Aktuella externa forskningsstipendier

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier inom olika områden

Ledigkungörelse doktorand 2019 slutlig 2018-03-26 Södra sjukvreg.pdf 

 

Utlysning av Forter

Här kan du läsa mer

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

Familjen Kamprad stiftelse Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

Familjen Kamprads stiftelse efterfrågar samarbetsprojekt mellan olika företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademin och som kräver tid för uppbyggnad. Målet är att stödja projekt som antar utmaningen att säkerställa kontinuitet och kvalitet i vårdprocesser för patienter med mångsjuklighet, komplexa sjukdomsbilder och olika vårdbehov.nsökan 2019

 http://familjenkampradsstiftelse.se/enklare-och-battre-losningar-for-komplexa-problem-i-sjukvarden/

AFA Försäkring

Arbetsmarknadens parter finansierar årligen forskning inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor. Ett exempel på det är AFA Försäkrings post doc-stöd. 2018 utlyser vi stödet för studier och forskning inom området arbetsmiljö.

AFA Försäkring utlyser nu ett post doc-stöd på 2 miljoner kronor inom arbetsmiljöområdet. Vi ville ge personer som är i början av sin forskarkarriär ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Genom vårt stöd kan forskare fördjupa sin kompetens och skapa nätverk som kan vara av betydelse i den fortsatta karriären.

Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar ska komma våra målgrupper till nytta och prioriterar därför ansökningar från sökande som har ett tydligt tillämpningsperspektiv i sin forskning.

Ansökan ska vara inkommen senast 21 juni 2018 kl. 24:00. För sent inkomna ansökningar behandlas ej.. 

>> Läs mer om post doc-stödet här

Demensfondens forskningsstipendier 

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information. 
Demensförbundet

 Regionalt forskningsstöd avseende doktorandanslag 2019 och projektanslag 2019 och 2020

 Från och med 2018-04-26 är det möjligt att söka doktorandanslag för år 2019 och projektanslag för åren 2019 och 2020. Ledigkungörelser bifogas. I ledigkungörelser för Region Skåne bifogas bilaga om driftmedel

 ledigkungorelse_doktorand2019_inkl driftmedel Reg Skåne.pdf

 Ledigkungörelse doktorand 2019 slutlig 2018-03-26 Södra sjukvreg.pdf

Ledigkungörelse projekt 2019-2020 Södra sjukvregionen.pdf

Ledigkungörelse projektanslag 2019-2020 inkl driftsmedel Reg Skåne.pdf

 Sista ansökningsdag är 2018-06-04 kl 24.00. 

31 MAJ 
Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Stiftelsen stöder forskning inom ämnesområdena medicin, teknik och ekonomi och vänder sig främst till unga, disputerade självständiga forskare som påbörjat uppbyggnaden av egen forskningsverksamhet. 
Ollie och Elof Ericssons Stiftelse 

1 JUNI 
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

Anslag kan lämnas till all typ av forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar. Ansökningsperiod: 1 april -1 juni 2018.
Gunvor och Josef Anérs stiftelse 

5 JUNI
Bröstcancerfonden

  • Forskning - Ansökan ska avse bröstcancerforskning med patientnära klinisk förankring.
  • Reseanslag - Avser deltagande i konferens, studieresa eller auskultation vid bröstenhet.

Bröstcancerförbundet

7 JUNI
Hjärnfondens postdoktorala stipendier 2018

Stipendier och forskningsbidrag till neuroforskare vid svenska universitet och högskolor. Ansökningsperiod: 26 april - 7 juni.
Hjärnfonden

15 JUNI
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Anslag till medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde.
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

 15 JUNI
Jeanssons Stiftelser  - medicinsk forskning

Etableringsanslag till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och ha disputerat 2012 eller senare om ej särskilda skäl föreligger. Ansökningsperiod: 8 maj - 15 juni 2018.
Utlysning Jeanssons Stiftelser

Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2018

Vi utlyser medel för en särskild satsning om forskning kring välfärdens kvalitet, organisation och processer. Utlysningen syftar till att ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Inriktning

Detta är den andra utlysningen i en särskild satsning som presenterades i forskningspropositionen 2016. Satsningen görs mot bakgrund av den pågående diskussionen om, och det identifierade behovet av att utveckla, nya former för styrning inom välfärden. Inom ramen för satsningen ges bidrag till projekt som studerar utvecklingen av lokala och regionala system för styrning av kvalitet, organisation och processer.

Forskningen ska utföras i nära samverkan med myndigheter, profession och brukare. Projekten bör ta hänsyn till pågående arbeten med att utveckla verksamhetsstyrningen inom välfärdssektorn, till exempel Tillitsdelegationens arbete med tillitsstyrning eller SKL:s arbete inom politisk styrning och ledningssystem.

Bland angelägna områden som Forte identifierat kan nämnas:

  • Hur politisk styrning omsätts och anpassas till lokala och regionala förhållanden
  • Hur verksamhetsstyrning kan utformas för att beakta såväl tillit som behov av mätning och uppföljning
  • Roller i styrning av kvalitet, organisation och processer i välfärden

Ansökningar får gärna kombinera flera områden utifrån ett tvär- eller mångvetenskapligt perspektiv. Även alternativa inriktningar och innovativa ansatser välkomnas. Jämlikhet- och jämställdhetsaspekter bör beaktas i projektbeskrivningen.

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.

https://forte.se/utlysning/forskning-om-valfardens-kvalitet-organisation-och-processer-2018/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

19 SEPT
Erik Philip-Sörensens stiftelse

Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Ansökningsperiod: 19 juli–19 sept 2018.
Erik Philip-Sörensens stiftelse

1 OKT 
Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Vi välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status. Brukarmedverkan är meriterande.
Reumatikerförbundet

3 OKT
AFA Försäkring - Programmet Ung i arbetslivet

AFA Försäkring satsar nu 40 miljoner kronor i ett forskningsprogram för att bidra till att unga får en god och hälsosam start i arbetslivet.Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.
AFA Försäkring

 110 miljoner till nya satsningar från Formas

Formas lanserar nya och utökade möjligheter till finansiering av hållbarhetsrelaterade projekt inom forskning, kommunikation och innovation. Under 2018 handlar det om 110 miljoner kronor fördelade på olika områden. Pengarna riktar sig främst till forskningsutövare, men även andra aktörer kan söka bidrag i två av utlysningarna.
Läs mer

Senast uppdaterad 2018-07-11 08:35:51