Äldrelotsprojektet, 2011-2013

I samarbete mellan landstinget och länets fem kommuner har Blekinges äldre och deras närstående under tre år haft möjlighet att få stöd och vägledning av en äldrelots. Äldrelotsen har hela tiden haft den äldres fokus.

Genom att se med den äldres ögon och lyssna på deras berättelser har äldrelotsen belyst skillnaden mellan ideal och verkligheten och lyft upp guldkornen och identifierat brister i verksamheterna för att skapa goda förutsättningar till förbättringar för äldre nu och i framtiden.

Äldrelotsprojektet avslutades i december 2013.

Äldrelotsar gör vården tryggare

Äldrelotsarna har haft en stödjande funktion åt äldre och deras närstående genom att bland annat delta i vårdplaneringar, hjälpt till med sociala kontakter och hälsofrämjande insatser, sett till att rätt information förmedlats vidare till olika vårdgivare och att de beslut som tagits också genomförts.

Äldrelotsen har även ställt frågor om den äldres hälsa, livskvalitet och känsla av delaktighet i sin vård och omsorg. Kunskap som ger en värdefull inblick i dagens vård och omsorg utifrån den äldres upplevelser.

- Det finns brister som leder till att äldres hälsoproblem och behov av insatser, hjälpmedel, läkemedel och stöd inte uppmärksammas utan faller mellan stolarna. Men i våra kontakter med äldre har den äldres behov synliggjorts och möjliga förbättringsområden dokumenterats, säger projektledare Annika Davidsson.

Brister i samordningen behöver inte bero på att professionerna i de olika organisationerna inte gör sitt jobb, utan blottlägger i stället hur komplicerad och komplex dagens vård och omsorg är. Och hur sårbar man som behövande är i en utsatt situation.

- Vi ser tydligt att det finns ett behov av äldrelotsfunktionen, både utifrån den äldres perspektiv men också som en viktig del i förbättringsarbetet i organisationerna. Det blir en win-win-situation för alla som befinner sig och verkar på vård- och omsorgsarenan, vare sig man är personal eller patient.

Utvärderingen visa även att äldres mentala hälsa och livskvalitet har förbättrats under året de haft kontakt med äldrelotsen. De känner sig också tryggare och vet bättre var de ska vända sig i frågor som rör deras vård och omsorg.

- Vi hoppas att LSVO tar med sig våra erfarenheter i det fortsatta arbetet. De som fått prova på att ha en äldrelots tycker att det varit guld värt och vill se en fortsättning, säger Annika Davidsson.

Projektet har varit en del av en större nationell satsning på äldres hälsa och har administrerats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och även Blekinge Tekniska Högskola har varit en viktig samarbetspartner.

För mer information om projektet kontakta projektledare Annika Davidsson.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2016-02-01 11:37:37 av Sverker Berggren