Rut Öien

Läkare, doktor i medicin vetenskap, docent

Högskoleexamen - läkare Läkarexamen 1985, Lunds Universitet

Doktorsexamen – läkare
Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Faculty of Medicine, Lund University, Malmö 2002.
Leg ulcer management in primary care with special reference to pinch grafting.
http://www.lu.se/lup/publication/464667, 020614

Docentkompetens - läkare
Docent i ämnet allmänmedicin vid Lunds universitet 140825--ff

Specialistexamen- läkare
Specialistkompetens i allmänmedicin, 1991
Specialistexamen i allmänmedicin, 1993

Nuvarande anställning - läkare
Distriktsläkare, Vårdcentralen Lyckeby 911118-ff
Medicinskt ansvarig för Sårcentrum Blekinge 030303 –ff

Pedagogisk utbildning vid medicinska fakulteten, Lunds Universitet
Klinisk Handledning 030429-30, Case Metodik 030908-09, Problembaserat lärande (PBL) 031217-18, Forskningshandledning 040418-22, Kursledarskap 040510-11, Muntlig kommunikation 040920-22

Högskoleexamen- pedagogik
Pedagogisk examen- Filosofie kandidatexamen 730629
(Franska språket 3 betyg [60 poäng], svenska språket 80 poäng, engelska språket 10 poäng)
Ämneslärarexamen, Malmö Lärarhögskola 741220
Väl godkänd i Pedagogik och högsta betyg i Lärarskicklighet (3/3)

Pedagogisk verksamhet - undervisning/handledning
Ämneslärare (svenska och franska språket), Ekenässkolan, Eslöv
Heltid, 750101-791005
Handledare på ämneslärarlinjen vid Lärarhögskolan i Malmö 1978/79

Handledning - läkare
Handledare för allmänläkare och doktorand Hanna Wickström, "Telemedicin och RiksSår modern sårbehandling för patienter och personal", medicinska fakulteten, Lunds Universitet.
141001-ff

Handledare för ST-läkare i allmänmedicin, Caroline Beijar, i Kurs i Grundläggande Forskningsmetodik, 30 hp, LADOK-kod VMFU19, vid Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds Universitet "Antibiotic treatment before and after the implementation of drop-in reception", 2011.

Handledare för ST-läkare i dermatologi, Eva Eken, 2014. "Does antibiotic treatment reduce healing time for venous ulcers- a retrospective study from the Swedish national quality registry of ulcer treatment (RUT)", 2014

Handledare för distriktssköterska Nina Åkesson. Ulcer pain in patients with venous leg ulcers related to antibiotic treatment and compression therapy. Br J Community Nurs. 2014 Sep;19(9 Suppl):S6-S13. doi: 10.12968/bjcn.2014.19.Sup9.S6.

Handledare för ST-läkare i allmänmedicin, Lisa Karlsson. "Minskar statiner tid till sårläkning? En kohortstudie på patienter med svårläkta ben och fotsår", 2015.

Handledare för ST-läkare i allmänmedicin, Helena Andersson. "Hur ser det ut vad det gäller kvalitetsregistret läkningstid för patienter med venösa bensår? En jämförelse mellan behandling med peroral antibiotika, antiseptiska förband och standardbehandling med data från det nationella RiksSår.2015

Övriga examina/utbildningar
High school exam 1967, Edinburg High School, Texas, USA (läsåret 1966/1967)
Université de Poitiers, France, Diplôme d'Études Françaises (ht 1970)
Improved knowledge of General practice and general practitioners in Europe,
Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht, Holland, 1996
The different aspects of the venous leg ulcer, Copenhagen Wound Healing Center Symposium 2004
Professional Practice in Wound Healing, the European Surgical Institute in Hamburg, 2006
Konsultationsutbildning på Kalymnos, Grekland, 2004
Kursdoktorn, Fortbildning i familjemedicin, Grundläggande handledarutbildning 2004
Orienteringskurs i kognitiv psykoterapi, Göteborg, 2007.

