Projekt som avslutats

Här listar vi projekt som drivits av Blekinge kompetenscentrum, men som avslutats.

Pengar, vänner och psykiska problem

Förstudie Telemedicin - Distansbaserad bild och Funktionsdiagnostik i Blekinge

Northen Dimension Partnership

Forum Balticum

Förstudie Kompetens i vården

Förstudie Lärcentrum

Kvinnors hälsa

Svenska vikter till ACG

Kartläggning av forskning ocg utcvecklingsprojekt inom äldreområdet i Blekinge

Förstudie Öga till Öga

Förstudie Mellan Stolarna

Karl-Oskar och Kristina

ESMEC

FOLKE

Internationella hälsokommunikatörer

Förstudie Effekter av hälsokommunikatörer i ett mångkulturellt samhälle

Mångkulturellt landsting

 

Pengar, vänner och psykiska problem

Projektets syfte var att undersöka följderna av en förbättrad privatekonomi för människor med allvarliga psykiska störningar/funktionsnedsättningar vad gäller deras sociala liv samt för deras symptom, funktionsnivå samt sociala liv. Resultaten från studien har bidragit till att utveckla evidensbaserade psykosociala insatser för denna grupp.

Projektet byggde på den kunskap som samlades in under ett tidigare projekt i USA och fokuserade på att ge personer som är i kontakt med socialpsykiatriska verksamheten i Karlskrona kommun ekonomiska villkor för sociala aktiviteter under en nio månader. Samtliga medverkande har skattats innan studiens start, mot slutet av insatsperioden samt sex månader efter insatsperiodens slut. I Ronneby kommun har motsvarande grupp personer erbjudits att medverka i studiens skattningsdel som jämförelse grupp. 16 intervjuer med deltagare i insatsgruppen i Karlskrona har dessutom genomförts vid de tre skattningstillfällena.

En FoU rapport har publicerats. http://ltblekinge.se/Forskning-och-utveckling/Blekinge-kompetenscentrum/Publikationer/Rapporter/2015/

 • Bidrag från: Landstinget Blekinge, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Stockholms Universitet m.fl.
 • Projektomslutning: 1,8 miljoner SEK
 • Projektperiod: 2012 – 2014 
 • Projektägare: Landstinget Blekinge, Blekinge kompetenscentrum.
 • Kontaktperson på BKC: Ingemar Ljungqvist 

Förstudie Telemedicin - Distansbaserad bild och funktionsdiagnostik i Blekinge

Att utreda förutsättningarna för etablering av ett telemedicinskt centrum i Blekinge.

Genom att undersöka olika IT-lösningar avseende säkerhet och kompatibilitet, studera samspelet människa-teknik för radiologer, undersöka hur verksamheten kan implementeras och leda till ökad tillgänglighet och kostnadseffektivitet i Landstinget Blekinge, undersöka hur telemedicinen kan leda till nyföretagande i Blekinge, undersöka vad det finns för hinder för Telemedicin samt  undersöka hur implementeringen av den nya tekniken bör gå till. 

 • Bidrag ur: Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Projektperiod: augusti 2009 — januari 2010 Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola 
 • Landstinget Blekinge är projektpart och medfinansiär med 170 220 SEK 
 • Projektomslutning: 840 000 SEK 
 • Status: Avslutat 2010-01-31. 
 • Kontaktperson:Hans Tap , Blekinge Tekniska Högskola och Birgitta Lundberg, Blekinge kompetenscentrum

Northen Dimension Partnership

Establishing EBM and developing Quality of Care in PHC through extended networks with PHC doctors and nurses inNorthwest Russia. 

 • Bidrag från: Ministry of Health and Social Affaires, Finland 
 • Projektperiod: 2008 - 2009 
 • Projektägare: Landstinget Blekinge, Blekinge Kompetenscentrum 
 • Projektomslutning: 150 000 EURO 
 • Landstingets medfinansiering: Arbetstid
 • Status: Pågår 
 • Kontaktperson: Ingvar Ovhed, Blekinge Kompetenscentrum

Forum Balticum

Forskningsmetodologisk workshopverksamhet med deltagande av kliniska forskare inom primärvården i Sverige, Ryssland, Estland, lettland, Litauen, Polen, Finland, Danmark och Storbritannien.

 • Bidrag från: Hälso- och Sjukvårdens Östeuropakommitté (ÖEK) och Sidas Östersjöenhet.
 • Projektperiod: 1994 - 2008 
 • Projektägare: Landstinget Blekinge 
 • Projektomslutning: 1,4 miljoner kronor
 • Status: Avslutat 
 • Kontaktperson: Ingvar Ovhed, Blekinge kompetenscentrum

Förstudie Kompetens i vården

Projektet ska inventera kompetensbehovet hos samtliga medarbetare i utvalda verksamheter i landstinget, för att kunna möte kommande omställningskrav och stärka den enskildes kompetens och konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

 • Bidrag ur Europeiska Socialfonden
 • Projektperiod: april — oktober 2009
 • Projektägare: Landstinget Blekinge
 • Projektomslutning ca 916 000 kronor.
 • Status: Avslutat
 • Kontaktperson: Lars-Uno Nordling, Landstingets kansli

Förstudie Lärcentrum

 • Bidrag från: Region Blekinge 
 • Projektperiod: december 2008 — mars 2009. 
 • Projektägare: Blekinge Kompetenscentrum. 
 • Projektomslutning: 100 000 kronor. 
 • Status för projektet: Pågår. 
 • Kontaktperson: Solbritt Svensson, Blekinge kompetenscentrum.

