildningsförbund samt alla fem kommuner i länet. Projektet ingick i Blekingeparaplyet, en av de största satsningarna i landet för människor med långvariga psykiska funktionsnedsättningar. 

Projektet Kultur och hälsa grundades på en brukarundersökning i Blekinge som visade att personer med psykiska funktionsnedsättningar hade sämre levnadsförhållandena än befolkningen i övrigt, samt på förstudier om samband mellan kulturella aktiviteter och hälsa. Förarbetet mynnande ut i en bred definition av kultur: att det är allt som stimulerar sinnena, såsom konst, musik, teater, litteratur, dans, men även natur, trädgård och motion.

Projektets syften var att:

-        Ge personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar en möjlighet till återhämtning och förbättrad upplevd hälsa och livskvalitet, samt komma närmare arbete och sysselsättning genom att delta i gruppbaserade kulturella aktiviteter.

-        Ge personalen som arbetar med målgruppen inspiration och öka deras kunskap om sambandet mellan kultur och hälsa. Detta förväntas också leda till en positiv syn på personer med psykiska funktionsnedsättningar.

-        Öka tillgängligheten och utbudet av kulturella aktiviteter för personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar.

Metoder för utvärdering: 

-        Alla deltagare i gruppaktiviteterna ombads att fylla i skattningar av olika hälsovariabler och syn på arbetsroll vid tre tillfällen: före start (I), efter en termin (II), samt vid en uppföljning efter ytterligare sex månader (III).

-        Personal som deltog i inspirationsföreläsningar och/eller fokusgrupper ombads skatta sina attityder till personer med psykisk sjukdom vid tre tillfällen: före projektet (I), efter en termin (II) och efter ytterligare sex månader (III).

-        Enskilda intervjuer med deltagare vid ett tillfälle för att undersöka hur gruppaktiviteterna kunde upplevas av dem som deltog, samt fokusgruppsintervjuer med personal före start av gruppaktiviteter och inspirationsföreläsningar, och efter en termin för att undersöka deras upplevelser.

Genomförande: Projektet Kultur och Hälsa i Blekinge har genomförts 2013-2015. Målgrupp har varit personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar samt personalen som arbetar med dessa. Personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar har erbjudits att delta i gruppaktiviteter med inriktning på kultur, natur och/eller kost och motion en halvdag per vecka i 14 veckor. Grupperna har letts av två personal från socialpsykiatri och landstingspsykiatri och i vissa fall av externa resurspersoner med kompetens i de aktuella aktiviteterna. All personal erbjöds att delta i inspirerande föreläsningar och workshops 1-2 gånger/termin. Ett nära samarbete med brukare har gett återkoppling genom hela projektet. En extern forskare har utvärderat de tre första projektmålen. 

Resultat: Preliminära resultat i de skattningar som gjorts vid de första två tillfällena tyder på att upplevd psykisk hälsa hos deltagarna hade förbättrats, samt att ångest och depression hade minskat. Inga beräkningar har gjorts för uppföljningen eftersom så få svar kommit in. Datainsamling pågår fortfarande.

När det gäller hur projektet upplevts av deltagare så har femton deltagare intervjuats. De har mestadels varit positiva. Vikten av trygghet betonades och att de fick ta det i sin egen takt. De berättade om engagerade gruppledare, och om den trygghet och sammanhållning som utvecklats i grupperna, att de vågat utmana sig själv, mådde bättre och att de blivit mer aktiva även utanför gruppaktiviteterna. Flera hade fått nya vänner som de träffade även utanför gruppen. Någon deltagare gav uttryck för att kravnivån varit för låg och att gruppledarna inte lyssnat.

Totalt 30 personal deltog i fokusgruppsintervjuerna. De som lett gruppaktiviteterna tyckte att det hade varit roligt och inspirerande, men att det också inneburit utmaningar. Projektet gav personal och deltagare möjligheter att mötas i olika aktiviteter i naturliga miljöer ute i samhället. Genom att komma bort från de lokaler där de vanligtvis bedriver verksamhet fick de nya roller. Personal och deltagare fick en mer jämbördig relation och deltagarna tog mer ansvar. Aktiviteterna gav möjligheter att diskutera situationer som uppkom och det blev fokus på det friska. Personalen upplevde att deltagarna mådde bättre, tog mer ansvar och initiativ, hade fått nya vänner och hittat nya aktiviteter genom projektet. 

Totalt 270 deltagare från kommunernas socialpsykiatri och psykiatriska mellanvården har deltagit i gruppbaserade aktiviteter och 185 personal har arbetat som gruppledare och/eller deltagit i inspirationstillfällen. Årliga konferenser har hållits och projektledningen har deltagit i olika nätverk och konferenser. En digital utbildning som lyfter sambandet mellan kultur och hälsa har framställts av Blekinge kompetenscentrum och fortsätter spridas inom och utanför länet. Vissa aktiviteter har implementerats i ordinarie verksamheter, träffpunkter har öppnats i kommunerna, vissa av Kultur och Hälsas aktiviteter fortsätter i studieförbundens regi. Kultur och Hälsa har öppnat nya samarbetsvägar med kultur- och fritidskonsulenter, studieförbund och kulturarbetare. Brukarmedverkan har varit genomgående i projektet och detta är något som bör stärkas ännu mer för att ta tillvara brukarnas/patienternas kunskap och erfarenheter och på så sätt utveckla verksamheterna. 

Slutrapport tillgänglig här

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2016-06-08 09:39:44

Kontakt

Anna Andersson Projektledare Blekinge kompetenscentrum 0734-47 13 04
Ulrika Harris FoU-strateg Blekinge kompetenscentrum 0734-47 12 91

Samarbetspartner

Kultur och hälsa är ett samarbete mellan:

- Blekinge Läns Bildningsförbund
- Region Blekinge
- Finsam: Samordningsförbundet
- Landstinget Blekinge
- Karlshamns kommun
- Karlskrona kommun
- Olofströms kommun
- Ronneby kommun
- Sölvesborgs kommun