Karin Chamoun

Karin Chamoun

Forsknings- och utvecklingsstrateg (FoU-strateg) på Blekinge kompetenscentrum.

Jag arbetar som FoU- strateg på området funktionshinder sedan 2008. Jag har en medcine kandidat examen i arbetsterapi och har även studerat rehabiliteringspedagogik, handikappvetenskaplig forskning samt utvärderingsmetodik.

Som arbetsterapeut har jag jobbat inom psykiatri, inom rehabilitering samt inom primärvården som distriktsarbetsterapeut. Under 1996-2004 var jag först avdelningschef för distriktsarbetsterapin i primärvården i Karlshamn. Åren 2005-2008 var jag avdelningschef för rehabenheten Linden som bestod av distriktsarbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykolog och lymfterapeut.

Mitt arbete som FoU-strateg innebär att genomföra forskningsstudier, framförallt brukarundersökningar, på området funktionshinder. De senaste åren har jag genomfört studier om hur ny mobil teknik, som smarta telefoner och surfplattor, kan användas som stödresurs för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter. Arbetet som FoU-strateg innebär även att jag koordinerar aktiviteter inom FoU-området för i huvudsak intellektuella funktionsnedsättningar samt leder samverkans- möten på det området. Jag deltaräven i FoU-rådets möten. Andra arbetsuppgifter är att vara handledare, exempelvis inom Forsknings- och utvecklingskursen (FoUST) för ST-läkare samt i olika nätverk inom framförallt Blekinges kommuners utvecklingsprocesser. Även utvärderingsuppdrag förekommer. 

Under 2013-2015 har jag varit delaktig i genomförandet av en brukarundersökning, Brukarunderökning om funktionshinder och funktionsnedsättningar och dess stödresurser i Blekinge (BUFUS del 1).

Inom BUFUS har jag publicerat två delstudier. BUFUS 2 a beskriver resultatet av två enkätundersökningar om hur och till vad man som medarbetare inom hälsa, vård och omsorg använder ny mobil teknik för behandling eller träning av patienter/brukare. BUFUS 2 b innehåller fallstudier och observationer som beskriver användbarheten av ny mobil teknik som stödresurs i vardagen då man har kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter.

Under 2008-2010 deltog jag i arbetet med två brukarundersökningar, dels om boende och daglig sysselsättning dels om personlig assistans. 

Ett stort grundläggande intresse för mig är människors individuella möjligheter, resurser och förmågor till utveckling. Att kunna leva sitt liv så bra som möjligt med de individuella förutsättningar man har samt hur en människas hela kontext (social, kulturell, ekonomisk m.m.) påverkar detta.

Under min anställning på Blekinge kompetenscentrum har jag även arbetat deltid som projektledare under åren 2008-2013:

Äldres Hälsa 2008-2010. Ett projekt med flera olika delprojekt i syfte att utveckla områden som påverkar den äldre människans hälsa och välbefinnande. Delprojekt var bl.a.rehabilitering i hemmet, förebyggande hembesök, äldre och läkemedel.

ImPrim -Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems.  2011-2012. Ett transnationellt EU-projekt för att utveckla en jämlikt fördelad, högkvalitativ och tillgänglig primärvård. Blekinge kompetenscentrum hade rollen som Lead Partner.  Projektpartners var Finland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland och Kaliningrad som tillsammans deltog med totalt 14 delprojekt.

KIVO (Kompetens i Vård och omsorg) 2013. Syftet med KIVO var att ta fram webbutbildningar inom hälsa, vård och omsorg. De skulle hålla en nivå som var lättillgänglig via surfplatta eller dator för alla oavsett utbildningsnivå eller funktionsnedsättningar.

Framtidens Lärande EU- projekt 2010-2013. Aktivitetsledare för ett delprojekt. Syftet med projektet var att utveckla nya samarbetsformer mellan företag, offentliga organ och högskola, att utveckla och tillgängliggöra sociala medier för lärande och nya lärapplikationer.