Lokala uppdrag
Ledamot i Sårgruppen i Blekinge 1991-ff
Ordförande i Sårgruppen i Blekinge 2003-2014
Styrelseledamot i Blekinge Distriktsläkareförening 2002-ff
Ledamot av Vetenskapliga Rådet i Blekinge, 2006 – 2013
Ordförande i Vetenskapliga rådet i Blekinge 2011- 2013
Ordförande i Karlskrona Läkareförening (KLF) under år 2007
Styrgruppsmedlem i projekt Centrum för TeleMedicin, landstinget Blekinge, Blekinge Kompetenscentrum och Blekinge Tekniska Högskola, 2012-ff

Nationella Uppdrag
Läkemedelsboken: Apoteksbolaget/Läkemedelsverket årligen sedan 1997.

SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
• "Handläggning av patienter med symtomgivande ischemi i nedre extremiteter"
(Ref: Rolandsson O, Hasselström J, Öien R, Säwe J. Benartärsjukdom i primärvården.
Förekomst och omhändertagande. Läkartidningen 2006; 103:2645-2649)
• Kjellander S, Wickström S, Öien R, Apelqvist J, Vilhelmsdotter Allander S. Oklart stöd för
vakuumassisterad behandling vid svårläkta sår. Läkartidningen 2010;11:767-8.
• Ordförande i expertgruppen "Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling. En
systematisk litteraturöversikt. ISBN 978-91-85413-67-6, SBU rapport nr 226 2014.

Läkemedelsverket
Farmakologisk behandling av hud- och mjukdelsinfektioner, (RFÖ ordförande i expertgruppen om infektioner vid svårläkta sår), 2009

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
• Registerhållare för nationella kvalitetsregistret RiksSår, 2004-ff
• Arbetsgruppen om "Primärvårdsprojekt utifrån Nationella Kvalitetsregister", 2009-ff
• SKL:s genombrottsprojekt om Bättre Vård med Kvalitetsregister, 2011-ff
• SKL.s satsning på "Bättre liv för sjuka äldre"

Internationella uppdrag
Svensk forskarrepresentant vid Wound Infection Institute, WII, 2006-ff
EGPRW (European General Practice Research Workshop) med föreläsningar i Paris 1993, London 1997, Barcelona 1997.
EWMA (European Wound Management Association) föreläsningar i Prague 2006, Lisbon 2008, Helsinki 2009 och Madrid 2014.
EPUAP (European pressure Ulcer Advisory Panel) med föreläsning i Stockholm 2014
Forum Balticum: Karlskrona: 1994, 1998, Klaipeda, Litauen 2002, Tartu, Estland 2004.
Svensk forskarrepresentant vid europeiskt consensus om behandling av patienter med venösa
sår: Harding K, Oien RF et al. Simplifying venous leg ulcer management. Consensus recommendations. Wounds International 2015. www.woundsinternational.com

Internationellt forskarnätverk kring kvalitetsregister
Initiativtagare till europeiskt/australiensiskt nätverk för forskning kring prevention och behandling av patienter med svårläkta sår med utgångspunkt från RiksSår:
Tyska sårläkningssällskapet - German Wound Healing Society, (DGfW, Deutsche Gesellschaft für Wundheilung)
School of Public Health Preventive Medicine vid Monash registry special interest group, Monash University, Melbourne, Australien
Medicinska Fakulteten, Department of Nursing, Brno, the Czech Republic och the Czech Ministry of Health.

Läromedelsförfattare
Medicinskt Magasin 1/1989, bensårsbehandling med hudtransplantation i öppenvård. Video
utgiven av Institutionen för Allmänmedicin, Uppsala Universitet, 1989

Deep graft. Hudtransplantation i primärvården. Metodbeskrivning. Rapport 1995:3,
Blekinge FoU-enhet

Medförfattare till Kapitel om Ben- och fotsår, Läkemedelsboken,
Apoteksbolaget/Läkemedelsverket årligen från år 1997. Senaste uppdateringen 2014

Expert/arbetsgrupp i "Vardagens lärande – bensår och bensårsbehandling", ett virtuellt
konsultations- och undervisningskoncept för patienter, anhörig och personal" i Södra Regionen
(ITHS-2 projektet) 021115-ff www.skane.se

Terapigruppordförande "Sårläkningsprodukter", Läkemedelskommittén i Blekinge 2006-2013

Ordförande i terapigrupp "Infektion av svårläkta ben-, fot och trycksår" i Läkemedelsverkets
Hud- och mjukdelsinfektioner, Tryckt version 2009:(20)5.

