Uppsatser

Som ett samarbete [1] mellan Centrumet och olika universitetet erbjuder vi studenter möjligheten att använda data under handledning av vår forskning- och utvecklingspersonal. För att du som student ska kunna få handledning i någon av våra forskning- och utvecklingsprojekt, var vänlig och följ flödet beskrivet i Bilaga 1 till höger.

[1] Handledning sker efter godkännanden från ansvarig på universitetet och underskriven överenskommelse mellan student och handledare på Centrumet.

Nedan finns en handfull projekt att arbeta ifrån:

1. Utvärdering av Hälsa för alla.

Syfte: Att undersöka inverkan av en tio-veckors fysiskträning intervention bland nyanländas fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Metod: Data är insamlad bland ca. 300 individer. Förutom demografiskt data (t.ex. kön och ålder) och fysiska mått på hälsa (t.ex. kroppssammansättning, styrka och syreupptagningsförmåga) använder vi följande instrument: Levnadsvanor, Satisfaction with Life Scale och Short Character Inventory. Mätningarna görs vid start, slut och 6 månader efter avslutad intervention.

Information: Projektet drivs av Blekinge integrations- och utbildningscenter och Blekinge Idrottsförbund med medel från Länsstyrelsen (läs mer här). Blekinge kompetenscentrum är ansvarig för den vetenskapliga utvärderingen av effekterna av interventionerna i projektet. Det finns etisk godkännande för datainsamlingen.

2. Psykisk hälsa i relation till ungdomars vanor kring internet- och dator/tv-spel

Syfte: Studien utgår från följande övergripande frågeställning: Vilken effekt har ungdomars internet- och dator/tv-spelvanor på deras hälsa? Vilka beteendeprofiler finns bland ungdomar utifrån dessa vanor?

Metod: Data är insamlad på ca. 123 deltagare, mer data bör samlas in av studenten. Förutom demografiska frågor använder vi följande instrument i datainsamlingen: Hospital Anxiety and Depression Scale, Satisfaction with Life Scale, Temperament and Character Inventory, Internet Gaming Addiction Questionnaire och Levnadsvanor.

Information: Projektet drivs av Blekinge kompetenscentrum inom ramen för avtalet mellan Landstinget Blekinge och de fem kommunerna i Blekingen (läs mer om avtalet här). Det finns etisk godkännande för datainsamlingen.

3. Validering av Barn-KASAM, ett mätinstrument för att mäta känslan av sammanhang bland barn.

Syfte: Att validera den psykometriska strukturen och reliabiliteten hos en specifik Barn-KASAM version skapad i Blekinge och som har smiley-figurer som svarsalternativ.

Metod: Insamling av data är inte genomförd. Skolbarn i åldern 10-12 ombes att svara på ett frågebatteri som består av Bakgrundsfrågor, Barn-KASAM och The Students Life Satisfaction Scale. Barnen kommer slumpmässigt att bli tilldelade ett frågebatteri med antingen Barn-KASAM med siffror (kontrollgrupp) eller smiley-figurer som svarsalternativ (experimentgrupp).

Information: Projektet drivs av Blekinge kompetenscentrum inom ramen för avtalet mellan Landstinget Blekinge och de fem kommunerna i Blekinge (läs mer om avtalet här). Etisk godkännande för datainsamlingen är under granskning.

4.      Brukarundersökning bland individer som får stöd inom social psykiatrin (BrUS).

Syfte: Att utvärdera hälsa bland individer som får stöd inom social psykiatrin.

Metod: Data är insamlad bland ca. 300 individer. Förutom demografiska frågor har individerna svarat på frågor om sin hälsa, levnadsvanor, arbete, ekonomi och etcetera.

Information: Projektet drivs av Blekinge kompetenscentrum inom ramen för avtalet mellan Landstinget Blekinge och de fem kommunerna i Blekingen (läs mer om avtalet här). Det finns etisk godkännande för datainsamlingen.

5. Promotion av hälsa för nyutexaminerade sjuksköterskor vid Blekinge Sjukhus.

Syfte: Att undersöka effekterna av mentorskap i grupp och välbefinnande coaching bland nyutexaminerade sjuksköterskor vid Blekinge Sjukhuset. Interventionerna förväntas, genom kompetens respektive personlig utveckling, vara hälsobefrämjande och förebygga både ohälsa och avhopp från yrket.

Metod: Data samlas in löpande. För närvarande finns det data med ca. 40 sjuksköterskor som får antingen mentorskap i grupp eller välbefinnande coaching. Förutom demografiska frågor har deltagarna svarat på frågor om sin personlighet, hälsa, frågor relaterade till sitt arbete och etcetera. Projektet är longitudinellt och datainsamlingen pågår under en period av 3 år. Totalt förväntas ca. 120 nyutexaminerade sjuksköterskor omfattas av studien.

Information: Projektet drivs i samarbete mellan Blekinge kompetenscentrum och personalavdelningen vid Landstinget Blekinge. Det finns etisk godkännande för datainsamlingen.

