Birgitta Nilsson

Fou-strateg, doktorand, socionom, Master i socialt arbete

Birgitta är verksam inom länets FoU-avtal i samarbete med länets kommuner och Landstinget Blekinge. Arbetar med forskning- och utvecklingsfrågor inom områdena Individ och familjeomsorg (IFO), funktionshinder, psykisk hälsa och äldre med utgångspunkt från IFO.

Birgitta är regional kontaktperson i Sveriges kommuner och landsting (SKL) Nätverket för regional samverkans- och stödstrukturer inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård (RSS).

Har genomfört utvärderingar av olika verksamheter inom området socialtjänst/vård och omsorg samt utbildare i grundläggande utvärderingsmetodik, brukarrevision, delaktighetsmodellen och deltagardemokratiska mötesmetoder.

Tidigare arbetslivserfarenhet inom Individ och familjeomsorg, områdeschef inom äldreomsorgen och varit aktiv som fackligt förtroendevald, men är sedan 2011 verksam vid Blekinge kompetenscentrum.

Senast uppdaterad 2018-03-12 14:32:25