KIVO, Kompetens I Vård och Omsorg, webbaserade utbildning avseende svårläkta sår, 2013

SFAM (Sveriges Förening för Allmänmedicin). Studiebrev (webbutbildning) för allmänläkare om "Svårläkta sår – prevention och behandling, 2015

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens)- Webbutbildning i diagnostik av svårläkta sår tillsammans med RiksSårs styrgrupp 2015-2016

Utbildningar
Blekinge Internationella Hälsohögskola (BIH), senare BTH (Blekinge Tekniska Högskola)
Undervisning på sjuksköterskeutbildningen i ämnet omvårdnadsarbete och arbetsledning
inom öppen och sluten vård, 1989-1995 (6-16,5 uvt/år) samt i ämnet sårläkning
1995-2012.

Högskolan i Kristianstad
"Hud och sår", Utbildning för distriktssköterskor med förskrivningsrätt 2004-2006 samt undervisning i ämnet sårläkning 2007-2013.
2013 kurs på avancerad nivå för sjuksköterskor (kandidat- och magisterexamen).

Omfattande och kontinuerlig undervisning och heldagsauskultationer för läkarkollegor, AT/ST-läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på Sårcentrum Blekinge sedan 2003.

Randning av ST-läkare på Sårcentrum Blekinge och flerdagarsauskultationer för ST-
läkare i allmänmedicin från övriga Sverige.

Blekinges 2- dagars sårskola för utbildningar av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor inom primärvården, kommunerna, slutenvården och privata vårdgivare.

Urval av föreläsningar vid ett stort antal utbildningar/konferenser/kongresser i ämnet Sårläkning (1998-2015) både nationellt och internationellt 

Nationella föreläsningar:
Läkarstämman: 1988, 1999, 2003, 2005 och 2009.
Sårläkningsforum: 1995, 1996, 1997, 2002, 2004, 2006.
Societas Phlebologica Scandinavica: Skövde 1998, Köpenhamn 2002
Moderator för symposiet " Inte bara plåster på såren. Gammalt och nytt vid bensårsbehandling", Allmänmedicinskt Forum 1998
FoU-workshop – Södra Sjukvårdsregionen, MAS, Malmö 020829
FoU - Södra Sjukvårdsregionen: Köpenhamn 2002; Malmö 2002; Sydsverige och Nordsjälland 2003
Kvalitetsregisterkonferensen, SKL, Stockholm 2007, Umeå 2008, Stockholm 2009, 2011, Karlstad 2012, Jönköping 2014
International Quality and Productivity Center (IQPC), "Effektiv behandling av hudsjukdomar i primärvården", 2008.
TOVE-nätverket (SKL, LfU (Landstingsnätverket för Upphandling), SSiS (Sårsjuksköterskor i Sverige) och Swedish Medtech, Stockholm 2009
2nd Nordic Symposium on Negative Pressure Wound Therapy, Göteborg 2009
Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV), årsmöte 2010, 2015
Mellansvenskt Läkemedelsforum, Örebro 2010
SFAM (Sveriges Förening för Allmänmedicin), höstmöte, Åre 2010
Quality Care, Trycksår i RiksSår, Stockholm 2011
Örebro Värmlands Allmänläkardagar 2011
Norrbottens Läkemedelskommitté 2011
ImPrim, the Swedish Quality Registries, 2011
Gotland, Allmänläkarutbildning 2011
Rehab Station Stockholm 2012
Stop Pressure Ulcer Day 2012
Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset och hudklinikerna, Lund/Malmö 2012
Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS, 2012
Scandinavian Venous Centre för samarbete med RiksSår 2013
Utbildning av arbetsterapeuter, sjukgymnaster tillsammans med Rehab Station Stockholm 2013
DuoKurs, Stockholms Läns Landsting och Strama Stockholm 2015

