Cecilia Fagerström

Fou-ledare, Docent

Jag är FoU ledare vid Blekinge kompetenscentrum (BKC). Jag arbetar med frågor som berör äldre och funktionshinder. PÅ BKC arbetar vi med FoU-avtalet som bas och är en av mötesplatserna för länets fem kommuner och Landstinget Blekinge. Vi arbetar också med projekt som ligger närliggande FoU- avtalet i syfte att ta fram underlag i diskussionen och förbättra situationen för Blekinges invånare. Just nu arbetar jag med frågor som berör fysisk aktivitet bland äldre, levnadsberättelsen och personcentrerad vård samt implementering av personcentrerat förhållningssätt inom Landstinget Blekinge. Jag är vice ordförande i Landstingets Vetenskapliga råd och representant i Kliniska studier Forum Söder. Jag har flera doktorander som är kopplade till olika kliniska studier, såsom ESBL spridning bland äldre, antibiotikabehandling och smärta vid svårläkta sår. Jag har en bakgrund som sjuksköterska och tog min examen vid Blekinge Tekniska Högskola 2001. Jag disputerade vid Lunds universitet 2007 med en avhandling med fokus på äldres hälsa och välbefinnande i ett europeiskt perspektiv. Har även Social omsorgsexamen med inriktning mot arbetsledning och äldreomsorg, har arbetat i olika lednings-funktioner inom kommunal äldreomsorg och som sjuksköterska inom både kommunala och landstingsverksamheter.

2011 blev jag docent i vårdvetenskap och har erfarenhet av att arbeta tillsammans med nationella och internationella forskargrupper och multidisciplinära team för att ta fram underlag i syfte att förbättra situationen för äldre i samband med att deras hälsa försämras. Att arbeta tillsammans med olika professioner är som jag ser det en framgångsfaktor för att kunna lösa utmaningen att ge en god och säker vård och omsorg för invånaren. Idag är jag engagerad i ett nationellt longitudinellt projekt om åldrandet och om äldres vård och omsorg (SNAC). Är ledamot i den lokala (Blekinge) och nationella styr- och samordningsgruppen i projektet. Jag är också engagerad i Rikssår, Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår och som nu har fått anslag från Vinnova att utveckla tekniska lösningar i form av sårmätning och bilder i syfte att göra sårläkningsprocessen ännu bättre för patienten och personal

Idag delar jag min tjänst mellan Linnéuniversitetet och Blekinge kompetenscentrum, vilket ger stora möjligheter till att skapa samverkanskanaler mellan akademi och landstinget Blekinge samt kommuner i Blekinge.

För närvarande är jag aktiv i olika forsknings- och utvecklingsprojekt som utgår ifrån ett helhetstänkande på individen och ta fram kunskap om vad som främjar personen välbefinnande och hälsa, tex upplevelsen av självmedkänsla i relation till livskvalitet och otrygghet, livsleda bland äldre. Jag är också involverad i studier som berör familjevårdarens situation över tid när det gäller hälsa och välbefinnande samt patientens engagemang i samband med att ehälsa används i vården. Kunskapen som vi tar fram publiceras i vetenskapliga tidskrifter, FoU rapporter och bokkapitel samt genom spridning på konferenser och i lokala forum.

 

Senast uppdaterad 2018-03-08 09:00:34