FoU-avtal: funktionshinder

FoU-funktionshinder ska stödja ett systematiskt och fortlöpande forskning- utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete i kommun- och landstingsverksamheter. Det sker genom forskning- och utvecklingsprocesser som initieras i landstinget och kommunerna i Blekinge. Arbetet görs bland annat via handledning i aktuella områden som identifieras i dialog med verksamheten och i relation till aktuell forskning och behovsanalyser från Blekinge kompetenscentrum.

FoU funktionshinder ska stödja kommuner och landsting i omvärldsbevakning av forskning, utveckling och lagrum inom området funktionshinder och funktionsnedsättning. 

Urval av forskningsstudier

Under 2017 bedriver FoU-fuktionshinder en undersökning med syfte att mäta skattad och upplevd hälsa samt levnadsvanor hos personer över 18 års ålder med funktionsnedsättning som har insatser av lagen om stöd och service i Blekinge 

Delstudie 1: En kvantitativ studie (enkätundersökning)

Delstudie 2: En kvalitativ studie (fokusgruppsintervjuer)

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas skriftligt i en rapport och vetenskapliga artiklar, muntligt för chefer och medarbetare inom berörda verksamheter samt för personer som har deltagit i undersökningen. Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna kommer fortsättningsvis att utgöra en referensgrupp som sammankallas av FoU-strateg. Syftet med en referens-grupp är att få ett kontinuerligt inifrånperspektiv i arbetet inom FoU-funktionshinder

En FoU-cirkel ledd av Karin Chamoun kommer att arbeta med att utveckla metoder som kan användas för att mäta den subjektiva hälsan hos individer med funktionsnedsättning. Detta arbete tangerar även person-centrerad vård och omsorg.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Senast uppdaterad 2017-02-23 11:22:00

Kontakt

Karin Chamoun FoU-strateg Blekinge kompetenscentrum 0455-73 78 29

Kontakta Blekinge kompetenscentrum

Postadress:
Landstingets kansli
Blekinge kompetenscentrum
371 81 Karlskrona

Besöksadress:
Blekinge kompetenscentrum
Vårdskolevägen 5
371 41 Karlskrona


Fax:
0455-73 78 30

E-post:
kompetenscentrum@ltblekinge.se