Internationella föreläsningar:
3rd European Conference on Advances in Wound Management, Harrogate, UK 1993
Equipo Cesca och Centro de salud "Benita de Avila", Madrid, 1994
Department of Primary Health Care, University of Newcastle upon Tyne, UK 1997
Norton Medical Centre, Stockton-on-Tees 1997
Spring Meeting, British Society for Rheumatology, Edinburg, Scotland 2001
Societas Phlebologica Scandinavica: Skövde 1998; Copenhagen 2002
Panuminstitutet, Köpenhamn 2002
Wound healing conference, Tallinn, Estland, 2004
Copenhagen Wound Healing Center Symposium: The Different Aspects of the Venous Leg Ulcer, 2004
"Technical advances in hard to heal wounds", Amsterdam 2004
Nordic Scientific Symposium in Wound Healing, Snekkersten, Danmark 2005 och 2009
EWMA (European Wound Management Association) föreläsningar i Prague 2006, Lisbon 2008, Helsinki 2009 och Madrid 2014.
EPUAP (European pressure Ulcer Advisory Panel) med föreläsning i Stockholm 2014

Tilldelade utmärkelser och stipendier
Blekinge Distriktsläkarförenings Stipendium - för visat självständigt och idérikt forsknings- och utvecklingsarbete under sin allmänmedicinska utbildningstid -1991

Bayer forskningsstipendium - 1995

Astra forskningsstipendium-1998

Göran Bauer pris 2000 för bästa föreläsning på årsmötet av Phlebologica Scandinavica i Skövde

Sårcentrum - Årets arbetsplats i landstinget Blekinge - 2006 med följande motivering:
"Med ett stort engagemang för sin uppgift visar Sårcentrum mycket goda resultat vid behandlingar av svårläkta sår. Resultaten ger mindre lidande för de patienter som är drabbade och minskade kostnader för landstinget. Sårcentrum präglas av framåtanda och ständig fokus på kompetensutveckling för samtliga medarbetare. Forskning och utveckling är viktiga inslag i verksamheten vilket tryggar tillgången till modern och effektiv hälso- och sjukvård. Sårcentrum bidrar till kompetensutveckling av hälso- och sjukvården i hela länet." (Pressmeddelande 061220)

Finalist till Götapriset -2007 med tävlingsbidraget "Tio gånger bättre och tio gånger billigare" relaterat till att 7 personer med en budget på 700 000 hade reducerat kostnaderna för sårbehandling i länet med 7 000 000.

EPSA, European Public Sector Award, Lucern, Schweiz, 2007 med motiveringen: Bland 331 ansökningar från hela Europa fick Sårcentrum utmärkelsen för sitt sätt att "modernisera" administrativa strukturer.

Nominerad till Athenapriset – 2009

Nominerad till Swedish Medtechs Award för hälsoekonomi -2015

Pågående forskning på Blekinge Kompetenscent
Telemedicin och RiksSår: Wickström H med Patrik Midköv Lunds Universitet och Rut F Öien, Peter
Anderberg och Cecilia Fagerstöm, Blekinge Kompetenscentrum som handledare.

RiksSårs bed-side app (teknisk lösning): Rut F Öien, Peter Anderberg och Stickybit i Malmö.

Utvärdering av bed-side app med Jönköping Academy: Rut F Öien, Peter Anderberg, professor Boel Andersson Gäre och arbetsterapeut Sofi Fristedt samt med chefläkare Dag Salaj, Capio Geriatrik Dalens sjukhus, Stockholm.

