Sara Eriksén

Professor emerita vid Blekinge Tekniska högskola inom mHälsa, användarmedverkan i design av IT

Projektet Health in Hand – indiskt-svenskt samarbete kring mHälsa

Projektet Health in Hand finansierades av Sveriges Innovationsmyndighet VINNOVA och indiska Ministry of Science and Technology 2014-2017. Projektets fullständiga namn är Hälsovård i förändring: innovativa mHälsa teknologier för främjande av bättre hälsa.

Målsättningen har varit att tillsammans med framtida användare utveckla innovativa mobila tjänster som kan stödja effektiv kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare, underlätta anhörigvård och egenvård, och därmed bidra till bättre livskvalitet för individen, och bättre folkhälsa i stort. En viktig ambition i projektet har varit att använda patient- och användarcentrerade metoder för att integrera mHälsa i hälso- och vårdverksamheten. Ett delmål har också varit att utveckla bättre metoder för att mäta såväl användbarhet som hälsoeffekter av nya mobila tjänster i hälso- och vårdverksamhet och människors vardagsliv, där mHälsa är tänkt att användas och göra skillnad i praktiken. Projektet har även drivits av en grundläggande nyfikenhet och vilja att göra jämförelser mellan Sverige och omvärlden när det gäller utvecklingen av mobila tjänster för hälsa: Hur ser det ut i Indien jämfört med i Blekinge, när det gäller utveckling och implementering av mHälsa i hälso- och sjukvården idag?

Health in Hand – ett samarbete på tvärs

Projektet Health in Hand har bedrivits i samarbete mellan Indien och Sverige, där Blekinge Tekniska Högskola (BTH) koordinerat den svenska delen av projektet och Indian Institute of Technology Madras (IIT-M) i Chennai, Indien, koordinerat den indiska delen. Dessutom medverkade Blekinge Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge, Lunds Universitet (LU), TeleCom City och ett antal företag inom IT och hälsa i projektet. Region Blekinge har medverkat till spridning och regional förankring av resultaten från Health in Hand projektet genom att regionala tillväxtmedel tilldelats det parallellt löpande projektet RIM (Regional förankring av Innovativa M-hälsa teknologier), 2014-2017. Genom RIM projektet har samarbete även skett med Blekinge Health Arena, Swedish Innovation Center for Applied Health Technology (SICAHT) och Blue Science Park.

Inom BTH har projektet drivits som ett tvärvetenskapligt projekt i samarbete mellan ett antal olika tekniska vetenskapsområden och hälso- och vårdvetenskap.

Projektledare i Sverige: Sara Eriksén, professor, BTH

Projektledare i Indien: Ashok Jhunjhunwala, professor, IIT-M

Kontaktperson på Landstinget Blekinge: Katarina Sulasalmi

Relaterade dokument

Workshop paper: Health in Hand: Putting mHealth design in context

Workshop paper: Transforming Healthcare Delivery: ICT Design for Self-Care of Type 2 Diabetes

Doktorsavhandling: Toward Patient-centered, Standardized, and Reproducable Approaches of Evaluating the Usability of mHealth Chronic Disease Self-management Systems for Diabetes

Om projektet Health in Hand på engelska:

The Health in Hand project – research collaboration between India and Sweden on mHealth

The Health in Hand project was funded by the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems VINNOVA and the Indian Ministry of Science and Technology 2014-2017. The full name of the project is Transforming Healthcare Delivery - Innovative mHealth technologies for Health Promotion and Better Health Outcome.

The aim of the project has been to develop innovative mobile services together with future users, services which can support effective communication between caregivers and caretakers as well as enhance self-care, and thus contribute to better quality of life for the individual patient and better public health in general. A central ambition in the project has been to use patient- and user-centered methods to integrate mHealth service provision into the everyday work practices of healthcare providing organizations. There has also been an ambition to develop better methods for measuring usability as well as impact of new mobile services in healthcare and in people’s everyday lives, where mHealth is intended to be used and make a difference in practice. Additionally, the project has been driven by basic inquisitiveness and the urge to compare the current state of the art in Sweden with what is going on in other parts of the world concerning mHealth: How is mHealth being developed and implemented in Tamil Nadu, India compared with in Blekinge, Sweden?

