Carina Ström

Carina Ström
Utvecklingsledare FoU Äldre
Leg. sjukgymnast

Arbetar med utvecklingsarbete kring Icke-farmakologiska metoder inom ramen för FoU Äldre i samarbete med länets fem kommuner. Leder nätverk och anordnar inspirationsföreläsningar, enkätundersökningar och handledning i ämnet.
Håller utbildning i "Första Hjälpen till psykisk hälsa för äldre och för vuxna" (MHFA).
Utbildningens syfte är att vidga kunskapen om åldrande och att stärka personal till att våga möta människor med psykiska kristillstånd.
Ansvarar för samordning av länets nätverk.
Håller utbildning i förbättringskunskap med målsättning att hela team ska förvärva kunskap och inspiration till ett fortsatt hållbart systematiskt förbättringsarbete.
Utbildar vägledare till "Delaktighetsmodellen" som bidrar till stärkt brukarinflytande genom dialog mellan brukare och personal inom funktionshinder, socialpsykiatri eller äldreomsorg.
Leder workshops där varje möte och process designas utifrån de förutsättningar som finns i varje enskild situation.
Utbildar mötesledare för att gynna mer deltagaraktiva och kreativa möten.
Genomför utvärderingar och kartläggningar.

Senast uppdaterad 2016-10-07 13:40:42 av Sverker Berggren