Éile Butler, Christina Lindholm, Rut Oien et al. Bacterial diversity and therapeutic properties of lactic acid bacterial symbionts in venous leg ulcers (manuscript in the dissertation "Lactic Acid Bacterial Symbionts in the Honeybee. Characteristics and Applications in Wound Management, to be defended on December 4, 2015)

Oien RF, Pokorna A, Forssell H, Vasmanská S, Lindholm C. Prevention, treatment and follow up of patients with pressure ulcers – an international survey focusing on the Swedish national quality registry on ulcer treatment–RUT (manus)-

Associate Professor, M.D., PhD. General Practitioner

Address: Blekinge Wound Healing Center, Blekinge Centre of Competence, S-371 81 Karlskrona, Sweden.
e-mail: rut.oien@ltblekinge.se, rut.oien@rikssar.se
Telephone: +46 734 471344

Faculty of Medicine, Lund University, Sweden
1985 – Medical Degree
1991 – General Practitioner
1993 - Specialist degree in Family Medicine
2002 – PhD, doctoral thesis
"Leg ulcer management in primary care with special reference to pinch grafting"
2014 – Associate Professor

Medical work experience
General Practitioner at Lyckeby Health Centre from 1991-
Founder and Medical Manager of Blekinge Wound Healing Centre from 2003-

Department of Education, Lund University
1973 – Bachelor of Arts (University of Lund, Sweden)
1974 – Diploma of Specialist Teacher (Malmö Institute of Education, Malmö, Sweden)
(French, Swedish and English languages)
Passed with distinction in education and honors in educational skill (3/3)

Pedagogical work experience/supervisor
Full time teaching at high school/college, Ekenässkolan, Eslöv, 750101-791005
Supervisor at Malmö Institute of Education, Malmö, Sweden, 1978/79

Supervisor assignments
Supervisor for Hanna Wickström in her doctoral thesis TeleUlcer – modern wound management using telemedicine and results from a national quality registry on hard-to-heal ulcers at the Faculty of Medicine, Lund University.

Supervising physicians in their mandatory work during their medical residency training program
Eva Eken: Does antibiotic treatment reduce healing time for venous ulcers? A retrospective study from the Swedish National Quality Registry of Ulcer Treatment (RUT) – The department of Dermatology, Stockholm South General Hospital (SöS)
Caroline Beijar: Antibiotic treatment before and after the implementation of drop-in reception. Trossö Health Care Centre.
Lisa Karlsson: Do statins reduce the time to wound healing? A cohort study of patients with slow-healing leg ulcers. Nättraby Health Care Centre.
Helena Andersson: A comparison of treatment with oral antibiotics, antiseptic dressings and standard treatment using data from the national registry RiksSår. Brunnsgårdens Health Care Centre.
Nina Åkesson, district nurse. Ulcer pain in patients with venous leg ulcers related to antibiotic treatment and compression therapy. Br J Community Nurs. 2014 Sep;19(9 Suppl):S6-S13. doi: 10.12968/bjcn.2014.19.Sup9.S6

Other exams/educations
High school exam 1967, Edinburg High School, Texas, USA (1966/1967)
Université de Poitiers, France, Diplôme d'Études Françaises (autumn term 1970)
Improved knowledge of General practice and general practitioners in Europe,
Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht, Holland, 1996
The different aspects of the venous leg ulcer, Copenhagen Wound Healing Center Symposium
2004
Professional Practice in Wound Healing, the European Surgical Institute in Hamburg, 2006
Education in the art of consultation, Kalymnos, Greece, 2004
Continued education in Family Medicine, Basic training for supervisor, Kursdoktorn, 2004 Introductory course to cognitive psychotherapy, Gothenburg, 2007.

Regional assignments
Chairwoman of Blekinge Wound Healing Society from 2003 -2015
Member of the Council of Sciences in Blekinge county 2006-2013, 2015-
Chairwoman of the Council of Sciences in Blekinge county 2011-2013
Member of the steering group of CTM (Centre for Telemedicine), Blekinge Centre of Competence and Blekinge Institute of Technology, 2012-2013
Chairwoman of Karlskrona Medical Association 2007 (Karlskrona Läkaresällskap)
Member of the Committee of the Council of General Practitioners in Blekinge from 2002 -