6. Utvärdering av Förbättringsprogrammet bland vård- och omsorgspersonal i Blekinge.

Syfte: Att undersöka effekterna av ett program som har som mål att ge vård- och omsorgspersonal (individer, team och enheter) kunskap, metoder och strategier för problemlösning/implementering av ny kunskap samt en ökad kvalitet för patienterna/brukarna. Programmet består av lärandeseminarier och teamledarseminarier varvade med praktiskt förändringsarbete i den egna verksamheten.

Metod: En webbaserad enkät har distribuerats till ca. 50 deltagare och deras respektive chefer som tillsammans genomgår förbättringsprogrammet vid tre tillfällen under en ettårsperiod. Jämförelsedata kommer att samlas in bland vård- och omsorgspersonal som inte har genomgått programmet och personal som har genomgått programmet tidigare år. Utvärderingen baseras på Kirkpatricks (2008) fyrstegsmodell för utvärderingar:

a. Reaktion: Avser deltagarnas spontana upplevelser och reaktioner på utbildning.

b. Lärande: Avser hur deltagarna faktiskt tillgodogjort sig utbildningens inverkan på deltagarnas utveckling av kunskap, attityder och färdigheter.

c. Beteende: Avser om utbildningen bidragit till att förändra deltagarnas reella beteenden.

d. Resultat: Effekter och måluppfyllelse på mikronivå i verksamheten.

Information: Projektet drivs av Blekinge kompetenscentrum inom ramen för avtalet mellan Landstinget Blekinge och de fem kommunerna i Blekinge (läs mer om avtalet här). Etisk godkännande för datainsamlingen är under granskning.

7. Embedded librarians – från stödroll till nyckelspelare i ett forskningsteam.

Syfte: Att undersöka effekterna av en helt ny roll för medicinska bibliotekarier, från att ha varit en renodlad servicefunktion till att bli aktiva medlemmar (t.ex. handledning av informationssökning) i forskningsteam. Med andra ord, vilka är effekterna på bibliotekariernas motivation, engagemang, lärande och vilka utmaningar respektive fördelar upplever de utifrån det nya arbetssättet? Vilka fördelar respektive nackdelar upplever övriga deltagare i forskningsteamen som en följd av bibliotekariernas nya roll?

Metod: Studien är explorativ och baserar sig på fokusgruppsintervju med en grupp bibliotekarier samt deltagare i olika forskningsteam.

Information: Studien drivs på Blekinge kompetenscentrum som uppföljning av det interna utvecklingsarbetet.

8. Implementering av Person Centrad Vård i Landstinget Blekinge – ett organisatoriskt förändringsperspektiv

Syfte: Att undersöka den pågående implementeringen av person centrerad vård i Landstinget Blekinge. Hur har person centrerad vård introducerats och förankrats i organisationen? Har person centrerad vård fått fotfäste hos personalen. Vilka för- respektive nackdelar kan man påvisa av den föreliggande implementeringsprocessen och vad behöver göras ytterligare för att befästa person centrerad vård?

Metod: Enskilda intervjuer samt fokusgruppsintervjuer med utvecklingsgruppen som är ansvarig för att facilitera implementeringen av person centrerad vård samt med personal som förväntas arbeta person centrerad. Det finns även möjlighet till kvantitativa analyser av patientenkäter och modeler för att mäta person-centrerad vård.

Information: Studien drivs av Blekinge kompetenscentrum som uppföljning av det interna utvecklingsarbetet vid Landstinget Blekinge.

Brukarundersökning bland individer med funktionshinder (BUFUS).

Syfte: att utvärdera hälsa bland individer med funktionshinder utifrån levnadsvanor och andra variabler (t.ex. typ av insats inom rammen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Metod: Data är insamlad bland ca.574 individer. Förutom demografiska frågor har individerna svarat på frågor om sin hälsa, arbete och typ av stöd de får.

Information: Projektet drivs av Blekinge kompetenscentrum inom ramen för avtalet mellan Landstinget Blekinge och de fem kommunerna i Blekingen (läs mer om avtalet här). Det finns etisk godkännande för datainsamlingen.

9. Svårläkta sår – personalens erfarenheter och patientutfall vid användning strukturerad sårläkningsprocess

Syfte:Att öka kunskapen hur sårläkningsprocessen kan förbättras genom strukturerad identifiering och behandling av sår genom e-hälsolösningar.

Metod:Patientdata finns inrapporterad på 9000 individer i RiksSår, som är ett nationellt kvalitetsregister (rikssar.se). Systematiska översikter kring sårläkningsprocessen och kvalitativa intervjuer efterfrågas i samband med e-hälsolösningar.

Information: Projektet drivs av Blekinge Kompetenscentrum i samarbete med företag och primärvården och hemsjukvård i flera kommuner och landsting runt om i Sverige. Projektet är finansierat av Vinnova, Vetenskapliga rådet, Linnéuniversitetet och SKL. Det finns etisk godkännande för datainsamlingen.

Senast uppdaterad 2018-07-23 09:27:38