Cecilia Fagerström

Cecilia Fagerström Fou-ledare - Docent

Jag är FoU ledare vid Blekinge kompetenscentrum (BKC). Jag leder gruppen BKC äldre som är samlingsnamnet för BKC:s resurser inom äldreområdet. I gruppen arbetar vi utifrån fyra hörnstenar: brukarmedverkan, eHälsa, personcentrerad vård samt teamarbete. Gruppen har ett stort engagemang för länsgemensamma frågor inom äldreområdet. Vi arbetar med FoU-avtalet som bas och är en av mötesplatserna för länets fem kommuner och Landstinget Blekinge. Jag är också vice ordförande i Landstingets Vetenskapliga råd och Etiska råd. Jag har en bakgrund som sjuksköterska och tog min examen vid Blekinge Tekniska Högskola 2001. Jag disputerade vid Lunds universitet 2007 med en avhandling med fokus på äldres hälsa och välbefinnande i ett europeiskt perspektiv. Har även Social omsorgsexamen med inriktning mot arbetsledning och äldreomsorg, har arbetat i olika ledningsfunktioner inom den kommunala äldreomsorgen och som sjuksköterska inom både kommunala och landstingsverksamheter.

2011 blev jag docent i vårdvetenskap vid BTH och har erfarenhet av att arbeta tillsammans med nationella som internationella forskargrupper och multidisciplinära team för att förbättra situationen för äldre i samband med att deras hälsa försämras. Att arbeta tillsammans med olika professioner är som jag ser det en framgångsfaktor för att kunna lösa utmaningen att ge en god och säker vård och omsorg för invånaren. Idag är jag engagerad i ett nationellt longitudinellt projekt om åldrandet och om äldres vård och omsorg (SNAC). Är ledamot i den lokala (Blekinge) och nationella styr- och samordningsgruppen i projektet. Projektdesignen ger gynnsamma möjligheter att utveckla tvärprofessionellt samarbete på nationell nivå. Idag har jag en kombinerad tjänst mellan BTH och Blekinge kompetenscentrum. vilket ger stora möjligheter till att skapa samverkanskanaler mellan högskola och landstinget Blekinge samt kommuner i Blekinge.

För närvarande är jag aktiv i projekt ämnade till att förbättra äldres hälsa och vardag, tex hjärtsviktspatienter och deras kontakt med vården (Patient enablement), undernäring bland äldre, livstillfredsställelse, hälsa och livskvalitet, livsleda bland äldre. Jag är också involverad i projekt kring ICT i omvårdnadsarbetet och hur ICT kan användas i kommunikationen med patienter och teamet. I detta arbete har det visat sig att tillit är en avgörande faktor varför även studier kring begreppet tillit har påbörjats.

 

I am working part-time at the Blekinge Centre of Competence (BCC). Here I am director of R&D concerning older people and cares for planning and working with education, research and improvement project together with staff at BCC. I also work part time at BTH as a university lecturer in undergraduate and graduate courses in nursing. I’m a registered nurse and associate professor in nursing science at the Blekinge Institute of Technology (BTH) since 2011. Besides the degree in nursing, I have a degree in Social care with focus on elderly care and management. In 2011, I received the award Promising researcher 2011 from the Swedish Gerontological Society. I have published 29 peer review articles in international journals with high impact in the Gerontology and Geriatric field I have also dissimilate my research in both international and national congresses as well have being an invited speaker since 2005. 

My research interests include health and quality of life of older people, and needs and care in relation to decreased functional ability during the aging process. In some of the ongoing projects, the focus is to investigate individuals’ autonomy and participation in the home care environment.  Also patient’s enablement in the health care consultation aiming to promote health of the elderly and their relatives is in focus to develop and achieve a person-centered care. At the moment I am involved in three ongoing research projects; SMART4MD, Health in Hand and SNAC (www.snac.org). The SMART4MD is a Horizon 2020 project funded by EU (incl. 11 European partners) about innovative patient support tools. The activity includes the development of a health application which is specifically targeted towards patients with mild dementia. Health in Hand, funded by national grants, is a project concerning transforming health care delivery, including innovative mhealth technology for health promotion and better health outcomes. It is a collaboration between India and Sweden. And finally, the Swedish national study on aging and care (SNAC), which is a longitudinal study about the aging process and older people’s need of health care, funded by The national board of health and welfare.  I’m a member of several boards, for instance; member of The university board of the Blekinge Institute of Technology, member in The Scientific Committee of Blekinge County Council, and The county council ethical committees as well as several project steering committees for ongoing projects.

Publications, please visit the BTH: http://www.bth.se/people/cfa.nsf/

 

Senast uppdaterad 2016-02-01 11:04:37 av Sverker Berggren