Brukarundersökning om hälsa, välbefinnande och levnadsvanor

 

Blekinge kompetenscentrum och kommunerna i Blekinge undersöker just nu livskvalitén och välbefinnandet hos personer med psykisk funktionsnedsättning, 18-65 år, som får någon form av insats från kommunal socialpsykiatri. I hela Blekinge rör det sig om cirka 600 personer. 

Det man önskar veta mera om är hur brukare upplever viktiga livsområden och vilka behov man har för att kunna leva ett liv som alla andra. En enkät distribueras i september-oktober 2017 till samtliga brukare i Blekinge som tillhör målgruppen ovan. Enkäten innehåller frågor om fysisk och psykisk hälsa, välbefinnande, arbete, sysselsättning, fritid, levnadsvanor och socialt nätverk. Resultaten, som kommer att vara klara våren 2018, kommer att vara ett stöd i kommunernas utvecklings- och kvalitetsarbete. Resultaten kommer även att sammanställas i en rapport och i vetenskapliga artiklar. 

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2017-09-13 14:24:28