Kvinnors Hälsa    

Samlingsnamn för ett trettiotal projekt som drevs av landstinget 2006- 2008 med syfte att förbättra kvinnors hälsa i Blekinge. Projekten resulterade i Kvinnokonferensen "Från tjej till tant" som hölls i Ronneby 12-13 november.

Svenska vikter till ACG

Projekt som bedrivits i samarbete med Linköpings Universitet under 2008.

Kartläggning av forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet i Blekinge 

Med stöd från Region Blekinge har projektägaren Landstinget Blekinge kartlagt de projekt i Blekinge som fokuserat på äldres hälsa. Projektet bedrevs vid Blekinge kompetenscentrum.

Förstudie Öga till Öga

Ett förprojekt till Syster Gudruns Fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg som pågick under perioden september 2007 till mars 2008.

Projektet bygger på idén att patienter från sin hemmiljö kan nå sin vårdcentral och vice versa. Kommunikationen sker genom en vanlig TV via stadsnätet. Vårdkanalen fungerar som en dubbelriktad kommunikation mellan vårdgivaren och patienten. Patienten kan ringa upp Syster Gudrun med hjälp av sin fjärrkontroll.

Förstudie Mellan Stolarna

Landstinget Blekinge var projektpart i ett LO-projekt som pågick juli - december 2008.

Karl-Oskar och Kristina

Karl-Oskar och Kristina var ett jämställdhetsprojekt som bedrevs på anestesikliniken i Karlshamn och röntgenkliniken. Syftet var att forma en jämställd och dynamisk arbetsplats, där både män och kvinnor trivs och utvecklas för en hållbar utveckling. Jämställdhetsarbetet integrerades med det dagliga arbetet och användes för att höja statusen i vårdyrket genom att attrahera fler män.Projektet påbörjades i början av 2005 och avslutades vid årsskiftet 2007/2008.

ESMEC

ESMEC (Empowering Self-management a European Challenge) var ett projekt som arbetade för att skapa lösningar som kan förebygga och minska långtidssjukskrivningar och samtidigt angripa några av de främsta orsakerna till den ojämställdhet som råder i arbetslivet.

Projektet arbetade med prevention, retention och reintegration, som i detta sammanhang betyder såväl tidigare förebyggande åtgärder liksom väl samordnade insatser för att främst behålla personer i arbete och i förekommande fall för att rehabilitera personer till sysselsättning och aktivt deltagande i samhället. Projektet har därefter utvecklats till en kursverksamhet för målgruppen - självhjälpsprogrammet "Att leva ett friskare liv" som bedrivs inom ramen för Blekinge kompetenscentrum.

ESMEC arbetade också med att finna en metod för att bättre kunna ta tillvara utlandsföddas kompetens inom till exempel den offentliga sektorn. Projektet påbörjades under 2005 och avslutades vid årsskiftet 2007/2008.

FOLKE

FOLKE var ett projekt som skulle öka anställningsbarheten för arbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med sociala svårigheter. Projektet var ett samarbete mellan landstinget, Litorina folkhögskola, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Karlskrona kommun. 

Internationella hälsokommunikatörer 

Internationella hälsokommunikatörer var ett delprojekt i ESMEC som bedrevs 2006-2007.Grundstenarna för projektet fanns i de mål som anges för hälso- och sjukvården och för integrationspolitiken i Sverige.

Projektets syfte var bland annat att:

 • minska ojämlikheter i hälsa för individer och familjer genom att Internationella hälsokommunikatörer kan påverka deras hälsa i positiv riktning.
 • öka anställningsbarheten för arbetslösa av utomnordisk härkomst med utbildning och yrkeserfarenhet inom hälsa och vård.
 • utbilda personer med invandrarbakgrund till Internationella hälsokommunikatörer.
 • öka kulturkunskap och mångfald inom större verksamheter som landsting, kommun och migrationsverket.
 • utveckla nya metoder för förebyggande folkhälsoarbete.

Projektet hade Hälsotorget Kungsmarksplan som arbetsplats. Hälsokommunikatörerna var ledare i Integrationsgrupperna och för olika gruppaktiviteter. De  fanns också tillgängliga för hälsovägledning och samtal på besökarnas modersmål.

Akutsjukvården stöter ofta på människor från andra kulturer i samband med att de söker akut sjukvård och inte sällan uppstår problem i omhändertagandet som beror på kulturella skillnader. Ett sätt att jobba med problemet var den "arbetsplatspraktik" på Blekingesjukhuset som akutkliniken erbjöd utvalda utlandsfödda personer. Syftet var att ge praktisk information om hur sjukhuset och sjukvården i Sverige fungerar och att skapa mötesplatser med arbetskamrater.  De som valdes ut till praktik skulle i sin tur förmedla information och kunskap till sin egen omgivning.

Internationella hälsokommunikatörer är ett koncept som i utvärderingen bedöms få en betydelsefull roll i integrations- och folkhälsoarbetet för att öka jämlikheten i hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård.

Förstudie Effekter av hälsokommunikatörer i ett mångkulturellt samhälle   

Med bidrag ur Europeiska Flyktingfonden gjordes ett utvärderingsprojekt under september 2007 - december 2008 där Region Skåne var projektägare och Landstinget Blekinge var projektpart.

Mångkulturellt landsting

Drevs av landstinget Blekinge med stöd från Europeiska Socialfonden under 2006 - 2007.

Senast uppdaterad 2018-04-16 16:18:44

Kontakta Blekinge kompetenscentrum

Postadress:
Landstingets kansli
Blekinge kompetenscentrum
371 81 Karlskrona

Besöksadress:
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona


Fax:
0455-73 78 30

E-post:
kompetenscentrum@ltblekinge.se