Mats Wennstig

Mats Wennstig
Forsknings- och utvecklingsstrateg (FoU-strateg) på Blekinge kompetenscentrum.

Mats Wennstig är legitimerad sjuksköterska med en magister i omvårdnad. Han har arbetat som demenssjuksköterska i Karlshamns kommun i 15 år. Arbetar sedan 2008 som FoU-strateg inom äldreområdet vid Blekinge kompetenscentrum. En viktig del i denna funktion är att arbeta med äldrefrågorna på bred front i verksamheter inom länets vård och omsorg om äldre. Två av de områden som just nu har ett särskilt fokus är Icke farmakologiska metoder och Demens.
Har även ett stort intresse och engagemang för Systematiskt förbättringsarbete där förbättringsprogram för olika team/professioner är en av de viktiga delarna. Leder och medverkar även i utvärderingar av olika verksamheter i länet. Har även genom åren utbildats till att leda workshops i olika former.
Är regional dialogpartner/samordnare mellan nationell och lokal nivå inom ramen för den regionala stödstrukturen.

Senast uppdaterad 2016-02-01 11:04:35 av Sverker Berggren