FoU-avtal: individ- och familjeomsorg (IFO)

FoU-IFO ska stödja ett systematiskt och fortlöpande forskning- utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete i kommun- och landstingsverksamheter. Det sker genom forskning- och utvecklingsprocesser som initieras i landstinget och kommunerna i Blekinge. Arbetet görs bland annat via handledning i aktuella områden som identifieras i dialog med verksamheten och i relation till aktuell forskning och behovsanalyser från Blekinge kompetenscentrum.

FoU-IFO ska stödja kommuner och landsting i omvärldsbevakning av forskning, utveckling och lagrum inom området individ- och familjeomsorg.

Urval av forskningsstudier

  • I samband med att verksamheten implementerar samtalsverktyg avseende uppföljnings-samtal med placerade barn och unga fortsätter den kvasiexperimentella studien under hela år 2017, med Birgitta Nilsson som ansvarig. Studien syftar till att undersöka om samtalsmetoden har önskad effekt, det vill säga att öka barn och ungas känsla av sammanhang.
  • FoU-cirkel ledd av Birgitta Nilsson med målet att genomföra en studie under 2017 för att validera livsfrågeformuläret som används vid uppföljningssamtal med placerade barn och unga. Studien kommer att genomföras efter godkännande av Etiknämnden i Lund.

Senast uppdaterad 2017-03-31 09:35:08