National assignments
Medical Products Agency (Läkemedelsverket):
Pharmaceutical book, annual participation since 1997
Chairwoman of the Committee for infected hard-to-heal ulcers for the national recommendations "Pharmacological treatment of bacterial skin and soft tissue infections – new recommendation" of the Medical Products Agency – Sweden, 2009

SBU- the Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services
• RFÖ in the expert group on "Peripheral Arterial Disease – Diagnosis and Treatment"
(Ref: Rolandsson O, Hasselström J, Öien R, Säwe J. Benartärsjukdom i primärvården.
Förekomst och omhändertagande. Läkartidningen 2006; 103:2645-2649 and
SBU report nr 187, 2007)
• Adviser for the SBU on NWPT-Negative Pressure Wound Therapy
(Ref: Kjellander S, Wickström S, Öien R, Apelqvist J, Vilhelmsdotter Allander S. Oklart stöd för
vakuumassisterad behandling vid svårläkta sår. Läkartidningen 2010;11:767-8).
• Chairwoman of the expert group on "Chronic ulcers in the elderly – prevention and treatment"
at SBU, report nr 226, 2014, ISBN 978-91-85413-67-6.

SALAR, the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL)
• Founder and Registry Manager of the National Quality Registry on hard-to-heal ulcers, RUT
(Registry of Ulcer Treatment) from 2004-
• Working in different governmental projects on national quality registries.

International assignments
Swedish research representative at the Wound Infection Institute, WII, 2006 -
EGPRW (European General Practice Research Workshop) with lectures in Paris 1993, London 1997, Barcelona 1997.
EWMA (European Wound Management Association) with lectures in Prague 2006, Lisbon 2008, Helsinki 2009 and Madrid 2014.
EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) with lecture in Stockholm 2014
Forum Balticum: Karlskrona: 1994, 1998, Klaipeda, Litauen 2002, Tartu, Estland 2004.
Swedish research representative in the European Consensus Group on venous ulcers
(Ref: Harding K, Oien RF et al. Simplifying venous leg ulcer management. Consensus recommendations. Wounds International 2015. www.woundsinternational.com).

International research network on quality registries
Founder of a global network for prevention and treatment of patients with hard-to-heal ulcers using the Swedish national quality Registry on Ulcer Treatment from 2013 -
Cooperation with the German Wound Healing Society, (DGfW, Deutsche Gesellschaft für Wundheilung), the School of Public Health, Preventive Medicine, Monash University, Melbourne, Australia, the Faculty of Medicine, Department of Nursing, Brno, the Czech Republic and the Czech Ministry of Health.

Textbook/video author
• Medicinskt Magasin 1/1989, Wound Management with special reference to pinch grafting in primary care. Faculty of Medicine, Uppsala University, 1989
• Deep graft. Skin transplantation in primary care. Blekinge Centre of Competence, report 1995:3,
• Co-author of the chapter "Leg and foot ulcer" in the Pharmaceutical book, the Medical Products Agency (Läkemedelsverket), annually since 1997. Latest issue in 2014.
• KIVO, webbased education in wound management, Blekinge Centre of Competence, 2013
• Webbased education for general practitioners on hard-to-heal ulcers for SFAM – The Swedish College of General Practice
• Webbased education for Strama (the Swedish strategic programme against antibiotic resistance) for diagnostics of hard-to-heal ulcers in collaboration with the RUT steering group, 2015-2016

Educations for nurses and physicians
• Blekinge Institute of Technology, 1989-2012
• Kristianstad University, 2004-2006, 2007-2013.
• Continuous education and supervision of physicians, nurses and assistant nurses at Blekinge Wound Healing Centre since 2003
• The annual "2- days wound healing school in Blekinge" for physicians, nurses and assistant nurses in primary care, community care, hospital care and private care.

