Matilda Ahl

Projektassistent, liv i livet handledare

Just nu arbetar jag som Ledare i Liv i livet, vilket jag gjort de sedan år 2016. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med min kollega leda gruppen av ungdomar framåt, att stödja varje individ i den riktigt de själva önskar. I min roll som ledare är viktigt att vara trygg, trovärdig. Att kunna utmana, entusiasmera och inspirera och samtidigt vara oerhört lyhörd för individerna i gruppen och deras mående. Samverkan med handläggare på Fsk, AF, Soc, Arbetsmarknadsenheter, Sysselsättning, samt andra projekt är en stor del av arbetet för att nå fram till lösningar för deltagarna. 

Under åren 2013–2015 arbetade jag som Projektassistent inom FoU Funktionshinder. Det var ett arbete som innefattade att genomföra forskningsstudie, skriva rapporter, delta i verksamhetsråd och driva FoU arbetet framåt med omvärldsbevakning, utvärdering, utbildning och återrapportering. Jag deltog i att skriva skriften BUFUS delstudie 1, rapporten BUFUS delstudie 1b samt rapporten Utvärdering av projektet Våga Låta i Karlshamn. 

Under åren 2011–2012 Universitetsadjunkt Blekinge Tekniska Högskola 

Arbetsuppgifterna var kursansvarig, examinator och handledare för uppsatser på grundnivå inom Folkhälsovetenskap, samt program och kursutveckling. Kurser i strategiskt folkhälsoarbete, människors och gruppers olika förutsättningar och dess betydelse för folkhälsa och folkhälsoarbete. Utbildningen var till större del distansutbildning via web portalerna Black board och Web CT. 

Dessförinnan var jag verksam som universitetsadjunkt Högskolan i Gävle, 2006–2011.

Arbetsuppgifterna var kursansvarig, examinator och handledare för uppsatser på grundnivå inom Folkhälsovetenskap, samt program och kursutveckling. Bland annat grundkurser i vetenskapsmetodik, fysisk aktivitet, stress och hälsa, kvalitativ metod. Representant i Rådet för hållbar utveckling för Akademin för hälsa och samhälle. 

Utbildningar 2017

Att möta självskadebeteende, kunskap förståelse och färdigheter för hjälpande insatser Utbildningen är den del av Nationella självskadeprojektet. Kursen innehåller föreläsningar och övningar kring: Biosocial teori, Medveten närvaro, Acceptans, Validering, Förändringsstrategier, Dialektik och "Antaganden".

Första hjälpen till psykisk hälsa Mental Health First Aid Training and research, Fösta hjälpen till psykisk hälsa (MFHA) står bakom materialet för utbildningen. Modellen bygger på att lära sig att lyssna utan värdera, ge bekräftelse och erbjuda information, uppmuntra till att söka lämplig professionell hjälp samt att uppmuntra till användandet av självhjälpsstrategier. 

Utbildning 2013

Aktuell handikappvetenskaplig forskning 7,5hp Högskolan i Halmstad  Kursen syftar till att ge en orientering inom den senaste handikappvetenskapliga forskningen. 

Senast uppdaterad 2018-03-08 08:54:53