Karin Chamoun

Research and development strategist, Blekinge Competence Centre.

I work as a research and development strategist is in the area of intellectual and physical disabilities since 2008. I have a bachelor in medicine and also studied rehabilitation pedagogy, disability scientific research and evaluation methodology.

I graduated as an Occupational therapist 1975 in Linköping, Sweden. As an Occupational therapists I have worked in Psychiatry area, at hospital and in primary health care on the district. During 1996-2008 I was head of the department for Occupational therapist in primary health care and later as head of a department for rehabilitation in primary health care with Occupational therapists, physiotherapists, psychologist and lymph therapist.

My work as a research and development strategist means to conduct research studies, mostly user surveys, in the field of disability.

In recent years I have conducted studies about how new mobile technologies such as smartphones and tablets are useful as assistive resources for persons with communicative- and cognitive difficulties. My work also means that I coordinate activities in the research and developmental area for mainly intellectual disabilities, and lead joint meetings in this area. Other work tasks is to be a supervisor in areas of research and development, e.g. physicians who in their studies to be specialists are making project plans for research and also in the area of municipality developmental processes. Also evaluation missions occur.

2013-2015 I have been involved in the implementation of a user survey, Brukarundersökning av funktionshinder och funktionsnedsättningar och dess stödresurser i Blekinge (BUFUS part 1).

In BUFUS I have carried out two sub studies. BUFUS 2 a describes the result of two surveys that questioned how and for what purpose employees in health, care and welfare are using new mobile technics for treatment or training for persons with different disabilities. BUFUS2 b contains case studies and observations that describe the usability of assistive mobile technics in everyday life for persons with communicative and cognitive disabilities.

2008-2010 I was involved in the implementation of two user serveys, both accommodation and daily employment and partly for personal assistance.

A large fundamental interest to me is individual human opportunities, resources and developmental possibilities. To live their life and feel as good as possible with the existing conditions and how a person's whole context (social, cultural, economic etc.) affect this. 

During my employment at Blekinge Competence Centre I also have been working part time as a project Manager during the years 2008-2013:

Elderly health 2008-2010. A project with several subprojects with the aim to develop health promotions that affects health and welfare for the elderly population. The subprojects were e.g.: rehabilitation at home, preventive home visits, elderly and drugs.

ImPrim - Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems. The ImPrim project was mainly sponsored by the EU Baltic Sea Region Programme. Blekinge Competence Centre was the Lead partner 2011-2012. Project partners was Finland, the Baltic countries, Kaliningrad and Belarus. The project had totally 14 subprojects.

KIVO (Competence in healthcare) 2013. The aim for KIVO was to produce web based courses in the area of health, care and welfare. The courses would keep a level that was accessible via tablet or computer for everyone regardless of education or disability.

The future of learning – EU project2010-2013.  Activity leader of a subproject. The aim was to develop new forms of cooperation between enterprises, government agencies and universities, to develop and make available social media for learning and new learning applications.

 

Publikationer 

2009:2, Brukarundersökning 2009

- Upplevd kvalité inom LSS insatser daglig verksamhet och särskilt boende i Blekinge

 2010, Utvärdering av Habiliteringskliniken i Karlskrona (finns ej som länk än)

 2010:1, Brukarundersökning 2010

-Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

 2010:2, Utvärdering av projekt inom Finsam i Blekinge

 2012 Examensarbete Att använda smartphones inom arbetsterapi

 2013 Projektet kompetens I Vård och Omsorg (KIVO) .  Ett Europeiskt Socialfondsprojekt som pågick under två år mellan 2011 - 2013.

 2015:1 Utvärdering av Projektet Våga Låta!

 2015:3 BUFUS i Blekinge delstudie 1

Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge.

 2015:6 Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge, delstudie 2a, ny mobil teknik

 2015:7 Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekeinge

BUFUS i Blekinge, delstudie 2b, ny mobil teknik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-10-07 13:30:58