Health in Hand – collaborating across boundaries

The Health in Hand project has been run in collaboration between India and Sweden, where Blekinge Institute of Technology (BTH) has coordinated the Swedish part of the project and the Indian Institute of Technology Madras (IIT-M) in Chennai, India, has coordinated the Indian part of the project. The Blekinge Center of Competence, which is the Blekinge County Council’s research and development unit, was a partner in the project, as were Lund University (LU), the TeleCom City network, and a number of small and medium-sized Swedish businesses involved in the area of IT and health. Region Blekinge, the Regional Council of Blekinge, has contributed to the dissemination of knowledge about and lessons learned from the Health in Hand project through a parallel project, RIM (Regional anchoring-in of Innovative M-health technologies, funded with European regional development funding, 2014-2017). Through the RIM project, we have also collaborated with the Blekinge Health Arena, the Swedish Innovation Center for Applied Health Technology (SICAHT) and Blue Science Park.

Within BTH, the project has been run as an interdisciplinary project in collaboration between researchers in computer and engineering sciences and researchers from health, nursing and caring sciences.

Project leader in Sweden: Sara Eriksén, professor, BTH

Project leader in India: Ashok Jhunjhunwala, professor, IIT-M

Contact person at the Blekinge County Council: Katarina Sulasalmi

Related documents

Workshop paper: Health in Hand: Putting mHealth design in context

Workshop paper: Transforming Healthcare Delivery: ICT Design for Self-Care of Type 2 Diabetes

Dissertation: Toward Patient-centered, Standardized, and Reproducable Approaches of Evaluating the Usability of mHealth Chronic Disease Self-management Systems for Diabetes

Kort beskrivning av min bakgrund:

Efter närmare 20 års yrkeslivserfarenhet som IT samordnare och IT konsult återvände jag så småningom till akademin för att bli klar med min kandidatexamen. Yrkeslivserfarenheterna gav en djupare resonansbotten för studierna, som gav mersmak, och på den vägen blev det. Jag disputerade år 1998 i ämnet Informatik vid Lunds Universitet och fick senare också en docentur i Informatik vid samma lärosäte (2004). Under åren 1999 till 2004 var jag lektor, därefter docent (2004-2005) och sedan professor (2005-2017) i informatik och arbetsvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Karriärbytet mitt i livet från IT konsult till forskare och lärare har jag aldrig ångrat.

Min huvudsakliga forskningsinriktning är design, utveckling och användning av IT inom offentlig förvaltning (e-government) samt inom vård, omsorg och hälsofrämjande verksamhet (e-hälsa/m-hälsa). Jag är särskilt intresserad av metoder för att stödja användarmedverkan i designprocessen och fortsatt design-i-användning av IT. Under de senaste 4 åren har jag varit verksam på institutionen för Kreativa Teknologier på BTH. Idag är jag professor emerita vid BTH - alltså pensionerad men fortfarande aktiv som forskare - och fokuserar framför allt på att publicera och sprida forskningsresultat från de forsknings- och utvecklingsprojekt jag varit projektledare för under perioden 2014-2017.

Lista över ett urval av mina publikationer, projekt jag medverkat i m m återfinns på  https://www.bth.se/staff/sara-eriksen-ser/

After nearly 20 years of working as an information technology (IT) coordinator and IT consultant I returned to academia to complete my Bachelor’s Degree with a major in Informatics. My work life experience within IT design, development and use provided an excellent sounding board for my further studies in Informatics and Human Work Science. This in turn inspired me to leave my job as an IT consultant and become a university teacher and researcher – a mid-life change of career which I have never regretted. In 1998 I finished my dissertation in Informatics at Lund University, and a few years later (2004) I received my Docentur (title of Associate Professor) at the same university. Between 1999 and 2004 I worked as a senior lecturer, then became an Associate Professor (2004-2005) and thereafter a full Professor (2005-2017), at Blekinge Institute of Technology (BTH).

My main research interests are design, development and use of IT in the public sector (e-government) and within healthcare and health promotion  (e-health, m-health). I am especially interested in methods for promoting participatory design and continuing-design-in-use of IT. During the past 4 years I have been part of the senior research team at the Department of Creative Technologies. Currently, as professor emerita at BTH, I am basically retired, but still doing research, mainly focusing on publishing research results from the projects I have led during 2014-2017.

A list of selected publications and some of the projects I have been involved in during recent years can be found at https://www.bth.se/eng/staff/sara-eriksen-ser/

Senast uppdaterad 2018-03-06 10:51:24