Selection of lectures/presentations at numerous conferences (1988-2015)
National Conferences:
Medicinska Riksstämman (Läkarstämman) 1988, 1999, 2003, 2005, 2009.
Sårläkningsforum: 1995, 1996, 1997, 2002, 2004, 2006.
Societas Phlebologica Scandinavica: Skövde 1998, Copenhagen 2002
FoU - Southern Health Region: Copenhagen 2002; Malmö 2002; Southern Sweden, 2003
Conference on Swedish Quality Registries, SALAR: Stockholm 2007, Umeå 2008, Stockholm 2009, 2011, Karlstad 2012, Jönköping 2014
International Quality and Productivity Center (IQPC) 2008
Swedish Medtech, Stockholm 2009
2nd Nordic Symposium on Negative Pressure Wound Therapy, Gothenburg, 2009
Swedish Society for Dermatology and Venereology 2010, 2015
SFAM – The Swedish College of General Practice, Åre 2010
Quality Care, Stockholm 2011
Rehab Station Stockholm 2012
Stop Pressure Ulcer Day 2012
Scandinavian Venous Centre 2013
22nd Nordic Congress of Gerontology "Better life for most sick elderly in Sweden", Gothenburg, Sweden 2014
The 8 national conference on patient safety. Antibiotics or not? How to optimise the use of antibiotics? Stockholm 2014
Northern pharmaceutical days, Umeå 2015
Annual conference for ulcer nurses in Sweden (SSiS)
Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2015
Presentation at the Swedish Government, The Nordic Council, the official inter-parliamentary body, on antibiotic resistance, 2015
Strama - the Swedish strategic programme against antibiotic resistance, 2015

International conferences:
3rd European Conference on Advances in Wound Management, Harrogate, UK 1993
Equipo Cesca och Centro de salud "Benita de Avila", Madrid, 1994
Department of Primary Health Care, University of Newcastle upon Tyne, UK 1997
Norton Medical Centre, Stockton-on-Tees 1997
Spring Meeting, British Society for Rheumatology, Edinburg, Scotland 2001
Societas Phlebologica Scandinavica: Skövde 1998; Copenhagen 2002
Panuminstitutet, Köpenhamn 2002
Wound healing conference, Tallinn, Estland, 2004
Copenhagen Wound Healing Center Symposium: The Different Aspects of the Venous Leg Ulcer, 2004
"Technical advances in hard to heal wounds", Amsterdam 2004
Nordic Scientific Symposium in Wound Healing, Snekkersten, Danmark 2005 och 2009
EWMA (European Wound Management Association) Prague 2006, Lisbon 2008, Helsinki 2009 and Madrid 2014.
EPUAP (European pressure Ulcer Advisory Panel) Stockholm 2014
Venous Leg Ulcer Seminar, Monash University, Melbourne, Australia 2014
Awards
Council of General Practitioners' Award -1991
Bayer Research Award - 1995
Astra Research Award -1998
Göran Bauer Award - 2000
Blekinge Wound Healing Centre - This year's workplace - 2006
Finalist to Götapriset: "Ten times better and ten times cheaper – how 7 persons with a budget of 70 000 Euro could reduce the costs for wound management with 700 000 Euro" – 2007
EPSA, European Public Sector Award, Lucern, Schweiz, 2007
Nominated to Swedish Medtech's Award for Health Economics -2015

Ongoing clinical research 2015 -
• Telemedicine and the Registry of Ulcer Treatment: Wickström H.
• RUT's bed-side app (technical development): Rut F Öien, Peter Anderberg and Stickybit.
• Clinical evluation of the bed-side app with Jönköping Academy: Rut F Öien, Peter Anderberg, Professor Boel Andersson Gäre and Chief Medical Officer, Dag Salaj, Capio Geriatric Hospital.
• Éile Butler, Christina Lindholm, Rut Oien et al. Bacterial diversity and therapeutic properties of lactic acid bacterial symbionts in venous leg ulcers (manuscript in the dissertation "Lactic Acid Bacterial Symbionts in the Honeybee. Characteristics and Applications in Wound Management, to be defended on December 4, 2015)
• Oien RF, Pokorna A, Forssell H, Vasmanská S, Lindholm C. Prevention, treatment and follow up of patients with pressure ulcers – an international survey focusing on the Swedish national quality registry on ulcer treatment–RUT (manus)

Senast uppdaterad 2018-03-08 08:44:07